De Letselschade Raad: “Regeling letselschades verder verbeterd”

Samenvatting:

De Letselschade Raad signaleert positieve ontwikkelingen over 2014. In het jaarverslag 2014 gaat De Letselschade Raad in op diverse ontwikkelingen. De activiteiten van de Raad op het gebied van normering vonden navolging bij marktpartijen, en met succes. Op verzoek van het ministerie van Veiligheid en Justitie bracht de Raad een advies uit over het concept wetsvoorstel schadevergoedingen zorg- en affectieschade. Met de ontwikkeling van richtlijnen draagt de Raad bij aan normering van de schaderegeling. Inmiddels volgen marktpartijen het goede voorbeeld. Ze ontplooien zelf initiatieven en wenden zich dan tot De Letselschade Raad voor erkenning en inbedding.

Jaarverslag De Letselschade Raad 2014

Persbericht De Letselschade Raad d.d. 20 mei 2015:

Jaarverslag 2014 De Letselschade Raad
Regeling letselschades verder verbeterd

De Letselschade Raad signaleert positieve ontwikkelingen over 2014. Zo namen de contacten met de zorgsector toe. De activiteiten van de Raad op het gebied van normering vonden navolging bij marktpartijen, en met succes. Ook betrok de Rijksoverheid de Raad bij de ontwikkeling van een relevant wetsvoorstel.

 

In het jaarverslag 2014 gaat De Letselschade Raad in op diverse ontwikkelingen. Het draagvlak voor de activiteiten van De Letselschade Raad groeide. Binnen de letselschadebranche, in de rechtspraak, bij de overheid en in de politiek is sprake van een stijgende waardering. Bewindslieden en Kamerleden verwezen met regelmaat naar De Letselschade Raad als een gezaghebbend instituut. De teneur in hun reacties: dankzij De Letselschade Raad zijn zaken goed geregeld.

 

Op verzoek van het ministerie van Veiligheid en Justitie bracht de Raad een advies uit over het concept wetsvoorstel schadevergoedingen zorg- en affectieschade. Het was de eerste keer dat een ministerie de Raad om commentaar vroeg op een wetsvoorstel. Alle organisaties in het Platformoverleg droegen bij aan het advies. Het resultaat bewijst de kracht van de samenwerking.

 

Normering

Met de ontwikkeling van richtlijnen draagt de Raad bij aan normering van de schaderegeling. Inmiddels volgen marktpartijen het goede voorbeeld. Ze ontplooien zelf initiatieven en wenden zich dan tot De Letselschade Raad voor erkenning en inbedding. Zo presenteerde eind 2014 een breed samengestelde denktank een nieuw Rekenmodel Overlijdensschade. De Letselschade Raad stelde op basis daarvan de Richtlijn Rekenmodel Overlijdensschade. In februari 2015 trad de nieuwe richtlijn in werking.

 

Een voorbeeld is ook de Procesgang Zwaar Letsel. Het Verbond van Verzekeraars geeft hierin nader invulling aan de werkwijze volgens de GBL. Dit gebeurt – in het belang van mensen met zwaar letsel – nog strikter dan de gedragscode voorschrijft.

 

Medische incidenten

De Letselschade Raad ontvangt sinds begin 2014 een driejarige projectsubsidie van het ministerie van VWS. De middelen zijn bestemd voor de invoering van de GOMA, de gedragscode bij medische incidenten. Het project kende een voortvarende start. De banden met de ziekenhuizen zijn aangehaald; juristen en klachtenfunctionarissen weten de Raad inmiddels te vinden.

 

Het streven is actieve deelname vanuit de zorgsector aan het overlegplatform van De Letselschade Raad. Alle betrokkenen hebben veel te winnen bij afstemming. Volgens onderzoek van de Raad naar de omgang met medische incidenten vinden patiënten, zorgprofessionals en beroepsbeoefenaars uit de letselschadebranche dezelfde aspecten belangrijk. De onderlinge communicatie vertoont echter haperingen. Resultaatgericht overleg in een sfeer van openheid en respect leidt tot meer grip op de afwikkeling van letselschade. Vooral de positie van patiënten zal steviger worden.

Financiering

Ondanks de goede resultaten begon het ministerie van Veiligheid & Justitie met het afbouwen van zijn subsidie. Ontving de Raad in 2012 nog 250.000 euro, in 2017 zal dat bedrag nul zijn bij ongewijzigd beleid. Met een nieuw financieringsmodel doet de Raad een groter beroep op marktpartijen. Het model moet zich in 2015 bewijzen. Desondanks acht de Raad enige vorm van subsidiëring door overheid essentieel voor zijn onafhankelijke positie en dus voor zijn slagvaardigheid.

Over De Letselschade Raad

De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van letselschade vergroten. Binnen de Raad werken belangen-, beroeps- en koepelorganisaties samen. Daarbij plaatsen zij het belang van het mensen met letselschade voorop.

De Raad zorgt vo

  • Kennisuitwisseling en meningsvorming
  • Vergroting van het inzicht in elkaars standpunten
  • Tijdige signalering van knelpunten, gezamenlijke uitwerking, concretiseren van verandering en verbetering in het belang van het slachtoffer
  • Bemiddeling tussen partijen als de behandeling van zaken stroef verloopt of stagneert
  • Voorlichting, informatie en advies voor mensen met letselschade.

In het Platformoverleg zijn vertegenwoordigd ANWB, Slachtofferhulp Nederland, Verbond van Verzekeraars (wettelijke aansprakelijkheidsverzekeraars, medische aansprakelijkheidsverzekeraars, rechtsbijstandverzekeraars en Personenschade Instituut Verzekeraars), NIVRE (registerexperts), NIS (letselschaderegelaars), GAV (medisch adviseurs) en NVvA (arbeidsdeskundigen). Het Ministerie van Veiligheid & Justitie en de Vereniging van Letselschade Advocaten LSA zijn als toehoorders betrokken.
 

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey