Overzicht richtlijnen

Richtlijn  Voor wie link
2005 KNGF-richtlijn

Whiplash (Ko. Ned. Genootsch. v fysiotherapie)

Fysiotherapeuten Klik hier
2005 Swedisch Consensus Report on whiplash WK (final report) Klik hier
2008 CBO-richtlijn Neurologen Klik hier
2008 Verzekeringsgeneeskundige protocollen: Whiplash associated disorder I/II, Aspecifieke lage rugpijn (herziening 2008) Van de

Gezondheidsraad

Klik hier
2010 SOLK-richtlijn 2010

Nederlandse multidisciplinaire richtlijn ‘Somatisch onvoldoende verklaarde klachten (SOLK) en somatoforme

stoornissen’

GGZ, huisartsen, neurologen, psychologen, psychiaters t Klik hier

zie ook:

Klik hier

2014 Richtlijn

Handelen van de bedrijfsarts bij werknemers

met klachten aan arm, nek of schouder (KANS)

(gedeeltelijk herziene versie, 2014)  (NVAB; Ned. Ver. voor arbeids- en bedrijfsgeneeskunde)

Bedrijfsartsen Klik hier
2016 NIP-richtlijn voor neuropsychologische expertise

(NIP= Nederlands Instituut voor psychologen)

Psychogen Klik hier
2018 Overzicht neurologische richtlijnen Neurologie Klik hier

Coronel rapport

Bij de meeste mensen met whiplashklachten verdwijnen deze klachten spontaan. Er is echter ook een groep personen die zich na een whiplash ziek (blijft) melden en daarvan bereikt een kleine groep de WIA (arbeidsongeschiktheid)-poort. Uit gegevens van het Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) van 2015 bleek dat er jaarlijks rond de 500 WIA-aanvragen waren met de hoofddiagnose whiplash waarvan iets meer dan 200 personen een WIA-aanvraag kregen toegewezen met deze hoofddiagnose.

Het UWV heeft in 2015 een subsidie beschikbaar gesteld om de kennis over whiplash die gegenereerd was van 2005 t/m 2015 te verzamelen en hierover te rapporteren. De Nederlandse protocollen en richtlijnen gericht op Whiplash Associated Disorder (WAD) graad I-II waren verouderd:

  • Verzekeringsgeneeskundig protocol whiplash graad I/II uit 2008;
  • CBO-richtlijn Diagnostiek en Behandeling van mensen met Whiplash Associated Disorder I/II uit 2008;
  • KNGF-richtlijn Whiplash uit 2005.

Sinds de ontwikkeling van deze documenten zijn nieuwe waardevolle wetenschappelijk onderzoeken verricht ten aanzien van WAD I-II. Het UWV wilde met de subsidie inzicht krijgen in de vernieuwde kennis over WAD I-II en hierover rapporteren. De doelgroepen hiervoor zijn diverse professionals werkzaam op het gebied van arbeid en gezondheid, zoals verzekerings- en bedrijfsartsen, maar ook huisartsen, fysiotherapeuten en andere gezondheidsprofessionals die kennisvragen hebben rondom arbeid en gezondheid.

Whiplash is de naam voor het ongevalsmechanisme waarbij versnellende en vertragende krachten inwerken op de nek. Dit mechanisme kan zorgen voor letsel aan de nek dat verschillende klinische symptomen kan veroorzaken: WAD. In dit rapport wordt de classificatie van de Quebec Task Force (QTF) (Spitzer et al.1995) aangehouden. WAD I veronderstelt pijn, stijfheid en gevoeligheid in de nek zonder lichaamsafwijkingen. WAD II wordt gekenmerkt door nekklachten en andere klachten aan het bewegingsapparaat zoals afgenomen mobiliteit en drukpuntgevoeligheid.

Het rapport heeft als doel gehad de kennis op het gebied van whiplash graad I en II van 2005 tot en met 2010 te verzamelen en samen te vatten. Specifiek richt het rapport zich op:

  1. De prevalentie- en incidentiecijfers van whiplash.
  2. a.  Instrumenten voor het vaststellen van symptomen en beperkingen.
  1. b.  Inzichten over beperkingen in het functioneren.
  2. a.  Beloop van whiplashsymptomen en werkgerelateerde uitkomsten over de tijd.
  1. b.  De prognostische factoren voor (niet-)herstel en van werkgerelateerde uitkomsten.
  2. De interventies gericht op verandering in klachten en werkgerelateerde uitkomsten.
  3. Het patiëntenperspectief ten aanzien van klachten en beperkingen, dan wel herstel.

De uiteindelijke doestelling van het rapport was dat de nieuwe kennis gebruikt kon worden om de bestaande protocollen en richtlijnen, gericht op WAD I-II, te herzien. Het rapport geeft een goed overzicht van de wetenschappelijke kennis op het gebied van WAD I-II in de periode 2005 t/m 2015. Na 2015 is er geen opvolging gegeven aan het Coronel rapport.

link naar Coronel rapport

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey