Duidelijkheid over eigen bijdrage convenanten Wmo

Samenvatting:

Aansluitend op het artikel ‘Eigen bijdrage terug door Wmo-convenant 2017’ in het PIV-bulletin van juni 2017, hebben VNG en Verbond van Verzekeraars de diverse onduidelijkheden over dit convenant aangescherpt. Daarmee wordt duidelijk wanneer de eigen bijdrage niet van toepassing is (convenant 2015-2016) en wanneer wel (convenant 2017).
Verandert hiermee de essentie van mijn vorige artikel? Mijn antwoord is: nee! Hierdoor wordt slechts duidelijk voor welke groep cliënten binnen de letselschade de eigen bijdrage Wmo van toepassing is.

 Meer licht in de Wmo-duisternis

In mijn vorige artikel beschreef ik de perikelen rondom de convenanten Wet maatschappelijke ondersteuning die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Verbond van Verzekeraars sloten over de afkoop van het regresrecht. Deze convenanten, versie 2015-2016 en versie 2017, zijn gesloten om het verhaalsproces tussen gemeenten en verzekeraars te vereenvoudigen.

Eén van de struikelblokken was de onduidelijkheid over toepassing van de eigen bijdrage Wmo. In het convenant 2015-2016 was ook deze namelijk afgekocht. Met het convenant 2017 kwam de eigen bijdrage weer terug. Hierdoor ontstond verwarring: wanneer geldt de eigen bijdrage wel en wanneer niet.

Uitleg convenant Wmo

Het document “Veelgestelde vragen en antwoorden inzake Overeenkomst afkoop regresrecht Wmo 2015” versie 16 juni 20171 van de VNG en het Verbond van Verzekeraars verschaft duidelijkheid over de inhoud van het convenant. Hieronder ga ik er kort op in en behandel enkele aspecten die voor de dagelijkse behandeling van dossiers essentieel zijn.

Voor welke benadeelden is het Wmo-convenant van toepassing?

In het document1 staat letterlijk: “VNG en het Verbond van Verzekeraars hebben afgesproken dat voor schadeveroorzakende gebeurtenissen vanaf 15 februari 2017 voor alle Wmo-aanvragen de eigenbijdrageregeling (weer) van toepassing is. Schadeveroorzakende gebeurtenissen voorafgaand aan 15 februari 2017 vallen hier nadrukkelijk buiten. De op die gebeurtenissen betrekking hebbende eigen bijdragen zijn definitief en voor de volledige toekomst afgekocht. Gemeenten mogen dus geen eigen bijdrage met betrekking tot schadeveroorzakende gebeurtenissen van voor 15-02-2017 na die datum in rekening (laten) brengen

Dit houdt in dat regrescliënten die voor 15 februari 2017 een ongeval hebben gehad waarvoor een derde geheel of gedeeltelijk aansprakelijk is, zolang zij gebruik maken van Wmo-voorzieningen die gerelateerd zijn aan het ongeval, zij daarvoor geen eigen bijdrage meer hoeven te betalen. Wanneer deze cliënten na 15 februari 2017 een nieuwe indicatie nodig hebben of een nieuwe voorziening, gerelateerd aan het ongeval, toegekend krijgen, zij daarvoor ook geen eigen bijdrage hoeven te betalen. De eigen bijdrage voor deze groep is voorgoed afgekocht via de overeenkomst tussen de VNG en het Verbond van Verzekeraars.

Regrescliënten die na 15 februari 2017 een ongeval krijgen waarvoor een derde geheel of gedeeltelijk aansprakelijk is, gaan, wanneer zij Wmo-voorzieningen toegekend krijgen daarvoor wel weer een eigen bijdrage betalen.”

Hieruit blijkt dat de ongevalsdatum nu bepalend is voor de toepassing van het ene of het andere convenant, dus wel of geen eigen bijdrage. Bij een nieuwe toekenning van een Wmo-voorziening met een ongevalsdatum van voor 15-02-2017 is dus geen eigen bijdrage van toepassing, als de voorziening in verband staat met de ongevalsgevolgen.

Reikwijdte van de overeenkomst

Over de reikwijdte van de overeenkomst schrijven VNG en het Verbond van Verzekeraars: “Gemeenten hebben gedurende de looptijd van de overeenkomst geen regresrecht meer voor die cliënten die voor 1-1-2018 een ongeval hebben gehad waarvoor een derde partij aansprakelijk is en als gevolg waarvan een Wmo-voorziening wordt verstrekt. In de hoogte van de afkoopsom zijn regresslachtoffers van vóór 2015 meegenomen.

Als de huidige overeenkomst niet wordt voortgezet, of als een gemeente niet langer deelneemt, herleeft het regresrecht voor de regresslachtoffers die voor 1-1-2018 regresslachtoffer zijn geworden niet meer

Nieuwe cliënten die vanaf 1-1-2018 een ongeval krijgen als gevolg van de schuld van een derde en Wmo-voorzieningen nodig hebben, kunnen vanaf 1-1-2018 weer bij de aansprakelijkheidsverzekeraars worden aangemeld.”

Hieruit blijkt dat de convenanten betrekking hebben op alle ongevalsdata van voor 1 januari 2018 en dus ook op ongevalsdata van voor 1 januari 2015.

Conclusie

Het document veelgestelde vragen en antwoorden van VNG en Verbond van Verzekeraars1 geeft duidelijkheid over de huidige uitgangspunten en de inhoud van het convenant Wmo.

Uit het documentblijkt dat een gemeente conform de eigen Wmo-verordening een voorziening dient te verstrekken, of er nu een aansprakelijke partij is of niet. De voorwaarden zijn voor iedere inwoner van de gemeente gelijk.

De datum van het ongeval bepaalt wélk convenant van toepassing is.

Bij alle cliënten met datum ongeval vóór 15 februari 2017, dus ook vóór 2015, geldt dat er geen eigen bijdrage van toepassing is indien de Wmo-voorziening of ondersteuning verstrekt is vanwege de gevolgen van het ongeval en er sprake is van gehele of gedeeltelijke aansprakelijkheid.

Bij alle cliënten met een ongevalsdatum tussen 15 februari 2017 en 1 januari 2018 mag een gemeente conform het convenant Wmo 2017 wel een eigen bijdrage in rekening brengen.

In de loop van 2017 gaan VNG en het Verbond onderhandelen over een meerjarige overeenkomst vanaf 1 januari 2018.

 

Tot slot: de tip blijft

In mijn vorige artikel2 gaf ik deze tip ook al:

“In artikel 4 van het convenant Wmo 2017 staat: “Daarbij geldt dat zij, in tegenstelling tot de voorzieningen waarop de overeenkomst 2015/2016 van toepassing is, vanaf 15 februari 2017 wel een eigen bijdrage voor een voorziening aan de cliënt mogen vragen, gebaseerd op de overeenkomst 2017.”

De gemeente mag benadeelden met een aansprakelijke partij een eigen bijdrage opleggen. Maar dit is geen verplichting. Trivium advies zal daarom bij iedere aanvraag Wmo het verzoek indienen om geen eigen bijdrage op te leggen in het verlengde van het convenant, mede omdat de gemeente al financieel gecompenseerd wordt via de jaarlijkse afkoopsom. Bij mijn eerste verzoek aan een gemeente, is dit al gehonoreerd.” Achteraf blijkt dat deze cliënt nu onder het convenant Wmo 2015-2016 valt, maar dat was bij dit verzoek aan de gemeente nog niet bekend.

Let daarom goed op, zo’n verzoek is nu dus alleen van toepassing voor cliënten met ongevalsdatum na 15 februari 2017.

1  “Veelgestelde vragen en antwoorden inzake Overeenkomst afkoop regresrecht Wmo 2015” versie 16 juni 2017 : https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2017/faqs_regresrecht_wmo_versie_16_juni_2017.pdf

2 https://platformpersonenschade.verzekeraars.nl/wp-content/uploads/Bulletin-3-def.pdf

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey