Rb: geen aansprakelijkheid na ontploffing (zwaar) vuurwerk

Samenvatting:

De ontploffing van een stuk vuurwerk onder de voet van eiser leidt tot amputatie van de voet en enkel. Eiser stelt hiervoor gedaagde aansprakelijk. Uit de ernst van het letsel volgt volgens eiser dat gedaagde zwaar illegaal vuurwerk heeft meegenomen, zonder dat eiser hiervan op de hoogte was. Door eiser hiervoor niet te waarschuwen heeft gedaagde gevaarzettend en daarmee onrechtmatig gehandeld.

Gedaagde betwist dat hij ander vuurwerk heeft meegenomen dan partijen hadden afgesproken. Gedaagde heeft in opdracht van eiser sier- en knalvuurwerk gekocht in België, wat volgt uit een door eiser opgesteld handgeschreven lijstje waarop de artikelnummers en bedragen van het knalvuurwerk staan. Eiser heeft dit niet betwist waardoor de rechtbank vaststelt dat eiser wist dat er knalvuurwerk uit België aanwezig was.

Gelet op het voorgaande had eiser volgens de rechtbank gemotiveerd moeten onderbouwen dat hij niet wist dat er illegaal zwaar knalvuurwerk aanwezig was. Nu eiser dit niet heeft gedaan, wijst de rechter zijn vordering af.

ECLI:NL:RBROT:2023:4013

Instantie Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak 10-05-2023
Datum publicatie 15-05-2023
Zaaknummer C/10/646993 / HA ZA 22-878
Rechtsgebieden Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken

Inhoudsindicatie

Eerste aanleg – enkelvoudig

Onrechtmatige daad, gevaarzetting, illegaal vuurwerk, letsel amputatie voet

Vindplaatsen Rechtspraak.nl

PS-Updates.nl 2023-0255

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team handel en haven

zaaknummer / rolnummer: C/10/646993 / HA ZA 22-878 Vonnis van 10 mei 2023

in de zaak van

[eiser01] , wonende te Berkel en Rodenrijs, eiser, advocaat mr. R.T. Bocxe te ‘s-Hertogenbosch,

tegen

[gedaagde01] , wonende te Berkel en Rodenrijs, gedaagde, advocaat mr. R.G.M. van der Pas te Ulvenhout.

Partijen worden hierna [eiser01] en [gedaagde01] genoemd.

 1. De procedure
  • Het verloop van de procedure blijkt uit:
   • de dagvaarding van 20 oktober 2022, met een productie;
   • de conclusie van antwoord, met producties 1 tot en met 7;
   • de aanvullende producties 2 (videobestanden) tot en met 5 van [eiser01] ; – de brief van [gedaagde01] van 12 maart 2023 met als bijlagen 45 ‘stills’ van de videobestanden;
   • de mondelinge behandeling van 21 maart 2023; – de spreekaantekeningen van [eiser01] ; – de spreekaantekeningen van [gedaagde01] .
  • Ten slotte is vonnis bepaald.
 2. De feiten
  • [gedaagde01] heeft op 5 december 2021, mede op verzoek van [eiser01] , sier- en knalvuurwerk gekocht bij de vuurwerkhandelaar Zena in België.
  • Tijdens de viering van oud en nieuw in de nacht van 31 december 2021 op 1 januari 2022 hebben beide partijen, al dan niet samen met de drie aanwezige kinderen, vuurwerk afgestoken op de oprit van en de straat voor het huis van [eiser01] .
  • Op enig moment in de vroege ochtend van 1 januari 2022 heeft de jas van [gedaagde01] vlam gevat en heeft [gedaagde01] zijn jas uitgedaan en verderop op straat weggegooid.
  • Omstreeks datzelfde moment is een stuk vuurwerk richting [eiser01] gerold. [eiser01] stopte het stuk vuurwerk met zijn rechtervoet. Het stuk vuurwerk kwam onder de voet van [eiser01] tot ontploffing.
  • Ten gevolge van dit ongeval heeft [eiser01] ernstig letsel opgelopen waardoor amputatie van zijn rechtervoet en -enkel noodzakelijk was.
 3. Het geschil
  • [eiser01] vordert – samengevat – bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:
   1. te verklaren voor recht dat [gedaagde01] aansprakelijk is voor het aan [eiser01] op 1 januari

2022 overkomen ongeval en dat hij gehouden is de hieruit voortvloeiende schade – nader op te maken bij staat – te vergoeden aan [eiser01] ;

 1. [gedaagde01] te veroordelen tot betaling van een bedrag van € 25.000,00 aan [eiser01] alsvoorschot op het smartengeld en de tot op heden gemaakte medische kosten;
 2. [gedaagde01] te veroordelen in de kosten van de procedure, te vermeerderen met dewettelijke rente en de nakosten.
 • [eiser01] legt aan zijn vorderingen het volgende ten grondslag. [gedaagde01] heeft onrechtmatig tegenover [eiser01] gehandeld door het, in strijd met de tussen partijen gemaakte afspraken, meenemen van zwaar illegaal vuurwerk naar de oud en nieuw viering en dit vuurwerk bij zich te dragen in de nabijheid van [eiser01] en de andere aanwezigen, zonder dit kenbaar te maken aan de anderen en/of de anderen hiervoor te waarschuwen. Door dit gevaarzettend handelen heeft het kunnen gebeuren dat [eiser01] letsel heeft opgelopen. [gedaagde01] is gehouden om de schade die [eiser01] ten gevolge van het ongeval lijdt en heeft geleden, te vergoeden.
 • Het verweer van [gedaagde01] strekt tot afwijzing van de vorderingen van [eiser01] met veroordeling van [eiser01] bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad in de kosten van de procedure.
 1. De beoordeling
  • In de onderhavige procedure staat vast dat [eiser01] ernstig letsel heeft opgelopen door een stuk vuurwerk dat onder zijn voet terecht is gekomen en daar tot ontploffing is gekomen. De vraag in deze procedure is of het ontstaan van dit letsel het gevolg is geweest van onrechtmatig handelen in de vorm van gevaarzettend gedrag door [gedaagde01] .
  • De vraag of de veroorzaking van schade door het in het leven roepen of laten voortbestaan van een gevaar onrechtmatig is, kan niet uitsluitend worden beantwoord aan de hand van de vraag of schade is ingetreden, dan wel of sprake is van een ongeval, maar dient te worden beantwoord aan de hand van alle omstandigheden van het geval (HR 9 december 1994,

ECLI:NL:HR:1994:ZC1576, en HR 6 april 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU6934), waaronder de grootte van de kans op ongevallen, de ernst van de gevolgen van een ongeval, de bezwaarlijkheid van het nemen van voorzorgsmaatregelen en de grootte van de kans dat een potentieel slachtoffer niet de vereiste oplettendheid zal betrachten.

Het is aan [eiser01] als eisende partij in deze zaak om zijn stelling dat [gedaagde01] een onrechtmatige daad heeft gepleegd door gevaarzettend te handelen met feiten en omstandigheden te onderbouwen.

 • [eiser01] stelt in de dagvaarding ter onderbouwing van zijn vorderingen het volgende. Gelet op de ernst van het letsel van [eiser01] kan het niet anders dan dat [gedaagde01] zwaar knalvuurwerk bij zich had, terwijl met elkaar was afgesproken dat geen knalvuurwerk maar uitsluitend siervuurwerk zou worden afgestoken. [gedaagde01] heeft geen veiligheidsmaatregelen genomen en omdat [eiser01] en de andere aanwezigen niet op de hoogte waren van de aanwezigheid van het knalvuurwerk, konden zij ook geen veiligheidsmaatregelen treffen.

[gedaagde01] heeft in reactie hierop bij conclusie van antwoord onder meer aangevoerd dat [eiser01] wel wist dat er knalvuurwerk aanwezig was. [gedaagde01] heeft namelijk op verzoek van [eiser01] knalvuurwerk voor de zoon van [eiser01] gekocht. Ter onderbouwing van dit verweer heeft [gedaagde01] foto’s van door [eiser01] opgestelde handgeschreven lijstjes overgelegd met daarop (onder meer) de artikelnummers en bedragen van het knalvuurwerk dat [gedaagde01] bij Zena in België ten behoeve van de zoon van [eiser01] zou kopen en ook daadwerkelijk heeft gekocht. Deze door [gedaagde01] gestelde gang van zaken is door [eiser01] niet betwist, zodat dit vaststaat.

 • [eiser01] heeft de onderbouwing van zijn vorderingen vervolgens ter gelegenheid van de mondelinge behandeling in de navolgende zin gewijzigd. Gelet op het feit dat de voet en enkel van [eiser01] naar aanleiding van het letsel dat is ontstaan door de ontploffing moesten worden geamputeerd, kan het niet anders zijn dan dat het stuk vuurwerk zwaar illegaal vuurwerk betrof. Lichter vuurwerk kan zodanig ernstig letsel niet veroorzaken. [eiser01] heeft in dit verband verwezen naar het door hem als productie 3 overgelegde rapport “Type vuurwerk en letsel, Jaarwisseling 2021-2022” van VeiligheidNL. In dit rapport staat op pagina 1 vermeld: “ Vrijwel alle typen vuurwerken leiden tot brandwonden, maar deze werden dit jaar het meest veroorzaakt door F1 vuurwerk (rechtbank: onder categorie F1 valt onder andere vuurwerk zoals sterretjes en knalerwten) (…). Amputaties werden, in lijn met vuurwerkongevallen in eerdere jaren, allemaal veroorzaakt door zwaar illegaal knalvuurwerk .” Dergelijk vuurwerk is, zo stelt [eiser01] ook, op de webshop van de vuurwerkhandelaar Zena, waar afgesproken was om het vuurwerk te kopen, niet afgebeeld en Zena verkoopt ook geen vuurwerk dat dit type letsel kan veroorzaken. [gedaagde01] heeft uit eigen beweging, zonder medeweten van [eiser01] , dit zware illegale vuurwerk naar de oud en nieuw viering meegebracht. [gedaagde01] heeft [eiser01] en de andere aanwezigen hiervan niet op de hoogte gesteld of hiervoor gewaarschuwd, ook niet op de avond zelf. Hiermee heeft [gedaagde01] gevaarzettend en dus onrechtmatig gehandeld.
 • [gedaagde01] betwist dat hij ander dan wel zwaarder vuurwerk heeft meegebracht naar de oud en nieuw viering dan dat partijen hadden afgesproken. Volgens afspraak met [eiser01] heeft [gedaagde01] in België het door [eiser01] op de lijstjes vermelde siervuurwerk en knalvuurwerk gekocht en meegenomen naar [eiser01] . [eiser01] wist dus dat er knalvuurwerk uit België aanwezig zou zijn tijdens de oud en nieuw viering, en welk knalvuurwerk dit was. Verder stelt [gedaagde01] in reactie op de gewijzigde stellingen van [eiser01] dat in België andere regels ten aanzien van vuurwerk gelden dan in Nederland. Het in België door [gedaagde01] gekochte vuurwerk was zwaarder dan in Nederland is toegestaan. Dat dit soort vuurwerk aanwezig was bij de oud en nieuw viering, was de bedoeling van partijen die beiden vuurwerkfanaat zijn.
 • De rechtbank oordeelt als volgt. In deze procedure staat vast dat er tijdens de oud en nieuw viering onder andere knalvuurwerk uit België aanwezig was en dat [eiser01] dit wist. Verder geldt dat onbetwist door [gedaagde01] is gesteld dat in België andere regels gelden ten aanzien van vuurwerk dan in Nederland en dat het aanwezige vuurwerk zwaarder was dan in Nederland is toegestaan.
 • In aanvulling op het voorgaande stelt de rechtbank vast dat, anders dan [eiser01] stelt, bij Zena wel vuurwerk te koop is dat naar Nederlandse begrippen blijkbaar als zwaar illegaal vuurwerk wordt aangemerkt. De rechtbank heeft door het bekijken van de online webshop van de vuurwerkhandelaar Zena, na verwijzing hiernaar door [eiser01] , vastgesteld dat bij Zena in ieder geval ook nitraten en strijkers te koop zijn. Volgens het door [eiser01] overgelegde rapport van VeiligheidNL worden nitraten en strijkers in Nederland onder meer als zwaar illegaal vuurwerk aangemerkt. Verwezen wordt naar pagina 3 van het rapport.
 • Daarnaast lijkt uit de handgeschreven lijstjes waarop de door [gedaagde01] bij Zena gedane aankopen staan, te volgen dat er enkele stuks vuurwerk voor grote bedragen zijn gekocht. Op één van de notitieblaadjes is het volgende geschreven:

“(…)

 1. x 8409 a 160,-

1 x 4090 a 80,-

1 x (rechtbank: mogelijk 2) 4053 a 115,50

1 x 9008 a 32,50

1 x (rechtbank: mogelijk 6) 2148 a 210,-

1 x 4005 a 210,-

808,-”

Dit zijn bedragen in de regel worden geassocieerd met zwaar vuurwerk.

 • Tegen de achtergrond van voormelde feiten en omstandigheden, lag het op de weg van [eiser01] om gemotiveerd te onderbouwen waarom hij, zoals hij stelt, niet wist dat er illegaal zwaar knalvuurwerk aanwezig was. Dit had hij bijvoorbeeld kunnen doen door per aangeschaft bestelnummer dat is vermeld op de handgeschreven lijstjes aan te geven welk vuurwerksoort daarbij hoort en dat dat vuurwerk, hoewel het in België is gekocht, geen vuurwerk betreft dat zodanig letsel had kunnen veroorzaken dat amputatie noodzakelijk was. Dit geldt te meer nu [eiser01] , zoals [gedaagde01] eveneens onbetwist heeft gesteld, een vuurwerkfanaat is en hij eerder vuurwerk in België heeft gekocht. [eiser01] heeft dus kennis van zaken.
 • Nu [eiser01] deze motivering niet heeft gegeven, heeft [eiser01] zijn stelling dat [gedaagde01] naar de oud en nieuw viering illegaal zwaar vuurwerk heeft meegebracht waarvan [eiser01] niet af wist, mede gelet op het gemotiveerde verweer van [gedaagde01] , onvoldoende onderbouwd. De rechtbank komt dan ook niet toe aan het toestaan van bewijslevering door [eiser01] , al dan niet door middel van een deskundigenbericht, zoals [eiser01] aanbiedt. Het door [eiser01] gedane bewijsaanbod wordt dan ook gepasseerd.
 • Concluderend is niet komen vast te staan dat [gedaagde01] tijdens de oud en nieuw viering illegaal zwaar vuurwerk heeft meegenomen waarvan [eiser01] en de andere aanwezigen niet op de hoogte waren. Nu deze stelling onder meer ten grondslag ligt aan de stelling van [eiser01] dat [gedaagde01] gevaarzettend en daarmee onrechtmatig heeft gehandeld tegenover hem, is reeds om die reden niet komen vast te staan dat [gedaagde01] onrechtmatig heeft gehandeld. Hiervan uitgaande behoeven de overige stellingen die [eiser01] ter onderbouwing van zijn vorderingen heeft aangevoerd, zoals de stelling dat alleen zwaar illegaal vuurwerk het door [eiser01] opgelopen letsel kan veroorzaken, geen bespreking meer. De vorderingen worden dus afgewezen.

Proceskosten

 • [eiser01] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [gedaagde01] worden begroot op:
  • griffierecht € 1.301,00
  • salaris advocaat € 532,00 (2,0 punten × tarief € 766,00) Totaal € 2.833,00
 • De kostenveroordeling wordt uitvoerbaar bij voorraad verklaard, omdat de vordering daartoe is gegrond op de wet en zij niet is weersproken door [eiser01] .
 1. De beslissing

De rechtbank

 • wijst de vorderingen af;
 • veroordeelt [eiser01] in de proceskosten, aan de zijde van [gedaagde01] tot op heden vastgesteld op € 2.833,00;
 • verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.F. Koekebakker. Het is ondertekend en in het openbaar uitgesproken door de rolrechter op 10 mei 2023.

3304/1582

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey