PIV-Stappenplan 19

Samenvatting:

Informatieverzoeken door derden

LEIDEND: DE SCHADEBEHANDELAAR / DE MEDISCH ADVISEUR 
Toelichting
– Soms wordt door derden (zoals regresnemende WAM-verzekeraars, werkgevers of het UWV) om verstrekking van medische informatie verzocht; hoewel het voor deze derden praktisch kan zijn het medische dossier op te vragen bij de WA-verzekeraar, mogen persoonsgegevens conform de Wbp alleen worden verwerkt met het doel waarvoor ze door de WA-verzekeraar zijn verzameld; dit houdt in dat voor verstrekking van persoonsgegevens aan derden (zoals WAM-verzekeraars of het UWV) expliciete en geïnformeerde toestemming van het slachtoffer nodig is; in voorkomende gevallen dienen genoemde derden daar dus zelf zorg voor te dragen. 
Toetsingskader / wetgeving / relevante literatuur 
– Art. 8 en 9 WBP.
– Zie ook: ‘PIV: vragen over medische machtiging voor UWV’, H.J. van der Hoeven en C. Visser.

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey