Rb: vordering werkgever tot overlegging van medische informatie  ex art. 843a Rv prematuur en afgewezen

Samenvatting:

ncidentele  vordering. Werkgever vordert ex art. 843a Rv overlegging van medische informatie, omdat werknemr die ondanks verzoeken niet heeft overgelegd. Werknemer heeft werkgever aansprakelijk gesteld ex art 7:658 BW wegens blootstelling aan oplosmiddelen. De kantonrechter is van oordeel dat werkgever (nog) geen rechtmatig belang heeft bij de gevorderde medische informatie. De vordering van werkgever tot afgifte van de gevraagde medische gegevens is prematuur. De kantonrechter overweegt hierbij dat de rechter een vordering tot afgifte of inzage van medische informatie met terughoudendheid dient te beoordelen. De rechter dient een belangenafweging te maken tussen het rechtmatig belang van werkgever en de privacy van werknemer anderzijds. De kantonrechter heeft evenwel nog geen aanvang gemaakt met de (inhoudelijke) behandeling van de hoofdzaak; in dit stadium van de procedure kan hij dan ook niet beoordelen of werkgever een verdedigbaar rechtmatig belang heeft dat dient te prevaleren boven de privacy van werknemer. Derhalve zal de privacy van werknemer dienen te prevaleren. Verzoek afgewezen.

ECLI:NL:RBDHA:2020:10281

Instantie

Rechtbank Den Haag

Datum uitspraak

22-09-2020

Datum publicatie

29-10-2020

Zaaknummer

8243829 RL EXPL 19-29101

Rechtsgebieden

Burgerlijk procesrecht

Bijzondere kenmerken

Eerste aanleg – enkelvoudig

Inhoudsindicatie

Incident ex art. 843a Rv. Vordering tot overleggen medische informatie. Art. 843a Rv faciliteert geen algemeen inzakerecht. Incidentele vordering is prematuur.

Vindplaatsen

Rechtspraak.nl

Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK DEN HAAG

Zittingsplaats ’s-Gravenhage

CK/c

Zaaknummer: 8243829 RL EXPL 19-29101

Uitspraakdatum: 22 september 2020

Vonnis van de kantonrechter in het incident ex artikel 843a Rv in de zaak van:

[eiser] ,

wonende te [woonplaats] ,

eisende partij,

aangeduid als [eiser] ,

gemachtigde: mr. W.A. van Veen,

tegen

de besloten vennootschap

Drukkerij Vegron B.V.,

gevestigd te Den Haag,

gedaagde partij,

aangeduid als Vegron,

gemachtigde: mr. A.K. Sjouw.

1 Procedure

1.1.

De kantonrechter heeft kennis genomen van de volgende stukken:

de dagvaarding met producties van 20 december 2019;

de incidentele vordering ex artikel 843a Rv tevens houdende een conclusie van antwoord, met producties;

het antwoord in het incident.

1.2.

Aansluitend is een datum voor vonnis bepaald.

2 De beoordeling in het incident

2.1.

[eiser] heeft in de hoofdzaak (zakelijk weergegeven) gesteld van 1 november 2001 tot 8 oktober 2014 als zeefdrukker werkzaam te zijn geweest bij Vegron en dat hij daarbij dagelijks onbeschermd is blootgesteld aan oplosmiddelen(damp) en sensibiliserende isocyanaat waardoor hij ziek is geworden. Hij is derhalve arbeidsongeschikt geworden in de uitoefening van zijn werkzaamheden, aldus [eiser] . Op 8 oktober 2014 heeft [eiser] zich ziekgemeld en sindsdien heeft hij zijn werk niet meer hervat. [eiser] heeft Vegron hiervoor aansprakelijk gesteld op grond van artikel 7:658 BW en artikel 3 Arbowet. In de hoofdzaak heeft [eiser] gevorderd Vegron te veroordelen tot betaling van alle door [eiser] geleden en nog te lijden materiële en immateriële schade, nader op te maken bij staat, en een bedrag van € 20.000,00 als voorschot op de totale schadevergoeding. In het lichaam van de dagvaarding heeft [eiser] voorts aangekondigd een verklaring voor recht te vorderen dat Vegron aansprakelijk is voor zijn (gezondheids)schade. Vegron heeft (kortweg) bestreden dat [eiser] arbeidsongeschikt is geworden in de uitoefening van zijn werkzaamheden bij Vegron.

2.2.

Vegron heeft in dit incident gevorderd dat voor zover [eiser] op basis van de artikelen 21-22 Rv en/of 85 en 162 Rv niet over hoeft te gaan tot het overleggen van nadere informatie, hij op grond van artikel 843a Rv zal zijn gehouden tot het overleggen van medische informatie waaruit blijkt waaraan [eiser] lijdt. Ter onderbouwing van deze vordering heeft Vegron aangevoerd dat alsdan onderzocht kan worden of de door [eiser] gestelde klachten het gevolg kunnen zijn van een de werkomstandigheden bij Vegron. Eveneens alsdan kan de aansprakelijkheidsverzekeraar van Vegron een standpunt over de aansprakelijkheid innemen. Ook de rechter zou zich zonder de gevorderde bescheiden in redelijkheid geen oordeel vormen over de zaak. Naar de mening van Vegron kan derhalve niet doelmatig en efficiënt worden geprocedeerd. Er is meermalen verzocht om de betreffende medische informatie maar dat is ook steeds niet verstrekt door [eiser] , aldus Vegron.

2.3.

Een vordering tot afgifte van of inzage in bescheiden is slechts toewijsbaar indien aan de drie in voormeld artikel genoemde cumulatieve voorwaarden is voldaan. Dat wil zeggen dat 1) de wederpartij van degene die bescheiden te zijner beschikking of onder zijn berusting heeft, een rechtmatig belang heeft bij afschrift of inzage daarvan, 2) de vordering betrekking heeft op bepaalde bescheiden en 3) de bescheiden een rechtsbetrekking betreffen waarbij degene die afschrift of inzage vordert partij is. Daarnaast mag zich geen van de in de leden 3 en 4 van artikel 843a Rv vervatte uitzonderingen voordoen. Artikel 843a Rv kent daarmee een zelfstandige bevoegdheid toe aan de partij die daarbij een rechtmatig belang heeft.

2.4.

De kantonrechter is van oordeel dat Vegron (nog) geen rechtmatig belang heeft bij de gevorderde medische informatie. De vordering van Vegron tot afgifte van de gevraagde medische gegevens is prematuur. Daartoe wordt het volgende overwogen.

2.5.

Een vordering tot afgifte of inzage van medische informatie dient de rechter met terughoudendheid te beoordelen. Daargelaten of in casu sprake is van een rechtmatig belang, dient de rechter een belangenafweging te maken tussen het rechtmatig belang van Vegron enerzijds en de privacy van [eiser] anderzijds. Daarbij is voorts relevant wat het belang van de wetenschap van de mate van gezondheid van [eiser] is.

2.6.

Uit hetgeen partijen hebben aangevoerd, maakt de kantonrechter op dat dit incident door Vegron is opgeworpen in het kader van het al dan niet vaststellen van het causaal verband tussen de door [eiser] gestelde gezondheidsklachten (schildersziekte, gehoorschade en schouderproblematiek) en de werkzaamheden die hij moest uitvoeren bij Vegron. Daarbij speelt kennelijk de vraag naar pre-existentie een rol. De kantonrechter heeft evenwel nog geen aanvang gemaakt met de (inhoudelijke) behandeling van de hoofdzaak, waardoor hij zich nog geen oordeel heeft kunnen vormen over de stellingen en weren en de onderbouwing daarvan door partijen. De kantonrechter kan in dit stadium van de procedure dan ook niet beoordelen of Vegron een verdedigbaar rechtmatig belang heeft dat dient te prevaleren boven de privacy van [eiser] . Derhalve zal de privacy van [eiser] dienen te prevaleren.

2.7.

Bovendien heeft Vegron, die om maar liefst 21 medische stukken vraagt en mogelijk nog het huisartsendossier, niet aangevoerd waarom deze stukken in een voorkomend geval afzonderlijk bezien relevant zijn en heeft Vegron evenmin onderbouwd dat de feiten in kwestie niet via een andere weg kunnen worden verkregen. Artikel 843a Rv faciliteert geen algemeen inzagerecht.

2.8.

Dat de vordering in het incident prematuur is, wordt onderschreven door de wijze waarop Vegron haar vordering heeft geformuleerd. Deze is voorwaardelijk geformuleerd en anticipeert op een beslissing van de kantonrechter die zal inhouden dat de vordering van [eiser] in de hoofdzaak niet nader onderbouwd hoeft te worden met relevante medische stukken. Een voorbarige aanname. Zoals reeds overwogen, bevindt deze zaak zich nog niet in dat stadium. Bovendien kunnen gevolgen worden verbonden aan het onvoldoende onderbouwen van een vordering en merkt de kantonrechter voorts op dat artikel 843a Rv als incidentele vordering kan worden opgeworpen in elke fase van het geding.

2.9.

Slotsom is dat de vordering van Vegron zal worden afgewezen. Vegron zal als de in het ongelijk gestelde partij bij een eventueel eindvonnis worden veroordeeld in de kosten van dit incident, begroot op € 100,00.

2.10.

In de hoofdzaak zal een datum voor een mondelinge behandeling worden bepaald. Partijen kunnen hun verhinderdata (opnieuw) kenbaar maken aan de rechtbank. Verder zullen partijen worden geïnformeerd bij (oproep)brief van de griffier.

3 Beslissing

De kantonrechter:

in het incident

3.1.

wijst de vordering af;

in de hoofdzaak

3.2.

zal een datum bepalen voor het houden van een mondelinge behandeling waarvan partijen bij afzonderlijke van de griffier zullen worden opgeroepen;

3.3.

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door kantonrechter mr. C.W.D. Bom en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 22 september 2020.

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey