Rb: verzoek om voorlopig getuigenverhoor over arbeidsongeval toegewezen

Samenvatting:

Verzoeker verzoekt om voorlopig getuigenverhoor. Hij is voornemens zijn werkgever o.g.v. art 7:658 BW aansprakelijk te stellen voor arbeidsongeval. verzoeker wil inzicht hebben in zijn bewijspositie. Ingevolge art. 166 Rv heeft de kantonrechter na te gaan of de in het verzoek gestelde feiten of rechten die verzoeker wil bewijzen, gegeven de aard en het beloop van de rechtsvordering, relevant zijn. Het verzoek wordt toegewezen. Van gronden waarop het verzoek kan worden afgewezen (misbruik, strijd met procesorde, zwaarwegende reden, ontbreken belang) is geen sprake.    

ECLI:NL:RBGEL:2021:6220, Rechtbank Gelderland, 9392164 (rechtspraak.nl)

ECLI:NL:RBGEL:2021:6220

Instantie

Rechtbank Gelderland

Datum uitspraak

19-11-2021

Datum publicatie

26-11-2021

Zaaknummer

9392164

Rechtsgebieden

Civiel recht

Bijzondere kenmerken

Beschikking

Inhoudsindicatie

Verzoek voorlopig getuigenverhoor toegestaan. Refertes.

Vindplaatsen

Rechtspraak.nl

Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

zaakgegevens 9392164 \ AZ VERZ 21-36 \ 498 \ 40141

uitspraak van 19 november 2021

beschikking

in de zaak van

[verzoeker]

wonende te [woonplaats]

verzoekende partij

gemachtigde mr. B. Leemhuis

en

1de besloten vennootschap Future Jobs Uitzendbureau B.V.

gevestigd te Harderwijk

niet verschenen

 1. de vennootschap onder firma BMC Schoonmaak & Dienstverlening V.O.F.

gevestigd te Harderwijk

niet verschenen

 1. de besloten vennootschap Kurtas B.V.

gevestigd te Soest

vertegenwoordigd door K. Kurt

 1. de besloten vennootschap Kleentec B.V.

gevestigd te Rijssen

vertegenwoordigd door M. Yeser

 1. de besloten vennootschap Storteboom Nijkerk B.V.

gevestigd te Nijkerk

vertegenwoordigd door M.C.J. Onderdijk

verwerende partijen

Partijen worden hierna [verzoeker] , Future Jobs, BMC, Kurtas, Kleentec en Storteboom genoemd.

1De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

– het verzoekschrift van 12 augustus 2021 met producties;

– de mondelinge behandeling van 2 november 2021.

2De feiten

2.1.

[verzoeker] is op [datum] 2019 in dienst getreden bij zowel Future Jobs als

BMC. Beide bedrijven zijn actief in de schoonmaakbranche.

2.2.

[verzoeker] heeft op 9 juni 2020 BMC aansprakelijk gesteld en op 5 augustus 2020 Storteboom. In de aansprakelijkstellingen heeft [verzoeker] beschreven dat hem op of omstreeks 28 augustus 2019 een arbeidsongeval is overkomen. Hij is uitgegleden en heeft daarbij letsel opgelopen. Voor zijn schade acht [verzoeker] de (formele en/of materiële) werkgevers aansprakelijk. Beide partijen hebben (nog) geen aansprakelijkheid erkend.

3Het verzoek en het verweer

3.1.

[verzoeker] verzoekt de kantonrechter om te bevelen dat een voorlopig getuigenverhoor zal worden gehouden, met bepaling van de datum en het tijdstip hiervan.

3.2.

Aan zijn verzoek legt [verzoeker] ten grondslag dat hij aanvullend bewijs wil vergaren voor zijn standpunten Dit wil hij doen door getuigen op te roepen en te horen. De standpunten die hij inneemt zijn de volgende:

 1. [verzoeker] was op 28 augustus 2019 als uitzendkracht van Future Jobs dan wel als oproepkracht van BMC werkzaamheden in het pand van Storteboom aan de [adres] aan het verrichten;
 1. Tijdens de werkzaamheden bij Storteboom op 28 augustus 2019 heeft [verzoeker] een bedrijfsongeval gehad;
 1. Door het ongeval van 28 augustus 2019 liep [verzoeker] letsel op;
 1. [naam 1] heeft het ongeval zien gebeuren;
 1. Na het ongeval is [naam 2] naar het gebouw van Storteboom in Nijkerk gekomen;
 1. [verzoeker] is vervolgens door [naam 2] per auto naar het ziekenhuis gebracht;
 1. [verzoeker] heeft voor zijn werkzaamheden bij Storteboom niet de juiste, dan wel gebrekkige, kleding en schoenen ontvangen;
 1. Storteboom, Kleentec, Kurtas, BMC en Future Jobs hebben geen van allen een incidentmelding opgesteld ten aanzien van het ongeval, althans, zij hebben deze niet overhandigd aan [verzoeker] ;
 1. De formele en materiële werkgevers zijn aansprakelijk op grond van artikel 7:658 BW, tenzij door hen wordt aangetoond dat zij aan hun zorgplicht hebben voldaan, hetgeen door [verzoeker] wordt betwist.

3.3.

De uitzendconstructie zat, zo stelt [verzoeker] , als volgt in elkaar. Kleentec had een schoonmaakopdracht verworven van Storteboom. Voor deze opdracht heeft Kleentec uitzendbureau Kurtas verzocht om schoonmakers. Kurtas heeft op haar beurt Future Jobs om uitzendkrachten verzocht en gekregen. Een van hen was [verzoeker] , die op deze wijze bij Storteboom terecht kwam.

3.4.

[verzoeker] wil inzicht hebben in zijn bewijspositie. Hij is voornemens om de aansprakelijkheidsvraag (art. 7:658 BW) in een procedure voor te leggen aan de kantonrechter. Daarvoor is het nodig de toedracht nader in kaart te brengen. Daartoe dienen de verzochte getuigenverhoren. De getuigen die [verzoeker] wil horen zijn:

– de heer [naam 1] , die kan verklaren over de toedracht van het ongeval;

– de heer [naam 3] , die kan verklaren over de toedracht van het ongeval en de uitleenconstructie van [verzoeker] ;

– [verzoeker] zelf.

3.5.

Future Jobs en BMC zijn niet ter zitting verschenen. Kurtas, Kleentec en Storteboom hebben aangegeven geen bezwaar te hebben tegen een voorlopig getuigenverhoor en zich te refereren aan het oordeel van de kantonrechter.

4De beoordeling

4.1.

Ingevolge art. 186 Rv is een voorlopig getuigenverhoor uitsluitend toelaatbaar in gevallen die kunnen leiden tot – of in het geval van art. 186 lid 2 Rv – reeds hebben geleid tot, een geding voor de burgerlijke rechter. Ingevolge art. 166 Rv heeft de kantonrechter na te gaan of de in het verzoek gestelde feiten of rechten die verzoeker wil bewijzen, gegeven de aard en het beloop van de rechtsvordering, relevant zijn. Deze toets leidt er in het onderhavige geval toe dat het verzoek in beginsel kan worden toegewezen. [verzoeker] wil informatie verzamelen om t.z.t. de aansprakelijkheidsvraag aan de kantonrechter voor te leggen.

4.2.

Volgens vaste rechtspraak kan een verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor, hoewel aan de eisen voor toewijzing is voldaan, toch worden afgewezen op een van de volgende gronden:

– van de bevoegdheid tot het bezigen van dit middel wordt misbruik gemaakt (art. 3:13 BW);

– het verzoek is strijdig met een goede procesorde;

– het verzoek stuit af op een ander, door de rechter zwaarwichtig geoordeeld bezwaar;

– verzoeker heeft bij toewijzing van het verzoek onvoldoende belang (art. 3:303 BW).

Dat van een van deze gronden sprake is, is gesteld noch gebleken. Het verzoek van [verzoeker] tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor, zal daarom worden toegewezen.

5De beslissing

De kantonrechter,

5.1.

beveelt een voorlopig getuigenverhoor teneinde de hiervoor in r.o. 3.4 genoemde getuigen te horen;

5.2.

benoemt een nog aan te wijzen kantonrechter van deze rechtbank tot rechter-commissaris voor wie het getuigenverhoor zal worden gehouden;

5.3.

bepaalt dat het voorlopig getuigenverhoor zal plaatsvinden op een nader vast te stellen datum en tijdstip in het Paleis van Justitie aan de Walburgstraat 2 – 4, 6811 CD Arnhem;

5.4.

bepaalt dat partijen binnen twee weken na de datum van deze beschikking schriftelijk aan de kantonrechter – ter attentie van de rekestenadministratie van team kanton en handelsrecht – hun verhinderdata, die van hun eventuele gemachtigden en de getuigen dienen op te geven voor de komende vier maanden, waarbij u tenminste 20 dagdelen beschikbaar bent, verdeeld over deze vier maanden en dat na genoemde datum een dag en tijdstip en uur voor het voorlopig getuigenverhoor zal worden vastgesteld (ook als geen data zijn ontvangen);

5.5.

bepaalt dat [verzoeker] uiterlijk twee weken na de datum van deze beschikking een afschrift van deze beschikking bij aangetekende brief of bij exploot aan verwerende partijen moet doen toekomen.

Deze beschikking is gegeven door de kantonrechter mr. E.W. de Groot en in het openbaar uitgesproken op 19 november 2021.

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey