Hudig-Langeveldt Prijs 2015 toegekend aan Theo Kremer – Met gepaste trots …

Samenvatting:

De Hudig-Langeveldt Prijs 2015 is toegekend aan mr. Theo Kremer. Sinds de oprichting van het Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV) in1998 is Kremer directeur van dit instituut. De prijs werd hem toegekend omdat hij in deze hoedanigheid in staat bleek “juist ook verzekeraars een initiërende en stimulerende rol te geven in de samenwerking met alle bij letselschade betrokken partijen, om het schaderegelingsproces te verbeteren en te versnellen”, aldus Rolf van der Wal, voorzitter van de Hudig-Langeveldt Stichting, tijdens een feestelijke bijeenkomst op dinsdag 22 september 2015 bij Aon in Rotterdam.

De Hudig-Langeveldt Stichting reikt de prijs periodiek uit aan een persoon die een opmerkelijke bijdrage aan ontwikkelingen in de verzekeringsbranche heeft geleverd. De prijs werd in 1975 ingesteld en is sindsdien elf keer uitgereikt. Theo Kremer ontving de prijs uit handen van Tjibbe Joustra, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en studiegenoot van Kremer aan de Rijksuniversiteit Groningen. Joustra kwalificeerde het ontstaan en het succes van het PIV als een compliment aan de letselschadebranche. Het PIV staat voor goed overleg en innovatie, aldus Joustra, dat dankzij een nuttige dialoog met verschillende participanten daadwerkelijk aan een beter begrip heeft bijgedragen. Tjibbe Joustra refereerde in zijn speech aan tal van initiatieven van het PIV, zoals de letselschadestatistiek, de PIV-audit, het self-assessment, het tevredenheidsonderzoek, de overeenkomst buitengerechtelijke kosten, initiatieven met betrekking tot affectieschade, whiplash en onderzoek naar excuses, het kennisnet, het PIV-Bulletin enzovoort. Joustra sloot af met de daadwerkelijke uitreiking van de prijs: een penning, een oorkonde en een geldbedrag.

Betere afwikkeling
Aansluitend hield Theo Kremer een referaat, echter niet zonder eerst te benadrukken dat de hem toegekende Hudig-Langeveldt Prijs ook de staf van het PIV toekomt, alsook het bestuur, de raad van advies en eenieder die zich in de afgelopen jaren voor het PIV heeft ingezet. In zijn referaat keek hij eerst kort terug op de aanleiding tot de oprichting van het PIV. Midden jaren negentig werd letselschade pas echt een item, whiplash kwam op, er kwamen nieuwe volksverzekeringen, belangenbehartigers dienden zich aan, het LSA werd opgericht en de politiek en de media roerden zich. Besloten werd daarom een kenniscentrum voor aansprakelijkheidsverzekeraars in te stellen, dat echter gaandeweg vooral een betere afwikkeling van letselschadezaken heeft bewerkstelligd. Kremer zei te hopen dat de Hudig-Langeveldt Prijs hem juist daarom werd toegekend.

Hollandse toestanden
In het vervolg van zijn referaat behandelde Kremer de vragen of er in Nederland een claimcultuur is ontstaan en of zich hier inmiddels ‘Amerikaanse toestanden’ voordoen. Wat de claimcultuur betreft stelde hij dat er vergeleken met vroeger een lagere claimdrempel is, dat er meer en hogere claims worden ingediend en dat ook partijen als de overheid, toezichthouders, accountants en scholen aansprakelijk worden gesteld. Volgens hem is de tijdgeest hier debet aan, met meer materialisme, hedonisme, een afkalvend sociaal stelsel, slachtofferbescherming in het recht en zogenoemde versnellers als de media en de rechtshulpindustrie. Over de Amerikaanse toestanden zei hij dat Nederland inderdaad een beetje op Amerika is gaan lijken, met ‘punitive damage’ die van criminelen wordt geëist, scherpe acquisitie van belangenbehartigers, class actions en het no cure no pay-experiment binnen de Orde van Advocaten. Zijn conclusie luidde echter dat de letselschaderegeling anno 2015 in Nederland toch duidelijk anders is dan in Amerika. Met aspecten als het slachtoffer centraal, hulp in natura, gedragscodes, schaderichtlijnen, audits en keurmerken is eerder sprake van Hollandse toestanden, uniek in Europa en dankzij het PIV!

Aon Studieprijs
De bijeenkomst werd tot slot voortgezet met de uitreiking van de Aon Studieprijs. Mr. Melissa de Jong, afgestudeerd aan de masteropleiding Aansprakelijkheid en verzekering aan de Erasmus Universiteit en inmiddels medewerker bij Allianz, ontving deze uit handen van mr. J.H. Wansink, die ook zelf in het zonnetje werd gezet, omdat hij meer dan een kwart eeuw bestuurslid van de Hudig-Langeveldt Stichting is.

  • Vaknieuws

  • Bron: PIV-bulletin
  • folder PIV-bulletin

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey