Rb: whiplash, geen toezegging betaling door verzekeraar; causaal verband klachten en ongeval niet aangetoond

Samenvatting:

Achterop-aanrijding, whiplash. De kantonrechter oordeelt dat verzekeraar geen betaling heeft toegezegd. In het rapport van de schaderegelaar zijn alleen de mogelijke schadeposten en de daarbij behorende bedragen weergegeven. Vervolgens is uitdrukkelijk aangegeven dat de medische informatie na ontvangst daarvan nog moest worden beoordeeld en dat aan de hand daarvan het vervolg zou worden bepaald. Van enige toezegging is dus geen sprake. 2. Verzekeraar heeft het causaal tussen ongeval en klachten betwist. Het ligt op de weg van eiser om aan de hand medische informatie te onderbouwen dat sprake is van schade en dat die schade het gevolg is van het hem overkomen ongeval.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2020:10660

ECLI:NL:RBNHO:2020:10660

Instantie

Rechtbank Noord-Holland

Datum uitspraak

16-12-2020

Datum publicatie

31-12-2020

Zaaknummer

8658090

Rechtsgebieden

Verbintenissenrecht

Bijzondere kenmerken

Eerste aanleg – enkelvoudig

Op tegenspraak

Inhoudsindicatie

Letselschade. Verkeersongeval. Geen toezegging verzekeraar schadebedrag. Verzekeraar niet aansprakelijk voor schade aangezien niet vast staat dat de schade het gevolg is van het ongeval.

Vindplaatsen

Rechtspraak.nl

Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Insolventie

locatie Haarlem

Zaaknr./rolnr.: 8658090 / CV EXPL 20-6084

Uitspraakdatum: 16 december 2020

Vonnis van de kantonrechter in de zaak van:

[eiser] ,

wonende te [woonplaats]

eiser

verder te noemen: [eiser]

gemachtigde: B. Wernik

tegen

de naamloze vennootschap naar Belgisch recht

ALLIANZ BENELUX N.V. h.o.d.n. AllSecur,

gevestigd te Brussel

gedaagde

verder te noemen: AllSecure

gemachtigde: A.N.L. de Hoogh

1 Het procesverloop

1.1.

Voor het verloop van de procedure verwijst de kantonrechter naar het tussenvonnis van 1 juli 2020 en de daarin genoemde stukken. In dat vonnis heeft de kantonrechter te Alkmaar de zaak verwezen naar de kantonrechter te Haarlem.

1.2.

Vervolgens heeft [eiser] een conclusie van repliek genomen, waarop AllSecur een conclusie van dupliek heeft ingediend.

2 De feiten

2.1.

[eiser] , geboren [in 1976] , is metaalbewerker van beroep.

2.2.

Op 25 september 2011 heeft een verkeersongeval plaatsgevonden, waarbij de auto van [eiser] , die voor een verkeerslicht stond te wachten, van achteren werd aangereden door een verzekerde van AllSecur, die op haar beurt door een andere auto van achteren werd aangereden.

2.3.

[eiser] is ter plaatse door ambulancepersoneel onderzocht maar hoefde niet voor nader onderzoek naar het ziekenhuis. In december 2011 heeft alsnog onderzoek in het ziekenhuis plaatsgevonden. Dr. [chirurg] , chirurg, heeft daarover geschreven:

(…) Bij lichamelijk onderzoek ABCD stabiele patiënt. Bij lichamelijk onderzoek rechts dorsale thorax wat pijn bij rotatie van de wervelkolom. Midline wervels geen afwijkingen. Flexie/extensie van de wervelkolom geen afwijkingen. Normaal ademgeruis. Röntgenologisch onderzoek werd niet nodig geacht en de diagnose werd gesteld op een contusie van de rechterthorax met een hersteltermijn van zo’n 6 weken. (…)

2.4.

Op 6 januari 2012 heeft de huisarts [eiser] doorverwezen naar het ziekenhuis wegens progressieve heupklachten aan de rechterzijde die enige tijd na het auto-ongeval begonnen. In zijn journaal heeft de huisarts opgeschreven: (…) relatie met ongeval mi erg onwaarschijnlij; anderzijds is beginnende artrose op deze leeftijd ook niet gebruikelijk, doet wel zwaar werk. (…)

2.5.

AllSecur heeft bij e-mail van 19 april 2012 de aansprakelijkheid erkend voor de in redelijkheid aan het ongeval toe te rekenen schade. In dat kader heeft een schaderegelaar op 5 september 2012 een huisbezoek bij [eiser] afgelegd. In het rapport van de schaderegelaar van 25 september 2012 staat:

(…)

Betrokkene ervoer, direct na het ongeval, het volgende letsel:

– rugklachten

– pijnlijke rechter zijkant van de romp.

(…)

Er is geen sprake geweest van ziekenhuisopname.

(…)

Betrokkene kreeg het advies om zich in ieder geval onder behandeling van een fysiotherapeut te stellen. (…) Door deze behandelingen namen de rugklachten af maar de pijn verplaatste zich naar de rechterheup/-bil.(…) Uit de MRI bleek, zo deelde de orthopeed deelde de betrokkene mee, dat er sprake was van een getraumatiseerde coxartrose.

(…)

Prognose

De slijtage is een voortschrijdend proces.

(…)

Betrokkene ervaart de volgende klachten en/of beperkingen:

– heup rechts; de heup is de hele dag door pijnlijk. (…)

Medische informatie

Ten tijde van het bezoek is niet duidelijk welke medische informatie is opgevraagd danwel beschikbaar is. Voor zover dat nog niet is gebeurd, zal aan NRS worden geadviseerd om de informatie bij de fysiotherapeut en orthopeed op te vragen.

(…)

De onderstaande schadeposten zijn besproken:

Eigen risico 2011, waarschijnlijk volledig. Betrokkene zal uitkeringsbesluit nog overleggen; € 170,00

Eigen risico 2012, uitkeringsbesluit door mij gezien; € 220,00

Eigen bijdrage fysiotherapie (1e 9 behandelingen waren verzekerd). Ik heb nota’s gezien maar deze worden ook nog overlegd, 4 x € 63,50 € 254,00

Kosten sportschool, € 14,95 per maand, 1 jaar € 179,40

(….)

Voor betrokkene is nog geen voorschot betaald en ik adviseer u een voorschot onder algemene titel € 1.500,00 betaalbaar te stellen.

Vervolgactiviteiten

(…)

* Medische aspecten: medische informatie dient na ontvangst zo spoedig mogelijk te worden beoordeeld.

(…)

* Voortgang: na ontvangst van de medische advisering dient te worden beoordeeld hoe de behandeling van deze kwestie wordt voortgezet. (…)

2.6.

Bij brieven van 12 november 2012, 25 februari 2013 en 19 april 2013 is namens AllSecure aan de toenmalige gemachtigde van [eiser] verzocht om toezending van medische informatie.

2.7.

Bij brief van 9 juli 2014 heeft AllSecur, die de zaak intern opnieuw had laten beoordelen, aan de toenmalige gemachtigde van [eiser] bericht:

(…) De knelpunten in het dossier

Het staat niet vast dat de klachten aan de heup een gevolg van de aanrijding zijn. Er is geprobeerd de zaak pragmatisch te regelen. Betrokkene heeft nu aangegeven dit niet te willen, omdat hij nog klachten aan de heup ervaart.

Benodigde informatie / plan van aanpak

Omdat het niet gelukt is de zaak pragmatisch te regelen, willen wij graag de medische informatie ontvangen om de medische causaliteit tussen de ervaren klachten en de aanrijding te kunnen beoordelen. (…)

2.8.

Op 18 november 2016 heeft AllSecur aan de toenmalige gemachtigde van [eiser] laten weten:

(…) Het duurt nu wel heel lang in deze zaak. Twee jaar geleden gaf u aan dat medische informatie is opgevraagd. Intussen hebben wij geen enkele informatie ontvangen. Er werd geregeld een toezegging gedaan dat u er binnen afzienbare tijd op terug zou komen, maar zonder resultaat. Op deze wijze kunnen wij deze zaak niet langer behandelen. Wij stellen ons op het standpunt dat de schade van de heer [eiser] reeds is afgedekt met hetgeen wij al hebben betaald. (…)

2.9.

Op 13 september 2017 heeft AllSecur aan de toenmalige gemachtigde van [eiser] bericht over te gaan tot sluiting van het dossier.

2.10.

Nadat in 2018 de huidige gemachtigde van [eiser] zich bij AllSecur had gemeld, heeft AllSecur bij e-mail van 15 augustus 2018 wederom gevraagd om toezending van medische informatie.

2.11.

Bij brief van 28 november 2019 heeft de gemachtigde van [eiser] jegens AllSecur aanspraak gemaakt op betaling van een nader voorschot van € 1.500,- en zijn declaratie van 20 juni 2018 van € 966,79.

2.12.

Op 7 december 2018 heeft AllSecur aan de gemachtigde van [eiser] geschreven:

(…) In dit dossier hebben wij reeds het standpunt ingenomen dat wij hetgeen er is betaald aan onze verplichtingen hebben voldaan. Er is geen onderbouwing voor de schadestaat nu er sprake is van pre-existente problematiek en een medische causaliteitsdiscussie. Gezien de inmiddels verstreken tijd (7 jaar!) zou de medische onderbouwing al geruime tijd compleet moeten zijn. Wij zien geen reden voor een voorschot dan wel vergoeding BGK, uw kosten worden naar onze mening zinloos gemaakt.

2.13.

Bij brief van 1 mei 2019 heeft H [revalidatiearts] , revalidatiearts, bericht:

(…) Patiënt had zoals u kunt lezen, een periode waarin het duidelijk beter ging met zijn klachten en die waren voor 90% verdwenen. De klachten zijn evenwel weer opgevlamd.

Ik liet van patiënt een MRI vervaardigen van LWK die geen aanwijzingen toonde voor een HNP of een andere oorzaak voor wortelcompressie (…). Tevens een MRI van de rechterheup die behoudens geringe tekenen van coxartrose rechts geen bijzonderheden aantoonde (…). Röntgenonderzoek van bekken en rechterheup toonde onveranderd enige artrose rechts van de heup (…).

2.14.

In een door [verzekeringsarts] , verzekeringsarts, in opdracht van AllSecur opgemaakt advies van 14 januari 2020 staat: (…)

BESCHOUWING

Betrokkene is van achteren aangereden. Ik lees niet dat het gaat om een hoog inwerkend geweld en ik lees evenmin dat betrokkene in aansluiting aan het ongeval heupklachten had. De artrose is twee maanden na het ongeval vastgesteld, er mag redelijkerwijs van worden uitgegaan dat deze pre-existent was. De diagnose “getraumatiseerde artrose” is eerst in tweede instantie gesteld. Betrokkene is eerst behandeld voor een slijmbeursontsteking en lijkt goed te hebben gereageerd op een lokale injectie. Een getraumatiseerde artrose houdt zoveel in dat de artrose pre-existent is, maar dat het ongeval de artrose symptomatisch heeft gemaakt.

In objectieve zin zal er geen verschil zijn voor en na het ongeval. Het betreft een discutabele diagnose, niet te objectiveren en het lijkt mij in enige mate speculatief. De ziekte van Behcet kan gepaard gaan met non-erosieve oligo-artritis, ofwel gewrichtsontstekingen. Ook bij diabetes kan artrose meer voorkomen. Ik begrijp dat betrokkene, zo meldt de revalidatiearts, eerder voor 90% van de klachten was herstel en door onbekende oorzaak zijn de klachten dan weer opgevlamd. Omdat ik geen causaal verband kan vaststellen tussen de (overigens geringe) artrose van de rechterheup enerzijds en het ongeval anderzijds, kan ik het wisselende beloop ook niet relateren aan het ongeval. Overigens valt het op dat de revalidatiearts ook klachten beschrijft aan de linkerzijde. Al met al is hier dus sprake van een niet-objectiveerbaar, niet goed verklaard, pijnsyndroom. De geringe artrotische afwijkingen aan de rechterheup lijken niet verklarend te zijn voor de klachten en het beloop ervan. Overigens is een artrose van de heup een niet gekende complicatie na een achteropaanrijding. Nekklachten zijn uiteraard wel bekend, maar een eenzijdige coxartrose, wanneer er niet sprake is van een specifiek trauma, kan ik niet relateren aan een achteropaanrijding. (…)

3 De vordering

3.1.

[eiser] vordert – samengevat – dat de kantonrechter AllSecur veroordeelt tot betaling van schadevergoeding nader op te maken bij staat en tot betaling van een voorschot van € 2.690,19 te vermeerderen met de wettelijke rente hierover vanaf 25 september 2011 althans de dag der dagvaarding met veroordeling van AllSecur in de proceskosten.

3.2.

Vervolgens heeft [eiser] bij akte houdende uitlating relatieve bevoegdheid aangegeven dat hij in deze procedure niet de schade wegens verlies aan arbeidsvermogen vordert, dat mogelijk in een schadestaatprocedure een nader bedrag aan smartengeld zal worden gevorderd dat een bedrag van € 25.000,- niet te boven zal gaan en dat het in deze procedure uitsluitend om een bedrag van € 3.423,- gaat. Ten slotte heeft [eiser] bij repliek te kennen gegeven dat hij in deze procedure zijn vordering beperkt tot de schade geleden in de jaren 2011 en 2012 en het door hem gevorderde bedrag € 3.423,40, waarvan reeds € 1.500,- is betaald, zodat € 1.723,40 resteert, te vermeerderen met de buitengerechtelijke kosten ad € 966,79.

3.3.

[eiser] legt aan de vordering ten grondslag – kort weergegeven – dat AllSecur aansprakelijkheid heeft erkend voor het door haar verzekerde veroorzaakte ongeval waardoor [eiser] letsel heeft opgelopen. Op grond van artikel 7 WAM dient AllSecur de door [eiser] geleden schade aan hem te vergoeden. Het door [eiser] gevorderde bedrag van € 3.423,40, waarop AllSecur al een voorschot heeft betaald, is door AllSecur geaccordeerd en zij dient dus alsnog tot uitbetaling daarvan over te gaan.

4 Het verweer

4.1.

AllSecur betwist de vordering (gedeeltelijk). Zij voert aan – samengevat – dat de door [eiser] aangevoerde schadeposten (in totaal begroot op € 3.423,40) destijds wel besproken zijn maar nooit geaccordeerd. Eerst moest aan de hand van door [eiser] aan te leveren medische informatie de causaliteit tussen het ongeval en de schade worden vastgesteld. Nu [eiser] niet heeft aangetoond dat de gestelde klachten daadwerkelijk bestaan, dat deze klachten het gevolg van het ongeval zijn en dat deze klachten tot beperkingen hebben geleid, betwist AllSecur iedere aansprakelijkheid.

5 De beoordeling

5.1.

Voor wat betreft de vordering tot betaling van € 2.690,19 beroept [eiser] zich op het bezoekrapport van 5 september 2012 en leidt hij daaruit, naar de kantonrechter begrijpt, uit af dat AllSecur het daarin genoemde schadebedrag al heeft toegezegd. Dat betoog kan niet slagen. In het rapport zijn alleen de mogelijke schadeposten en de daarbij behorende bedragen weergegeven. Vervolgens is uitdrukkelijk aangegeven dat de medische informatie na ontvangst daarvan nog moest worden beoordeeld en dat aan de hand daarvan het vervolg zou worden bepaald. Uit de correspondentie die AllSecur heeft overgelegd volgt dat zij vervolgens veelvuldig om die medische informatie heeft gevraagd en uiteindelijk, bij het uitblijven daarvan, heeft aangegeven het dossier met de betaling van het voorschot van € 1.500,- als afgesloten te beschouwen. Van enige toezegging door AllSecur is dus geen sprake.

5.2.

Ook overigens kan de vordering niet slagen. AllSecur is immers alleen aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het ongeval. AllSecur heeft gemotiveerd betwist dat dit het geval is en ter onderbouwing van haar verweer een medisch advies overgelegd waaruit volgt dat de pijnklachten van [eiser] niet aan het ongeval te relateren zijn. Het ligt in deze op de weg van [eiser] om aan de hand van door hem aan te leveren medische informatie te onderbouwen dat sprake is van schade en dat die schade het gevolg is van het hem overkomen ongeval. [eiser] heeft nagelaten hieraan te voldoen. Uit de door hem overgelegde medische informatie kan niet meer worden afgeleid dan dat [eiser] enige tijd na het ongeval pijnklachten aan zijn rechterheup heeft ontwikkeld. Een objectieve reden hiervoor, anders dan enige mate van artrose, blijkt niet uit die stukken. Evenmin kan uit die stukken worden afgeleid dat de pijnklachten het gevolg zijn van het ongeval. De gestelde schadeposten kunnen bij deze stand van zaken niet voor rekening van AllSecur worden gebracht. Het zelfde geldt voor de gevorderde incassokosten. Gelet op het voorgaande strandt de vordering tot betaling van € 2.690,19

5.3.

Voor zover [eiser] heeft bedoeld zijn vordering tot vergoeding van schade nader op te maken bij staat, te handhaven, strandt deze vordering eveneens op grond van hetgeen in r.o. 5.2. is overwogen.

Zoals AllSecur terecht heeft aangevoerd dient in deze procedure de grondslag voor de aansprakelijkheid van de schade (waaronder ook het causaal verband) vastgesteld te worden. Dat betekent tevens dat [eiser] in de onderhavige procedure ook nader had moeten onderbouwen uit welke posten zijn schade bestond, zodat kan worden vastgesteld of deze voor rekening van AllSecur zouden moeten komen. De schadestaatprocedure is immers alleen bedoeld ter vaststelling van de omvang van de schade,

5.4.

De conclusie is dat de kantonrechter de vordering van [eiser] zal afwijzen.

5.5.

De proceskosten komen voor rekening van [eiser] , omdat hij ongelijk krijgt.

6 De beslissing

De kantonrechter:

6.1.

wijst de vordering af;

6.2.

veroordeelt [eiser] tot betaling van de proceskosten, die tot en met vandaag voor AllSecur worden vastgesteld op een bedrag van € 420,– aan salaris van de gemachtigde van AllSecur.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.J. Dijk, kantonrechter en op in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey