PIV-Stappenplan 6

Samenvatting:

Opvragen medische informatie bij behandelende sector

LEIDEND: DE MEDISCH ADVISEUR / DE MEDISCHE STAF / DE SCHADEBEHANDELAAR
Toelichting
 –          Bij (verwachte) looptijd < 2 jaar volstaat doorgaans de medische informatie die rechtstreeks betrekking heeft op het ongeval en het herstel; bij (verwachte) looptijd > 2 jaar is doorgaans meer informatie nodig, vaak ook met betrekking tot de periode voorafgaand aan het ongeval;
–          Indien de benadeelde geen BB heeft wordt hem, zodra de MAA aangeeft behoefte te hebben aan aanvullende informatie uit medische voorgeschiedenis of juist van (geruime) tijd na schadegebeurtenis, geadviseerd wel een BB in te schakelen (1e adviesmoment binnen MP; zie ook onder 11). 
Enkele andere richtlijnen daarbij zijn:
–          (i) uitgangspunt is altijd het stellen van gerichte vragen, ook bij een relatief korte looptijd (< 2 jaar); gerichte verzoeken om informatie naar de medische voorgeschiedenis zijn gebonden aan de termijn die uit hun aard voortvloeit;
–          (ii) het doen van ongerichte, algemene verzoeken om informatie naar de medische voorgeschiedenis zonder dat hiervoor een medische indicatie bestaat, kan slechts proportioneel zijn wanneer gerichte vragen niet mogelijk zijn; dergelijke verzoeken zijn altijd beperkt tot maximaal 2 jaar voor de schadegebeurtenis;
–          (iii) indien de informatie over die 2 jaar nadere aanwijzingen bevat voor een relevante medische voorgeschiedenis kan het proportioneel zijn verder terug te kijken; in de regel zal dat dan wel weer kunnen (en moeten) via het stellen van gerichte vragen.

Toetsingskader / wetgeving / relevante literatuur
 
–          Motiveren aan de hand van proportionaliteitscriteria MP § 3.3.1 (Medische Paragraaf, p. 25, pdf)
–          Medische Paragraaf, Onderdeel 1, Goede Praktijk sub f (Medische Paragraaf, p. 13 pdf)
–          GBL2012 (p. 32 bij Driegesprek, pdf), De Letselschade Richtlijn Licht Letsel (pdf); Bedrijfsregeling 15: 
           Informatieverstrekking bij letselschade (Verbond van Verzekeraars, pdf);
–          Medische Paragraaf Onderdeel 3, Goede Praktijk sub f + toelichting (Medische Paragraaf, p. 37-38, pdf);

          Medische Paragraaf Werkdocumenten:
– 3-I (Toestemmingsformulier medische informatie, doc);
– 3-II (Medische volmacht, doc);
– 3-III (Gerichte medische machtiging, doc);

– Werkgroep Implementatie Medische Paragraaf (WIMP) machtigingen:
(i) WIMP Gerichte medische machtiging (doc)+
(ii) WIMP Medische volmacht (doc);

– Art. 6.1.4 Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (GVP);
– § 3.12 KNMG richtlijnen betreffende het omgaan met medische gegevens (pdf).
 

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey