PIV-Stappenplan 12

Samenvatting:

Delen onderliggende medische stukken door medisch adviseur met de schadebehandelaar

LEIDEND: DE MEDISCH ADVISEUR 
Toelichting
– Slechts bij uitzondering worden samen met het medisch advies tevens onderliggende medische stukken verstrekt aan de schadebehandelaar en anderen;
– De medisch adviseur geeft in dat geval bovendien slechts die medische gegevens prijs waarvan hij denkt dat dit voor de uitoefening van de functie van de betreffende functionaris noodzakelijk is;
– De medisch adviseur moet het verstrekken van onderliggende medische gegevens goed (kunnen) onderbouwen; de Medische Paragraaf vermeldt ter beoordeling en motivering van deze afweging van de medisch adviseur een (niet limitatief) aantal concrete proportionaliteitscriteria;
– NB: de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingenstelt als eis dat het verstrekken van onderliggende medische gegevens door de medisch adviseur ‘strikt noodzakelijk’ moet zijn; in de Medische Paragraaf is het woordje ‘strikt’ weliswaar vervallen, maar in de Medische Paragraaf zijn voor het maken van deze afweging zoals gezegd wel een aantal concrete proportionaliteitscriteria geformuleerd;
– Bij zorgvuldige en gemotiveerde hantering van deze proportionaliteitscriteria is de kans naar het oordeel van de Werkgroep implementatie Medische Paragraaf klein dat er door de medisch adviseur op dit punt een grens wordt overschreden die in de ogen van de tuchtrechter bestraft dient te worden; in het kader van bijzondere persoonsgegevens (zoals medische gegevens) bestaat op grond van de Wbp overigens reeds een geheimhoudingsplicht;
– Indien de medisch adviseur een advies met achterliggende medische stukken aan de schadebehandelaar verstrekt, verdient het naar het oordeel van de Werkgroep implementatie Medische Paragraaf aanbeveling dat de medisch adviseur daarbij expliciet aangeeft aan welke andere personen dit advies met achterliggende medische stukken verstrekt mag worden; bij een advies zonder achterliggende medische stukken is dat niet nodig;
– Door middel van een log (de Medische Paragraaf-log, werkdocument 3-IV) dient de medisch adviseur voorts bij te houden wanneer, aan wie, welke medische informatie over de benadeelde wordt verstrekt;
– NB: de hier bedoelde Medische Paragraaf-log is niet hetzelfde als het verstrekken van een overzicht van iedere verwerking van persoonsgegevens, dus ook het schadedossier, zoals op grond van de huidige jurisprudentie conform de Wbp in principe verplicht is (de zogenaamde Wbp-log); in hoeverre verzekeraars er daarbij overigens voor kiezen de Wbp-log standaard bij te houden in iedere letselzaak, dan wel ervoor kiezen zo’n overzicht pas op te stellen indien daarnaar gevraagd wordt, is een interne beleidskwestie.
Toetsingskader / wetgeving / relevante literatuur
– Medische Paragraaf Onderdeel 4 (MP; het medisch advies); zie met name § 3.6.4 (p. 44-45);
– Voorwaarden: (1) verantwoordelijkheid medisch adviseur, (2) voldoende duidelijke toelichting bij medische stukken en (3) geheimhoudingsplicht;
– Proportionaliteitscriteria: (1) complexiteit van de zaak, (2) oorsprong van de gegevens en (3) privacygevoeligheid;
– Oordeel Werkgroep implementatie Medische Paragraaf(1);
– Geheimhoudingsplicht schade-behandelaar ex art. 21 lid 2 Wbp;
– Advies Werkgroep implementatie Medische Paragraaf(1);
– Medische Paragraaf Onderdeel 3 (MP; het verzamelen van en de omgang met medische informatie); zie met name § 3.7 (p. 45-46, log voor medische informatieverstrekking); Medische Paragraaf Werkdocument 3-IV (log voor medische informatieverstrekking, doc); CTG 11-05-2010, YG0273.
1 Het oordeel en advies blijken uit het stappenplan zelf en is niet apart verwoord.

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey