Inleiding
Het PIV is nauw betrokken bij de ontwikkeling en het onderhouden van een opleidingshuis voor personenschade dat aansluit aan de wensen van aansprakelijkheidsverzekeraars. De doelstelling is om diegenen die zich bezig houden met de behandeling van personenschade een opleiding aan te bieden dat:

• Naadloos op elkaar aansluit:
• Gericht is op de inhoud van de functie
• Flexibiliteit garandeert
• Niet vrijblijvend is
• Competentiegericht is.

Het opleidingsprogramma bestaat uit drie delen, namelijk de opleiding voor de:
1. Behandelaar die belast is met de behandeling van kortlopend en herstelbaar letsel,
2. Behandelaar belast met de behandeling van binnen drie jaar herstelbaar letsel,
3. Behandelaar belast met de behandeling van blijvend letsel
De leergangen zijn:
• Op elkaar afgestemd en kennen noch overlap noch hiaten;
• Bestrijken het hele terrein van de behandeling van personenschade;
• Kennen waar mogelijk vrijstellingen;
• Worden waar mogelijk modulair aangeboden; en
• Zijn niet alleen gericht op de verwerving van kennis, maar vooral op de ontwikkeling van de voor de desbetreffende functie relevante vaardigheden.

Toetsing vindt plaats op alle niveaus en het certificaat is een bewijs van bekwaamheid.
De leergangen Licht letsel,  Middelzwaar letsel en Zwaar letsel staan open voor medewerkers van alle partijen uit de wereld van de personenschade.
Programma en inschrijving

1. Personenschade leergang Licht Letsel (Ll)
Het NIBE-SVV heeft – in nauw overleg met het PIV en andere vertegenwoordigers uit de beroepsgroep – de leergang Licht Letsel ontwikkeld.
Bent u (aankomend) schadebehandelaar of schaderegelaar bij een verzekeraar of schaderegelingbureau? Dan is deze leergang voor u van belang. Op praktijkgerichte wijze doet u de nodige kennis en vaardigheden op om letselschades efficiënt en rechtvaardig te kunnen afhandelen. De leergang  Licht Letsel behandelt alle onderdelen van dit proces. En meer. Want u maakt zich ook de bijhorende communicatieve vaardigheden eigen.
De opleiding bestaat uit vier afzonderlijk te volgen modules en wordt afgesloten met twee kennistoetsen en een praktijkexamen.
Programma en inschrijving Licht Letsel
 
2. Personenschade leergang Middelzwaar Letsel (Mzl)
OSR Juridische Opleidingen (OSR) heeft in nauwe samenwerking met het PIV en andere vertegenwoordigers van de beroepsgroep de leergang Personenschade Middelzwaar Letsel ontwikkeld.
Deze praktische en competentie gerichte leergang wordt verdeeld over twaalf cursusdagen plus – een eigen investering door – de voorbereiding van praktijkopdrachten, gesprekken met de mentor; en schriftelijke toetsing en proeve van bekwaamheid.
Op de cursusdagen bespreekt u – onder leiding van een vakdocent  – huiswerkopdrachten, krijgt u theorie en oefent u aan de hand van cases.
De docenten zijn getraind in het sturen op competenties en waar zinvol wordt een aparte vaardigheidsdocent ingeschakeld.
Door praktijkopdrachten op de werkvloer is een – in uw organisatie te benoemen en door OSR getrainde – coach (mentor) direct bij het leerproces betrokken.
Daarnaast volgt een basisdocent de ontwikkeling van uw leerproces. Hij stuurt waar nodig bij en fungeert als aanspreekpunt voor inhoudelijke vragen.
Programma en inschrijving Middelzwaar Letsel
 
3. Personenschade Leergang Zwaar Letsel (Zl)
In nauwe samenwerking met het PIV bundelen NIBE-SVV en OSR hun krachten bij de ontwikkeling van deze leergang, die zal bestaan uit aparte modules:
• Regie en Strategie;
• Toekomstschade;
• Schade bij zelfstandigen.;
• Beroepsziekten; en
• Overlijdensschade.      
De cursist kan ervoor kiezen uitsluitend díe modules te volgen die hij in de praktijk nodig heeft.
De modules Regie en Strategie en Toekomstschade worden op het moment aangepast, zodat de modules nog beter aansluiten op de wensen vanuit de branche.

Schade bij zelfstandigen is een intensieve module waarbij het lesprogramma zich niet alleen richt op de inhoud van het vak, maar ook op de specifieke competenties die de schadebehandelaar nodig heeft om een schade van een zelfstandige optimaal af te ronden.
Bij de module beroepsziekten leert de cursist het complexe proces van letselschadebehandeling bij beroepsziekten. De te behandelen beroepsziekten zijn: Asbest, OPS, RSI, PTTS, burn-out en werkgerelateerde chronische klachten.
Overlijdensschade is een emotioneel en complex onderdeel in letselschade en vereist specifieke deskundigheid. De module overlijdensschade geeft de curist het inzicht dat nodig is om een overlijdensschade adequaat te kunnen afwikkelen.
Alle modules zijn bestemd voor schadebehandelaars en –regelaars en belangenbehartigers van zwaar letsel. In de modules zal naast kennis uitgebreid de competenties aan bod komen die nodig zijn voor een goede schadebehandeling. Voor nadere informatie over deze module en de bekendmaking van de definitieve startdatum kunt u contact opnemen met NIBE-SVV of OSR (www.nibesvv.nl / www.osr.nl)
 
Meer informatie over het opleidingshuis?
Wij stellen uw vragen, opmerkingen of suggesties rond het opleidingshuis personenschade zeer op prijs. U kunt daarvoor contact opnemen met het PIV via pivkennisnet@verzekeraars.nl of 070-3338873 

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey