Rb: laag energetische botsing, geen verband tussen rugletsel en ongeval

Samenvatting:

Tussen partijen is in geschil of verzoeker letsel heeft opgelopen ten gevolge van de aanrijding. 1. Verzekeraar heeft op basis van naar rapport van ongevallenanalist gemotiveerd betwist dat de gestelde nek- en rugklachten het gevolg (kunnen) zijn van de aanrijding. In het rapport wordt geconcludeerd dat de botsing mede gezien het gebrek aan intensiteit geleidelijk ofwel schampend zal zijn verlopen. De rechtbank is van oordeel dat uit deze bevindingen in beginsel niet volgt dat partijen dermate hard tegen elkaar zijn gebotst dat aannemelijk is dat verzoeker de door hem gestelde (persisterende) nek- en rugklachten ten gevolge van de aanrijding heeft opgelopen. Verzoeker heeft de juistheid van de bevindingen in het rapport onvoldoende weerlegd. Uit de brief van de huisarts blijkt weliswaar dat verzoeker heeft verklaard dat hij een auto ongeluk heeft gehad en nadien klachten had. Uit de brief kan niet zonder meer worden afgeleid dat de 2,5 maand later geconstateerde rugklachten daadwerkelijk het gevolg van de aanrijding zijn geweest, mede gelet op de bevindingen in het rapport van OAN. 2. Kosten deelgeschil: € 8849,09.

Beschikking deelgeschil Rechtbank Noord-Holland d.d. 21september 2020

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey