De Letselschade Raad geeft informatie over het Nationaal Keurmerk Letselschade

Samenvatting:

Op 4 januari 2021 lanceerde De Letselschade Raad het Nationaal Keurmerk Letselschade. Het NKL vervangt het Register Letselschade en wordt toegekend aan de hand van vastgestelde normen waaraan organisaties moeten voldoen. Een 3-jaars auditcyclus is ontwikkeld om de kwaliteit van dienstverlening te toetsen, te behouden en daar waar mogelijk te verbeteren. Met het verkrijgen van het NKL onderscheiden dienstverleners zich en tonen ze aan dat ze kwaliteit leveren. De Letselschade Raad streeft ernaar dat de verwijzers slachtoffers slechts nog doorverwijzen naar organisaties die in het bezit zijn van het NKL.

De Letselschade Raad lanceert Nationaal Keurmerk Letselschade

Op 4 januari 2021 lanceerde De Letselschade Raad het Nationaal Keurmerk Letselschade. Met de komst van dit keurmerk kunnen slachtoffers met letselschade erop vertrouwen dat op de website van De Letselschade Raad alle bonafide partijen staan geregistreerd, die de belangen van mensen met letsel op integere en deskundige wijze behartigen.

Met het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL) levert De Letselschade Raad een duurzame bijdrage  aan de verdere professionalisering van de letselschadebranche. Het NKL is hét kwaliteitskeurmerk voor dienstverleners die bijdragen aan de afwikkeling van letselschades in Nederland en borgt de kwaliteit van letselschadeprofessionals. In het NKL zijn alleen organisaties te vinden die bereid zijn de gezamenlijk binnen de letselschadebranche opgestelde kwaliteits- en gedragsregels na te leven. Deze organisaties verbinden zich tot deelname aan een audittraject waarin zij zich toetsbaar opstellen en zich openstellen voor het doorvoeren van verbeteringen. Het verkrijgen van het NKL onderstreept de kwaliteit van de in het NKL ingeschreven organisaties en is daarmee een onderscheidend kwaliteitskeurmerk.

NKL maakt kwaliteit van dienstverlening herkenbaar
Het keurmerk maakt kwaliteit van dienstverlening herkenbaar voor benadeelden van letselschade en maakt de markt transparant. Door te kiezen voor een keurmerk houdende dienstverlener, zijn benadeelden verzekerd van hoogwaardige en klantgerichte dienstverlening. Naar schatting 71.000 Nederlanders melden jaarlijks een letselschadezaak bij een verzekeraar als gevolg van een ongeval in het verkeer, een medische fout of een bedrijfsongeval. Deze – veelal – onwetende letselschade-slachtoffers mogen niet in handen vallen van een malafide of ondeskundige belangenbehartiger.

Verwijzers
Bovendien maakt De Letselschade Raad bindende afspraken met verwijzers (zoals ANWB, Slachtofferhulp Nederland etc.). Zij zullen in het voorliggende model alleen nog verwijzen naar partijen die gezamenlijk dit keurmerk vormen.

Politiek vraagt om kwaliteitsverbetering
De laatste maanden is er in de politiek aandacht geweest voor een kwaliteitsverbetering van de letselschade afhandeling in langlopende letselschadezaken. Het, in opdracht van De Letselschade Raad uitgevoerde, wetenschappelijke onderzoek naar de schadeafhandeling maakt duidelijk dat hierin verbeteringen nodig zijn. Het NKL is één van de instrumenten die zal bijdragen aan de door de politiek gewenste kwaliteitsverbetering.

Onderscheidend kwaliteitskeurmerk
Het NKL vervangt het Register Letselschade en wordt toegekend aan de hand van vastgestelde normen waaraan organisaties moeten voldoen. Een 3-jaars auditcyclus is ontwikkeld om de kwaliteit van dienstverlening te toetsen, te behouden en daar waar mogelijk te verbeteren. Diverse gedragscodes, richtlijnen en opleidingen vormen de grondslag voor het leveren van de gewenste kwaliteit. Het keurmerk kan worden verstrekt aan o.a. advocaten, letselschade experts werkend voor benadeelden, letselschade experts werkend voor WA-verzekeraars (WA-bureaus), herstelgerichte dienstverleners en WA-verzekeraars.

Met het verkrijgen van het NKL onderscheiden dienstverleners zich en tonen ze aan dat ze kwaliteit leveren. Kortom: het is één keurmerk voor de hele letselschadebranche; eenduidig en overzichtelijk.

Hieronder vindt u een link naar de website van De Letselschade Raad waar u drie filmpjes vindt van: Sander Dekker, demissionair minister voor Rechtsbescherming, Rosa Jansen, voorzitter van Slachtofferhulp Nederland en Frits van Bruggen, hoofddirecteur van de ANWB.

Automatische overgang van het Register Letselschade naar het NKL

De afgelopen weken ontving De Letselschade Raad enkele vragen of organisaties die in het Register Letselschade ingeschreven stonden, automatisch het Nationaal Keurmerk Letselschade toegekend krijgen. Dat is wel het geval; het NKL is hen automatisch toegekend tot het moment dat zij een nieuwe audit moeten laten afnemen.

Binnenkort ontvangt iedere organisatie een brief van De Letselschade Raad met daarin de planning voor de periode van drie jaar (de lopende auditcyclus) met data waarop in ieder jaar ofwel het self assessment, ofwel de bezoekaudit uitgevoerd moet zijn. In die brief wordt u tevens geïnformeerd over de door De Letselschade Raad geaccrediteerde auditors.

Logo NKL

Eind december hebben alle ingeschrevenen in het register een mail ontvangen met informatie over het NKL. Tevens ontvingen zij een digitaal bestand van het NKL-logo. Het heeft de voorkeur van De Letselschade Raad dat keurmerkhouders van het NKL gebruikmaken van dit nieuwe logo bij de eigen communicatie-uitingen en zo uitdragen dat zij in het bezit zijn van dit keurmerk.

Bent u keurmerkhouder en wilt u het nieuwe logo toegezonden krijgen? Stuurt u dan een mail naar info@deletselschaderaad.nl en u ontvangt het bestand wat u kunt plaatsen op uw website of kunt gebruiken bij uw andere communicatiemiddelen.

Nieuwe aanmeldingen in 2021

Sinds de lancering van het Nationaal Keurmerk Letselschade op 4 januari 2021 hebben zich tot nu toe tien nieuwe organisaties aangemeld voor dit keurmerk. Indien zij bereid zijn de gezamenlijk binnen de letselschadebranche opgestelde kwaliteits- en gedragsregels na te leven en de audit met goed gevolg afleggen, krijgen zij het NKL toegekend. De verwachting is dat de komende tijd meer organisaties zich aanmelden en dat we zo komen tot een solide, actueel en betrouwbaar overzicht van kwaliteitsorganisaties.

Verwijzingen naar organisaties met het NKL

De Letselschade Raad streeft ernaar dat de verwijzers slachtoffers slechts nog doorverwijzen naar organisaties die in het bezit zijn van het NKL. Regelmatig ontvangt  De Letselschade Raad signalen van gedupeerden die bij melding van een schade van hun verzekeraar een brief ontvangen waarin zij worden doorverwezen naar de website van De Letselschade Raad voor een overzicht van keurmerk houdende organisaties. Dat is goed nieuws! Echter werd niet altijd het juiste webadres vermeld. Kunt u bij een verwijzing het juiste webadres vermelden?  www.deletselschaderaad.nl en www.deletselschaderaad.nl/nkl/

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey