Rb, deelgeschil, vordering tot regeling op grond van voorliggende stukken afgewezen

Samenvatting:

De Medische Paragraaf bij de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) geldt het beginsel van proportionaliteit, belang bij inzage in de medische gegevens <> de legitieme belangen van de benadeelde sluit opvragen medische documenten meer dan twee jaar voor ongeval niet uit. Een nader deskundigenonderzoek kan nodig zijn. Een deskundige zal behoefte hebben aan alle relevante (medische) informatie, waarbij de mogelijkheid dat deze over een langere periode dan twee jaar voorafgaand aan het ongeval zal worden opgevraagd reëel is nu verzekeraar onvoldoende gemotiveerd bestreden heeft gesteld dat [verzoekster] vanaf 2000 door arbeidsongeschiktheid maar in een zeer beperkte periode arbeid heeft verricht.

Instantie Rechtbank Amsterdam datum uitspraak 21-05-2015 datum publicatie 15-06-2015 Zaaknummer
Rechtsgebieden Civiel recht
Bijzondere kenmerken Eerste aanleg – enkelvoudig
Inhoudsindicatie

deelgeschil, verzoek te bepalen dat verzekeraar niet gerechtigd is het volledige medische dossier van verzoekster te ontvangen en dat de thans beschikbare informatie voldoende is om tot een regeling te komen, wordt afgewezen.
vindplaatsen Rechtspraak.nl

Uitspraak

..beschikking

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer / rekestnummer: C/13/579829 / HA RK 15-13

Beschikking van 21 mei 2015

in de zaak van

[verzoekster],

wonende te [woonplaats],

verzoekster,

advocaat mr. A. Quispel te Oud-Beijerland,

tegen

de naamloze vennootschap

ASR SCHADEVERZEKERING N.V.,

gevestigd te Utrecht,

verweerster,

advocaat mr. H. van Katwijk te Ermelo.

Partijen zullen hierna [verzoekster] en ASR worden genoemd.

1 De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
– het verzoekschrift ex artikel 1019w Rv met producties,
– het verweerschrift deelgeschil met producties,
– de tussenbeschikking van 19 februari 2015 waarin een mondelinge behandeling is bepaald,
– het proces-verbaal van behandeling van een verzoekschrift, gehouden op 3 maart 2015,
– het faxbericht van mr. Quispel van 31 maart 2015 waarin hij de rechtbank verzoekt een beschikking te geven,
– de e-mail van mr. Van Katwijk van 8 april 2015, inhoudende dat hij zich bij voornoemd verzoek van mr. Quispel aansluit.

1.2. De beschikking is nader bepaald op heden.

2 De feiten

2.1. [verzoekster] is op 7 juni 2013 op de A1 in haar [merk auto] van achteren aangereden door [naam 1] (hierna: [naam 1]), bestuurder van een [merk auto]. De drie kinderen van [verzoekster], waaronder [kind 1] (hierna: [kind 1]) en [kind 2] (hierna: [kind 2]), zaten bij [verzoekster] in de auto. Uit het proces-verbaal van overtreding dat ten aanzien van [naam 1] als verdachte is opgemaakt, blijkt dat hij zijn voertuig niet tijdig tot stilstand heeft gebracht (< 80 km/u).

2.2. ASR heeft in haar hoedanigheid van WAM verzekeraar van [naam 1] aansprakelijkheid voor het ongeval erkend. Tot op heden heeft ASR € 2.000,00 aan voorschotten aan [verzoekster] betaald.

2.3. Op 10 september 2013 heeft de medisch adviseur van ASR een rapport uitgebracht met als doel de situatie van [verzoekster] (en haar kinderen) op dat moment te inventariseren. In dat rapport staat, voor zover thans van belang, het volgende:

“(…)

4. Medisch

4.1 Medische voorgeschiedenis

Betrokkene heeft nooit soortgelijke klachten gehad zoals vermeld onder 4.4. Er spelen en speelden geen ziekten en/of aandoeningen behoudends diabetes (…) [verzoekster] is nooit eerder betrokken geweest bij een verkeers- dan wel andersoortig ongeval met letsel. [[verzoekster]] heeft rond 2007 wel een arbeidsongeschiktheidperiode gekend. Dit door een verstoorde arbeidsrelatie (…). [[verzoekster]] is in verband hiermee niet bij een huisarts dan wel een andere arts/therapeut onder behandeling geweest. Het is onduidelijk of [[verzoekster]] uiteindelijk een WIA-uitkering of een WW-uitkering is gaan ontvangen. Thans ontvangt ze nog wel € 300,- netto per maand, hetgeen lijkt te duiden op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Zo’n acht à negen jaar geleden (…) had ze (…) last van haar rug. (…) [[verzoekster]] is na haar laatste zwangerschap veel gaan sporten, waarna de bekken- en rugklachten verdwenen.

4.2 Directe gevolgen/initiële letsel

nek/rug/duizelig/braken

4.3 Beloop tot heden

[[verzoekster]] had na de aanrijding last van een pijn aan de linkerzijde van het hoofd (…) en pijnlijke voeten. (…) [[verzoekster]] zag meteen alles zwart en werd duizelig. (…) [[verzoekster]] moest vervolgens braken. (…) [[verzoekster]] kreeg in de ambulance een paniekaanval. In de ambulance werd een infuus aangelegd met een kalmerend middel. In het ziekenhuis zijn foto’s gemaakt van nek en schouders. Er werden geen afwijkingen geconstateerd. [[verzoekster]] werd met Diclofenac en Paracetamol naar huis gestuurd. Haar werd aangeraden contact te zoeken met de huisarts in het geval de klachten zouden voort blijven bestaan.

(…)

In dezelfde week van het ongeval is (…) [verzoekster] naar haar huisarts (…) gegaan. [[verzoekster]] had toen last van veel pijn in de nek, haar voeten en in haar schouders. De huisarts heeft haar verwezen naar fysiotherapeut (…). [[verzoekster]] staat tot op heden eenmaal per week onder behandeling. [[verzoekster]] heeft na een behandeling bij de fysiotherapeut alleen maar meer pijn. De huisarts zal [[verzoekster]] binnenkort verwijzen naar een psycholoog. [[verzoekster]] heeft het gevoel de controle kwijt te zijn over haar gezin en haar leven.

(…)

4.4 Huidige klachten/beperkingen

(…)

hoofdpijn is dagelijks aanwezig

(…)

de nekpijn is dagelijks aanwezig. [[verzoekster]] kan de nek wel alle kanten op bewegen.

(…)

De schouders zijn elke dag pijnlijk.

(…)

Tintelingen beide handen/vingers

(…)

Geheugen

[[verzoekster]] is regelmatig haar sleutels kwijt. (…)

[[verzoekster]] laat weten chagrijnig te zijn richting haar kinderen. Voorts heeft ze het gevoel de controle kwijt te zijn over haar gezin en kinderen hetgeen haar emotioneel maakt.

(…)

[[verzoekster]] woog zo’n acht à negen jaar geleden 130 kg. Dit heeft ze vervolgens terug weten te brengen naar 66 kg. [[verzoekster]] is na het ongeval door het vele stilzitten veel aangekomen en weegt thans zo’n 71 à 72 kg.

(…)

[[verzoekster]] heeft last van haar rug rechts onderin. De rug is pijnlijk en stijf.

(…)

[[verzoekster]] ervaart dagelijks steken in beide voeten. (…)

Er zijn geen gebeurtenissen na voorval.

5.Opleiding en arbeid

(…)

5.2 Arbeidsverleden

Tot 2005 heeft [[verzoekster]] (…) geen baan gehad. (…) [[verzoekster]] heeft nadien gewerkt bij een callcenter voor drie à vier dagen per week (…) Aansluitend is ze gaan werken bij de ING ergens in 2007 (…) voor 12 uren per week. In deze periode ontstond de verstoorde arbeidsrelatie. De ING heeft vervolgens nog twee jaar salaris doorbetaald, waarna betrokkene betalingen is gaan ontvangen vanuit het UWV. (…) Na het dienstverband bij de ING heeft betrokkene niet meer gewerkt.

5.3 Huidige arbeid (plannen)

[[verzoekster]] was van plan om per 1 juli 2013 in dienst te treden bij (…) een groothandel in levensmiddelen (…). [[verzoekster]] had (…) een arbeidsovereenkomst getekend, die van start zou gaan per 1 juli 2013. (…)”

3 Het deelgeschil

3.1. [verzoekster] verzoekt de rechtbank (a) te bepalen dat ASR niet gerechtigd is om het complete UWV dossier (verzekeringskundige en arbeidskundige rapporten) en het patiëntenjournaal van de huisarts (waaronder de paramedische en specialistische correspondentie) vanaf 2000 tot heden van [verzoekster] te ontvangen en te bepalen dat de voorliggende medische informatie zoals ook door verzoekster aan ASR ter beschikking is gesteld, toereikend is om tot schaderegeling te komen, alsmede (b) ASR te veroordelen om met [verzoekster] over te gaan tot vaststelling van haar schade en deze te vergoeden. Daarnaast verzoekt [verzoekster] de kosten van de deelgeschilprocedure te begroten (c) op € 4.832,83 voor de periode tot en met de indiening van het verzoekschrift, alsmede (d) op € 3.500,00 voor de periode daarna tot en met de zitting, en ASR te veroordelen tot betaling daarvan, te vermeerderen met wettelijke rente.

3.2. [verzoekster] legt aan haar verzoek kort gezegd ten grondslag dat zij inmiddels alle relevante medische informatie aan ASR heeft verstrekt. Zij vindt het niet redelijk dat ASR over een langere periode medische informatie wenst te ontvangen. ASR zal het moeten doen met de reeds verstrekte informatie waarop de medische adviseurs van beide partijen hun opinies hebben gegeven, aldus [verzoekster]. Daarnaast stelt [verzoekster] dat een veroordeling van ASR om tot verdere schaderegeling over te gaan zal bijdragen aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst.

3.3. ASR voert kort gezegd als verweer tegen de verzoeken aan dat [verzoekster] vanaf 2000 slechts in een zeer beperkte periode arbeid heeft verricht. Voor het overige ontving zij enige vorm van (arbeidsongeschiktheids)uitkering. Teneinde een goed beeld te kunnen krijgen van de situatie voor én na het ongeval dient het volledige dossier beschikbaar te komen. ASR stelt wel degelijk mee te willen werken aan de schadevaststelling, maar dat dat haar nu juist niet mogelijk wordt gemaakt doordat niet alle gegevens beschikbaar worden gesteld.

4 De beoordeling

4.1. Aanvankelijk is het verzoek door [verzoekster] mede ingediend in haar hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordigster van [kind 1] en [kind 2]. Nadat door ASR aan de orde was gesteld dat zij daartoe niet over een machtiging van de kantonrechter beschikte, heeft [verzoekster] ter gelegenheid van de mondelinge behandeling met instemming van ASR de verzoeken die zij in haar hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordigster van [kind 1] en [kind 2] heeft gedaan, ingetrokken. Daarop zal de rechtbank dan ook geen beslissing meer kunnen geven.

Leent het verzoek zich voor behandeling in een deelgeschilprocedure?

4.2. De deelgeschilprocedure is bedoeld voor de situatie waarin partijen in het buitengerechtelijke onderhandelingstraject stuiten op geschilpunten die de buitengerechtelijke afwikkeling belemmeren. Partijen kunnen in een deelgeschilprocedure de rechter vragen om op die geschilpunten te beslissen, zodat zij vervolgens verder kunnen met de buitengerechtelijke onderhandelingen, met als doel het sluiten van een vaststellingsovereenkomst (artikel 1019w Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)). Met partijen is de rechtbank van oordeel dat in dit geval sprake is van een situatie als hiervoor omschreven, waarin een beslissing van de deelgeschilrechter de buitengerechtelijke onderhandelingen verder zou kunnen helpen. Er zal dan ook inhoudelijk naar de verzoeken worden gekeken.

(a) Te verstrekken informatie

4.3. Op basis van de Medische Paragraaf bij de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) geldt het beginsel van proportionaliteit, waarmee wordt bedoeld dat de verzekeraar haar belang bij inzage in de medische gegevens moet afwegen tegen de legitieme belangen van de benadeelde, waaronder het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Anders dan [verzoekster] meent is daaruit echter geen algemeen verbod af te leiden op het opvragen of overleggen van informatie over een periode langer dan twee jaar voorafgaand aan het ongeval. In onderhavige zaak is voorts van belang dat beide partijen inzien dat een nader onafhankelijk deskundigenonderzoek nodig kan zijn voordat de schadeafwikkeling zal zijn afgerond. Een deskundige zal behoefte hebben aan alle relevante (medische) informatie, waarbij de mogelijkheid dat deze over een langere periode dan twee jaar voorafgaand aan het ongeval zal worden opgevraagd reëel is nu ASR onvoldoende gemotiveerd bestreden heeft gesteld dat [verzoekster] vanaf 2000 door arbeidsongeschiktheid maar in een zeer beperkte periode arbeid heeft verricht. De Hoge Raad heeft verder in de patiëntenkaartbeschikkingen overwogen dat het aan de deskundige is om te bepalen welke gegevens nodig zijn voor uitvoering van het onderzoek, en dus welke gegevens de benadeelde moet verschaffen. De gegevens die door de benadeelde aan de deskundige zijn verschaft, moeten tegelijkertijd worden verschaft aan de medisch adviseur van de verzekeraar. De benadeelde heeft vervolgens de mogelijkheid gebruik te maken van haar blokkeringsrecht om te voorkomen dat de verzekeraar, indien zij dat wenst, de informatie kan inzien. Tegen deze achtergrond is het verzoek van [verzoekster] als vermeld onder (a) thans niet toewijsbaar.

(b) Vaststelling van de schade

4.4. Datzelfde geldt voor het verzoek om ASR te veroordelen om met [verzoekster] over te gaan tot vaststelling van haar schade en deze te vergoeden. ASR betwist niet dat zij aansprakelijk is voor de gevolgen van het ongeval en stelt ook bereid te zijn deze te vergoeden. Nu beide partijen voorts inzien dat een nader onafhankelijk deskundigenonderzoek nodig kan zijn voordat de schadeafwikkeling zal zijn afgerond, heeft [verzoekster] haar belang bij een veroordeling als onder (b) verzocht onvoldoende toegelicht. Ook dit verzoek zal derhalve worden afgewezen.

Kosten

4.5. [verzoekster] verzoekt om begroting van haar kosten op de voet van artikel 1019aa Rv. [verzoekster] begroot haar kosten tot en met het indienen van het verzoekschrift op € 4.832,83, gebaseerd op een totaal van 15,7 uren à € 240,00, vermeerderd met kantoorkosten en btw, alsmede een bedrag van € 3.500,00 (inclusief kantoorkosten en btw) voor bestudering van het verweerschrift, voorbereiding en bijwonen van de zitting.

4.6. De rechtbank volgt ASR niet in haar stelling dat het onderhavige verzoek volstrekt ten onrechte is voorgesteld. Zij zal dan ook over gaan tot begroting van de kosten van [verzoekster]. De rechtbank ziet geen aanleiding het door de advocaat van [verzoekster] gehanteerde uurtarief van € 240,00 te matigen. Wel is de rechtbank met ASR van oordeel dat het aantal opgevoerde uren bovenmatig voorkomt. Bij gebreke van een ander aanknopingspunt, zal de rechtbank het in het petitum onder (d) gevorderde bedrag van € 3.500,00 afwijzen en voor de begroting aanknopen bij het onder (c) gevorderde bedrag voor de periode daarvoor (€ 4.832,83), met dien verstande dat daarin alle aan het deelgeschil bestede uren geacht worden te zijn vervat. De gevorderde wettelijke rente over de kosten van het deelgeschil zal worden toegewezen met ingang van twee weken na de datum van deze beschikking.

4.7. Nu de aansprakelijkheid van ASR vaststaat, zal zij overeenkomstig het verzoek daartoe van [verzoekster], worden veroordeeld tot betaling van de met het deelgeschil gemoeide kosten, zoals hiervoor begroot.

4.8. Er is geen grond om [verzoekster] in de kosten van de procedure te veroordelen.

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. wijst het verzochte af;

5.2. veroordeelt ASR in de kosten van deze procedure, aan de zijde van [verzoekster] begroot op € 4.832,83, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover met ingang van twee weken na de datum van deze beschikking.

Deze beschikking is gegeven door mr. M.M. Korsten – Krijnen, rechter, bijgestaan door mr. J.M. Sodderland, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 21 mei 2015.

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey