Patiëntveiligheid blijft ook na 2012 belangrijk thema ziekenhuizen

Samenvatting:

Het VMS Veiligheidsprogramma eindigt officieel op 31 december 2012, maar ziekenhuizen gaan door met implementatie van de patiëntveiligheidsthema’s. Zo is besproken tijdens de vandaag gehouden ledenraadpleging van de NVZ vereniging van ziekenhuizen. Patiëntveiligheid verdient voortdurend aandacht. In 2007 startte de NVZ het VMS Veiligheidsprogramma voor de periode 2007 – 2012. De doelstelling was om in vijf jaar tijd de potentieel vermijdbare schade terug te dringen met 50%. Daartoe dienen ziekenhuizen per 31 december 2012 geaccrediteerd te zijn of een gecertificeerd VMS te hebben en de gestelde doelstellingen van de 10 thema’s te hebben behaald. Het VMS vormt een systeem waarmee ziekenhuizen continue risico’s signaleren, verbeteringen doorvoeren en beleid vastleggen, evalueren en aanpassen.

Het VMS Veiligheidsprogramma eindigt officieel op 31 december 2012, maar ziekenhuizen gaan door met implementatie van de patiëntveiligheidsthema’s. Zo is besproken tijdens de vandaag gehouden ledenraadpleging van de NVZ vereniging van ziekenhuizen. Immers, de resultaten die zijn geboekt met het veiligheidsprogramma willen de ziekenhuizen borgen. Patiëntveiligheid verdient voortdurend aandacht. Bovendien is doorontwikkeling van het VMS onderdeel van het door zorgaanbieders en zorgverzekeraars ondertekende bestuurlijk hoofdlijnen akkoord en zullen ziekenhuizen daar in de komende jaren verder invulling aan geven.

Borging
Het VMS programma heeft de afgelopen vijf jaar de ziekenhuizen ondersteund bij zowel de implementatie van de thema’s als bij het behalen van de accreditatie. Hiertoe zijn diverse middelen ontwikkeld. Deze investeringen mogen na beëindiging van het programma niet verloren gaan vindt de NVZ. Patiëntveiligheid is inmiddels onderdeel geworden van het totale kwaliteitsbeleid en verdient dan ook blijvend aandacht.
De ontwikkelde kennis blijft voor ieder ziekenhuis toegankelijk en beschikbaar. Om de voortgang van implementatie te meten, wordt periodiek een enquête uitgezet onder de leden. In september worden de resultaten van de eerstvolgende inventarisatie verwacht. Dit is een inschatting van de ziekenhuizen zelf, het onderzoeksinstituut EMGO/NIVEL is als onafhankelijke partij gevraagd te onderzoeken welke resultaten de ziekenhuizen op de thema’s behalen. De resultaten van dit onderzoek worden voorjaar 2013 verwacht.

Doorontwikkeling
Patiëntveiligheid is een thema dat volop in ontwikkeling is. Met de doorontwikkeling van patiëntveiligheid wordt beoogd verdere ontwikkeling van een integraal risicomanagementsysteem te realiseren. Daarnaast wordt binnen de ontwikkeling ruimte geboden voor het opnemen van nieuwe thema’s indien daartoe behoefte of noodzaak bestaat. Belangrijk hierbij is een intensieve samenwerking met de betrokken beroepsorganisaties, het ministerie van VWS en zorgverzekeraars.

Het VMS veiligheidsprogramma
In 2007 startte de NVZ, in samenwerking met de Orde van Medisch Specialisten (OMS), Verpleegkundigen & verzorgenden Nederland (V&VN) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) het VMS Veiligheidsprogramma voor de periode 2007 – 2012. De doelstelling was om in vijf jaar tijd de potentieel vermijdbare schade terug te dringen met 50%. Daartoe dienen ziekenhuizen per 31 december 2012 geaccrediteerd te zijn of een gecertificeerd VMS te hebben en de gestelde doelstellingen van de 10 thema’s te hebben behaald. Het VMS vormt een systeem waarmee ziekenhuizen continue risico’s signaleren, verbeteringen doorvoeren en beleid vastleggen, evalueren en aanpassen. De 10 inhoudelijke thema’s zijn vastgesteld op basis van een patiëntveiligheidsonderzoek van NIVEL/EMGO. Met invoering van deze thema’s is veel winst te behalen valt als het gaat om het terugdringen van de onbedoelde vermijdbare schade in ziekenhuizen.

  • 2

  • Bron: ANP
  • folder ANP

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey