PIV-Stappenplan 7

Samenvatting:

Ontvangen medische informatie uit behandelende sector

LEIDEND: DE MEDISCH ADVISEUR, DE MEDISCHE STAF 
Toelichting
– Ex art. 7:457 lid 2 BW heeft de medisch adviseur hier een geheimhoudingsplicht;
– De term functionele eenheid wordt niet meer gebruikt, waardoor de schadebehandelaar niet meer automatisch valt onder degenen die toegang tot de medische informatie hebben; dat zijn in principe nog slechts de medisch adviseur en de personen uit diens medische staf;
– Op grond van art. 6.1.3 Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens mag deze informatie uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor het is opgevraagd en niet voor andere doeleinden, dit sluit aan op het specifieke karakter van de machtiging;
– Wanneer de machtiging voorziet in de beide toestemmingen als bedoeld onder stap 4 (opvragen + delen medische informatie), is er altijd voldoende grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens betreffende de gezondheid;
– Alle medische stukken dienen door de medisch adviseur / medische staf in het medisch dossier te worden opgeslagen, apart van het schadedossier van de schadebehandelaar, alleen medische stukken die door de medisch adviseur aan de schadebehandelaar zijn verstrekt (zie hierna onder stap 11), mogen tevens in het schadedossier worden opgeslagen;
– Conform de Wet bescherming persoonsgegevens mogen persoonsgegevens niet langer (identificeerbaar) worden bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verzameld; in principe betekent dit dat per individuele letselschade dient te worden bepaald hoe lang het redelijkerwijs noodzakelijk kan zijn bepaalde (medische) gegevens te bewaren; zeker bij grote aantallen dossiers lijkt echter verdedigbaar dat voor een pragmatische oplossing wordt gekozen (zoals dossiers standaard enkele jaren bewaren en vervolgens eens per jaar de oudste dossiers vernietigen, indien zij niet meer nodig zijn);
– Rechtstreeks aan de schadebehandelaar toegezonden medische stukken dienen (in gesloten envelop) te worden doorgestuurd aan de medisch adviseur, in afwachting van een nog op te starten medisch traject; indien er geen medisch traject zal worden opgestart, kunnen de stukken in gesloten envelop worden geretourneerd aan de afzender en/of kan de afzender door middel van een briefje worden verzocht stukken voortaan in gesloten envelop toe te zenden ter attentie van de medisch adviseur.
Toetsingskader / wetgeving / relevante literatuur
– Medische Paragraaf, Onderdeel 3 (het verzamelen van en de omgang met medische informatie, MP)
– Art. 6.1.3, 6.1.4, 6.1.6 en 6.1.9 Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (GVP);
Medische Paragraaf Werkdocumenten:
– 3-I (Toestemmingsformulier medische informatie, doc);
– 3-II (Medische volmacht, doc);
– 3-III (Gerichte medische machtiging, doc);
– Werkgroep Implementatie Medische Paragraaf (WIMP) machtigingen: (i) WIMP Gerichte medische machtiging (doc)+ (ii) WIMP Medische volmacht (doc);
– Art. 10 Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). 
– Advies Werkgroep implementatie Medische Paragraaf (1).
1 Het advies blijkt uit het stappenplan zelf en is niet apart verwoord.

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey