Bronnen

Vacatures

Jurisprudentie
Rechtbank: Bedrijfsbusje stond gevaarzettend geparkeerd.
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2022:6613

Op 8 oktober 2020 heeft een eenzijdig fietsongeval plaatsgevonden. Een bedrijfsbus stond zo geparkeerd, dat de achterklep gedeeltelijk over het trottoir hing. Het regende hard die ochtend en het was donker. De fietser is tegen de achterklep van de geparkeerde bus gefietst en ten val gekomen. De rechtbank komt tot… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: verklaring voor recht dat ziekenhuis aansprakelijk is voor de schade niet toewijsbaar.
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2024:568

In deze deelgeschilprocedure vordert eiser de rechtbank voor recht te verklaren dat het ziekenhuis c.s. aansprakelijk is voor de schade die eiser lijdt ten gevolge van de medische tekortkomingen in het ziekenhuis in juni 2014 en september 2014. Het ziekenhuis heeft aansprakelijkheid voor het onzorgvuldig handelen in juni 2014 erkend.… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Causaal verband tussen lage rugklachten en het verkeersongeval staat niet vast.
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2024:531

In deze deelgeschilprocedure staat de vraag centraal welke klachten van verzoeker in causaal verband staan met het verkeersongeval van 7 oktober 2019. Ten aanzien van de nek- en schouderklachten en de hoofdpijnklachten oordeelt de rechtbank dat deze in causaal verband staan tot het ongeval. Daarvoor acht de rechtbank relevant dat… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Toedracht van het ongeval niet bewezen.
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2024:506

Op 14 november 2020 wordt eiser van achteren aangereden op de snelweg. Kern van het geschil is of gedaagde als bestuurder van de achteroprijdende auto een verkeersfout heeft gemaakt en of de bestuurder en de WAM-verzekeraar daarom aansprakelijk zijn voor de schade van eiser. Volgens de rechtbank heeft eiser niet… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Eiser heeft onvoldoende onderbouwd dat de verzekeraar aansprakelijk is voor de schade die eiser als gevolg van een verkeersongeval heeft geleden
 • Rechtbank Noord-Holland
 • ECLI:NL:RBNHO:2024:378

Eiser heeft de WAM-verzekeraar van de auto met wie zij op 8 april 2018 in botsing is gekomen aansprakelijk gesteld. De verzekeraar heeft aansprakelijkheid afgewezen. In deze procedure vordert eiser voor recht te verklaren dat de WAM-verzekeraar aansprakelijk is voor haar schade als gevolg van het ongeval op 8 april… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Deskundigenbericht met het oog op causaal verband
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2023:7713

Verzoeker is op 7 september 2020 in Hilversum betrokken geraakt bij een verkeersongeval. Het voertuig van verzoeker werd van achteren aangereden. De verzekeraar van dat voertuig heeft aansprakelijkheid erkend. Op verzoek van verzoeker beveelt de rechtbank een onderzoek door een neuroloog en neuropsycholoog, met het oog op de vaststelling van… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Geen blijvende klachten of beperkingen door het ongeval
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2023:6325

Een minderjarige is in april 2008 aangereden door een auto. In deze procedure staat de vraag centraal of de minderjarige meer schade heeft geleden dan als voorschot door de aansprakelijkheidsverzekeraar van de auto aan de minderjarige is vergoed. Daarvoor heeft de rechtbank een deskundigenadvies ingewonnen door een neuroloog en psychiater… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: Mesothelioom als gevolg van blootstelling aan asbest op de werkplek
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2023:3687

A. was in de periode 1989 tot en met 1996 werkzaam als verwarmingsmonteur. In maart 2019 is bij A. een asbestziekte, mesothelioom, geconstateerd. SVB stelt namens A. dat deze ziekte is ontstaan door asbestblootstelling ten gevolge van de door A. bij de werkgever verrichte werkzaamheden en heeft de werkgever aangesproken… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Benoeming van deskundige bij medische aansprakelijkheid
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2023:6191

In deze zaak gaat het om de vraag of er een medische fout is begaan, in dit geval door een internist. Naar het oordeel van de rechtbank dient het handelen van de internist beoordeeld te worden door een deskundige, die in deze uitspraak wordt benoemd. In de uitspraak wordt ook… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Gevaarlijk fietsgedrag is niet komen vast te staan
 • Rechtbank Limburg
 • ECLI:NL:RBLIM:2023:6818

In oktober 2020 heeft er een verkeersongeval plaatsgevonden waarbij een fietser tegen een voetganger is gereden. De voetganger heeft de fietser aansprakelijk gesteld. In deze procedure vordert de voetganger dat de rechtbank voor recht verklaart dat de fietser aansprakelijk is voor de door haar als gevolg van het verkeersongeval geleden… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: Verzoek deskundigenbericht toegewezen.
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2023:9482

Verzoeker verwijt enkele behandelend artsen dat zij niet hebben onderkend dat hij een streptokokkeninfectie had. In de procedure bij de rechtbank heeft verzoeker een verzoek tot een voorlopig deskundigenbericht ingediend, welk verzoek door de rechtbank is toegewezen. De door de rechtbank benoemde deskundige heeft zich na het indienen van zijn… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: Appellante dient nader bewijs te leveren
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2023:3578

Appellante is een verkeersongeval overkomen toen zij onderweg was naar haar werk. De personenbus waarin zij meereed en die bestuurd werd door een collega, is van de weg geraakt en tegen een lantaarnpaal en een boom aangereden. Appellante heeft bij de kantonrechter gevorderd dat haar werkgever aansprakelijk is voor haar… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Verzoek bevelen voorlopig deskundigenbericht wordt toegewezen
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2023:10453

Verzoekster werd als bestuurder van een stilstaande personenauto van achteren aangereden door een andere personenauto. De aansprakelijkheidsverzekeraar van de andere personenauto heeft aansprakelijkheid voor het ontstaan van het ongeval erkend. In deze procedure verzoekt verzoeker de rechtbank een voorlopig deskundigenbericht te bevelen, om duidelijkheid te verkrijgen over het causaal verband… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Deskundigenbericht om verband aandoening en arbeidsomstandigheden vast te stellen
 • Rechtbank Noord-Holland
 • ECLI:NL:RBNHO:2023:10844

Eiseres stelt zich op het standpunt dat de niet-allergische astma waaraan zij lijdt, een monocausaal ziektebeeld is en dat zij dit op haar werkplaats heeft opgelopen. Gedaagden hebben gemotiveerd weersproken dat de niet-allergische astma is veroorzaakt of verergerd door blootstelling aan stof op de werkplaats. Volgens de rechtbank is de… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: Toewijzing verzoek voorlopig deskundigenbericht
 • Hof Den Haag
 • ECLI:NL:GHDHA:2023:1805

Nadat een vrouw tegen 17 artsen en medisch specialisten klachten had ingediend, heeft zij in deze zaak een verzoekschrift ingediend en verzocht een voorlopig deskundigenbericht te bevelen met benoeming van een neuroloog en een orthopeed, ter beantwoording van een aantal door haar geformuleerde, althans door de rechtbank te formuleren vragen.… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Eindvonnis na deskundigenbericht arbeidsdeskundige
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2023:9104

Deze zaak gaat over de schade die een vrouw lijdt door een haar overkomen ongeval op 16 maart 2007. De vrouw stelt dat zij als gevolg van het ongeval schade wegens verlies aan arbeidsvermogen lijdt van € 337.341. Allianz heeft de aansprakelijkheid voor de gevolgen van het ongeval van de… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Deskundigenbericht voldoet niet aan de daaraan te stellen eisen
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2023:6370

Verzoeker is aangereden door een voertuig terwijl hij als voetganger overstak bij een zebrapad. Ten gevolge van het ongeval is verzoeker arbeidsongeschikt. Verzekeraar heeft de aansprakelijkheid voor het ongeval erkend. Tussen partijen bestaat discussie over het causaal verband tussen het ongeval en de psychische klachten van verzoeker. Er is vervolgens… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Bewijsopdracht aan eiser en gedaagde ten aanzien van causaal verband, noodweer en eigen schuld.
 • Rechtbank Limburg
 • ECLI:NL:RBLIM:2023:5520

Tussen eiser en gedaagde is op 31 december 2019 een conflict ontstaan over het gooien van vuurwerk. Dit conflict liep uit op een handgemeen. Eiser stelt dat hij als gevolg van dit conflict zijn enkel heeft gebroken. Gedaagde is door de politierechter veroordeeld voor mishandeling. In deze procedure vordert eiser… Lees verder →

Jurisprudentie
Hoge Raad: Oordeel Hof onvoldoende gemotiveerd
 • ECLI:NL:HR:2023:1375

In deze zaak is de benadeelde onder een metalen bak terecht gekomen die los was geplaatst op de dragers van een vorkheftruck. De benadeelde heeft daardoor letsel opgelopen aan zijn rechterarm en rechterelleboog. De benadeelde spreekt de bestuurder van de vorkheftruck aan tot vergoeding van zijn schade. In cassatie klaagt… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Aansprakelijkheid is niet komen vast te staan; verzoeker slaagt niet in de op hem rustende bewijslast.
 • Rechtbank Overijssel
 • ECLI:NL:RBOVE:2023:3798

Verzoeker verzoekt de rechtbank om voor recht te verklaren dat verweerder aansprakelijk is voor de schade van verzoeker ten gevolge van het ongeval op 16 juli 2020. Verzoeker stelt dat hij door verweerder die fietste, terwijl hij een stapje naar links deed, is aangereden. De verzekeraar van verweerder betwist dat… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Deskundigenbericht door internist
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2023:5388

Eiser is onder behandeling geweest bij een ziekenhuis. Na meerdere consulten en behandelingen bleven de pijnklachten van eiser aanhouden. Na een aantal jaren is eiser op de SEH beland. Hier bleek dat eiser nierstenen had, die al aanwezig waren bij de eerste consulten die eiser heeft gehad bij het ziekenhuis.… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: Steekhoudende bezwaren tegen deskundigenbericht
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2023:2983

Deze zaak gaat om de vraag of een psychiatrisch deskundigenbericht dat is ingewonnen om te worden gebruikt bij de afwikkeling van een claim uit een ongevallenverzekering, ook kan dienen als basis voor de afwikkeling van een letselschadeclaim op grond van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM), terwijl de WAM-verzekeraar bij de… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Geen sprake van gezamenlijk onderzoek
 • Rechtbank Overijssel
 • ECLI:NL:RBOVE:2023:3710

In deze zaak is verzoekster betrokken geweest bij een verkeersongeval. Sindsdien heeft zij te kampen met fysieke klachten en beperkingen. In het kader van schadeafwikkeling met de WAM-verzekeraar van het andere voertuig heeft verzoekster aan de rechtbank gevraagd te bepalen dat het rapport van de orthopedisch deskundige van 14 mei… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Niet bewezen dat bestuurder onrechtmatig heeft gehandeld
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2023:4250

Verzoeker in deze procedure is een Seat-bestuurder die een Audi-bestuurder aansprakelijk houdt voor de door hem geleden schade. De Audi is tegen de achterkant van de Seat gebotst. Partijen twisten over de toedracht van de botsing. De hoofdregel van de stelplicht en bewijslast (artikel 150 Rv) brengt met zich mee… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey