Gerecht: Schade dient gespecificeerd te worden en informatie is nodig over medische toestand

Samenvatting:

Het geschil betreft de omvang van de door eiser geleden schade, waaronder kosten voor medische behandelingen. Het Gerecht heeft behoefte aan een duidelijke schade-opstelling, anders dan een “matrix”. Eiser dient een opstelling van zijn schade te maken, uitgesplitst naar schadesoort. Hij dient ook duidelijkheid te geven over de aanwending van het bedrag dat hij al heeft ontvangen. Het Gerecht acht van belang dat inzicht wordt verkregen in de medische toestand van eiser als gevolg van de aanrijding. Het ligt in beginsel op de weg van eiser om daarover duidelijkheid te geven, bij voorkeur door een rapport van een onderzoekend/controlerend arts. Het Gerecht acht het zinvol om een comparitie van partijen gelasten.

Instantie Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak 07-11-2018
Datum publicatie 15-11-2018
Zaaknummer A.R. AUA201700425
Rechtsgebieden Civiel recht
Bijzondere kenmerken Eerste aanleg – enkelvoudig
Inhoudsindicatie
civiel recht, comparitie gelast
Vindplaatsen Rechtspraak.nl

Verrijkte uitspraak
Uitspraak
Vonnis van 7 november 2018
Behorend bij A.R. AUA201700425

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS
in de zaak van:

[naam eiser],
te Verenigde Staten van Amerika,
hierna ook te noemen: [eiser],
gemachtigden: mrs. D.G. Kock en E.M.J. Cafarzuza,

tegen:

de naamloze vennootschap
MAR-LAB N.V.,
te Aruba,
hierna ook te noemen: MAR-LAB,
gemachtigde: mr. E.J.M. Lotter Homan.

1 HET VERDERE VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:
– het vonnis van 28 februari 2018;
– de akte van [eiser];
– de antwoordakte van MAR-LAB;
– de akte uitlating producties van [eiser].
De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis.

2 DE VERDERE BEOORDELING VAN HET GESCHIL

2.1 Het geschil wordt thans nog gevormd door de vraag naar de omvang van de door [eiser] geleden schade. In zijn akte na tussenvonnis heeft hij, samengevat, betoogd dat het te verwachten is dat hij nog kosten voor medische behandelingen, voor zover gerelateerd aan het ongeval, moet vergoeden aan de verzekeraar MediCare. Uit de stukken van zowel [eiser] als MAR-LAB leidt het Gerecht af dat de omvang van die eventuele claim nog geenszins vaststaat. Van belang is dat daarover meer duidelijkheid komt. In beginsel ligt het op de weg van [eiser] om daarover informatie te verschaffen.

2.2 Het Gerecht heeft behoefte aan een duidelijke schade-opstelling, anders dan zoals thans opgenomen in een “matrix”. Van [eiser] wordt verlangd dat hij een opstelling van zijn schade maakt, uitgesplitst naar schadesoort (zoals medische kosten; huishoudelijke hulp; aanpassingskosten, buitengerechtelijke kosten, etc.). Bij die opstelling dient ook duidelijkheid te worden gegeven over de aanwending van het bedrag van [eiser] al heeft ontvangen van Guardian, zodat meer zicht bestaat op de (eventuele) schadevergoedingsverplichting van MAR-LAB. Het Gerecht acht het niet uitgesloten dat dit leidt tot een eiswijziging.

2.3 Daarnaast acht het Gerecht van belang dat inzicht wordt verkregen in de medische toestand van [eiser] als gevolg van de aanrijding. Het ligt in beginsel op de weg van [eiser] om daarover duidelijkheid te geven, bij voorkeur door een rapport van een onderzoekend/controlerend arts.

2.4 Gezien de complexiteit van het geschil acht het Gerecht het zinvol om een comparitie van partijen gelasten waarop verdere inlichtingen kunnen worden verstrekt en een minnelijke regeling van het geschil kan worden beproefd. Op de zitting zullen beide partijen deugdelijk vertegenwoordigd dienen te verschijnen. Ter zitting wil het Gerecht met partijen naast het beproeven van een regeling, onderzoeken welke procesafspraken kunnen worden gemaakt ter verdere stroomlijning van het geschil.

2.5 Het Gerecht wijst partijen erop dat het uit een niet verschijnen van een partij ter comparitie de gevolgtrekkingen – ook in het nadeel van die partij – kan maken die het geraden zal achten.

2.6 De partij die zich ter comparitie op bescheiden wil beroepen, dient die stukken (niet zijnde pleitnota’s, want die worden – óók ter zitting – niet toegelaten) in afwijking van 12 Procesreglement, uiterlijk twee weken vóór de zitting, in fotokopie aan de wederpartij en aan de griffier van het Gerecht over te leggen. Deze termijn is ruimer dan gebruikelijk omdat, indien [eiser] komt met een eiswijziging, MAR-LAB voldoende tijd moet hebben zich daarop te kunnen voorbereiden, zodat zij zich ter zitting gemotiveerd kan uitlaten.

2.7 De partij die is verhinderd om op de hierna te bepalen datum en tijdstip te verschijnen, dient, in afwijking van het bepaalde in artikel 10 Procesreglement, binnen veertien dagen na het wijzen van dit vonnis per brief aan ondergetekende rechter onder opgave van redenen een verzoek om uitstel in te dienen. Bij het verzoek om uitstel dienen tevens de verhinderdata te worden opgegeven van alle partijen en hun gemachtigden gedurende de drie maanden na onderstaande dagbepaling. Indien niet binnen veertien dagen na het wijzen van dit vonnis om uitstel is verzocht, zal nog slechts uitstel worden verleend in geval van overmacht. In dat geval moet de partij die wegens overmacht is verhinderd te verschijnen, onmiddellijk na het intreden van die overmacht per brief aan ondergetekende rechter een verzoek om uitstel doen.

2.8 Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

3 DE UITSPRAAK

Het Gerecht:

gelast een verschijning van partijen voor het geven van inlichtingen en/of ter beproeving van een minnelijke regeling op de terechtzitting van mr. J. Sap, rechter, op woensdag 9 januari 2019 om 14.00 uur in een nader aan te duiden zaal van het gerechtsgebouw aan de J.G. Emanstraat 51, Oranjestad, Aruba;

bepaalt dat de partijen dan vertegenwoordigd moeten zijn door iemand die van de zaak op de hoogte is en ofwel rechtens ofwel op grond van een bijzondere schriftelijke volmacht bevoegd is haar te vertegenwoordigen en eventueel een vaststellingsovereenkomst te sluiten,

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. J. Sap, rechter, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 7 november 2018 in aanwezigheid van de griffier.

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey