PIV-Stappenplan 18

Samenvatting:

Eventueel: starten van gezamenlijke medische expertise

LEIDEND: DE MEDISCH ADVISEUR / DE MEDISCHE STAF 
Toelichting
– Een gezamenlijke expertise is een expertise die in gezamenlijk overleg met het slachtoffer en in opdracht van beide partijen wordt aangevraagd door medisch adviseur van het slachtoffer en/of medisch adviseur;
– Aandachtspunt: het expertiserapport bevat vaak een zeer gedetailleerde beschrijving van de medische situatie van het slachtoffer; het overleggen van het door de medisch adviseur ontvangen expertiserapport aan de schadebehandelaar (en/of anderen binnen de schaderegeling) is op basis van de geldende jurisprudentie in principe toegestaan, zeker wanneer het slachtoffer geen gebruik heeft gemaakt van het blokkeringsrecht; een veel gesignaleerd probleem daarbij is echter dat de schadebehandelaar daarmee alsnog zeer gedetailleerd inzicht krijgt in de medische situatie van het slachtoffer; dit strookt niet met de proportionaliteitsgedachte uit de Medische Paragraaf (zie hiervoor onder 11);
– Mogelijke oplossingen voor dit probleem bij gezamenlijke expertises:
(i) het door de medisch adviseur en/of medisch adviseur van het slachtoffer opnemen van een standaardtekst in de opdracht aan de expertisearts met daarin (a) vermelding van het blokkeringsrecht (reeds standaard het geval) en (b) de mogelijkheid dat het expertiserapport na afronding door de medisch adviseur ook aan andere personen binnen de schaderegeling kan worden verstrekt (zoals de schadebehandelaar), indien geen gebruik wordt gemaakt van het blokkeringsrecht;
(ii) het alleen doorsturen van de beantwoording van de in de expertise-aanvraag gestelde vragen aan de schadebehandelaar, en dus niet de voorafgaande uitgebreide analyse van de expertisearts (het anamnestische gedeelte van het expertiserapport); voorwaarde voor deze oplossing is dat er in de expertiseaanvraag duidelijke instructies worden gegeven aan de expertisearts om deze beide delen (anamnestische gedeelte enerzijds en beantwoording vraagstelling anderzijds) goed van elkaar te scheiden; met andere woorden: de beantwoording van de vraagstelling dient in dat geval zelfstandig leesbaar te zijn voor derden (schadebehandelaar);
(iii) het door de medisch adviseur opstellen van een medisch advies op basis van het expertiserapport en het enkel doorsturen van dit medisch advies aan de schadebehandelaar; 
Toetsingskader / wetgeving / relevante literatuur
– Medische Paragraaf Onderdeel 5 (de medische expertise, MP); zie onder meer ยง 5.2 (p. 64);
– Medische Paragraaf Werkdocument 5 (IWMD Vraagstelling Causaal verband bij ongeval, doc)
– HR 22 februari 2008 ECLI:NL:HR:2008:BB3676, NJ 2010, 543 J. Legemaate en C.J.M. Klaassen (arrest, parket)
– Advies Werkgroep implementatie Medische Paragraaf(1);
1 Het advies blijkt uit het stappenplan zelf en is niet apart verwoord.

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey