Bronnen

Vacatures

Jurisprudentie
Rb: manege risicoaansprakelijk voor ongeval met pony 7-jarig kind, causale weging: 60%-40%, matiging ex 6:109 BW tot max. verzekerde som vanwege ontbreken dekking
 • Rechtbank Overijssel
 • ECLI:NL:RBOVE:2021:3261

Verzoek tot vaststellen aansprakelijkheid voor de schade van destijds 7-jarig meisje ten gevolge van een val van een pony tijdens een rijles in 2008. 1. De rechtbank acht de manage risico-aansprakelijk o.g.v. art 6:179 en 6:181 BW. De schade is veroorzaakt door de eigen energie van het dier. 2. Door… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: zwaarwegende bezwaren tegen op gezamenlijk verzoek uitgebracht expertiserapport, verzekeraar niet gebonden
 • Rechtbank Overijssel
 • ECLI:NL:RBOVE:2020:4658

Verzoeker verzoekt voor recht te verklaren dat het definitieve expertiserapport tussen partijen bindend is en als uitgangspunt dient te gelden voor de verdere schaderegeling. Door verzekeraar worden bezwaren tegen het rapport ingebracht. De rechtbank oordeelt dat het rapport onzorgvuldig en inconsistent is: de eigen subjectieve verklaring van verzoeker stemt niet… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb (straf): letselschadebemiddelaar Bektas Kilinc veroordeeld tot 14 maanden celstraf
 • Rechtbank Overijssel
 • ECLI:NL:RBOVE:2021:539

Letselschadebemiddelaar Bektas Kilinc uit Enschede wordt veroordeeld tot 14 maanden celstraf. De 41-jarige man gebruikte opzettelijk valse arbeidsovereenkomsten en salarisstroken om € 300.000 schadevergoeding te krijgen van een verzekeraar. Daarnaast verduisterde hij letselschadebedragen van zijn cliënten. Hij moet hen schadevergoedingen betalen van ruim € 276.000. Als bijkomende straf gelast de… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: werkgever aansprakelijk voor botsing verzorgende en bewoner in elektrische rolstoel
 • Rechtbank Overijssel
 • ECLI:NL:RBOVE:2021:56

Verzoekster is in de gang van verzorgingshuis aangereden door een bewoner in een elektrische rolstoel, toen zij een kamer uitliep. Zij stelt werkgever aansprakelijk ex art 7:658 BW en 7:611 BW. De rechtbank overweegt dat hoewel werkgever heeft aangevoerd dat zij een aantal algemene maatregelen heeft genomen, zoals het laten… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: supermarkt niet aansprakelijk voor overlijden slachtoffer op politiebureau
 • Rechtbank Overijssel
 • ECLI:NL:RBOVE:2020:1712

In verband met zijn gedrag in supermarkt is het slachtoffer door de politie meegenomen; hij is op het politiebureau overleden. De rechtbank oordeelt dat het niet aannemelijk is dat de supermarkt aansprakelijk is voor de tragische dood van de broer van eiser op het politiebureau. De vordering tot vergoeding van… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: whiplash, eisers moeten authentieke aanrijding bewijzen
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Overijssel

Eisende partijen vorderen schadevergoeding wegens whiplashachtige klachten. Tussen partijen is in geschil of sprake is geweest van een authentiek ongeval, dat leidt tot aansprakelijkheid van verzekeringnemer en haar WAM-verzekeraar, zoals eisers hebben betoogd, of dat het ongeval in scène is gezet, zoals verzekeraar en verzekeringnemer ASR en hebben betoogd. Bij… Lees verder →

Rb, deelgeschil: smartengeld € 17.000,- voor hersenletsel tot aan plotseling overlijden drie jaar later
 • Rechtbank Overijssel
 • ECLI:NL:RBOVE:2019:1020

Benadeelde werkt na pensionering als vrachtwagenchauffeur bij gedaagde. Door arbeidsongeval waarvoor werkgever aansprakelijk is loopt hij in 2012 hersenletsel op. In 2015 overlijdt hij aan hartstilstand. 1. De weduwe van benadeelde vordert € 35.000,- smartengeld; de verzekeraar vindt € 10.000, redelijk. De kantonrechter wijst € 17.000,- toe. Met de verzekeraar… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: Staat tussentijds hoger beroep na deelgeschil toe
 • Rechtbank Overijssel
 • ECLI:NL:RBOVE:2018:4114

In de deelgeschilprocedure is beslist over de aansprakelijkheid en daarmee over de materiële rechtsverhouding tussen partijen, zoals bedoeld in artikel 1019cc lid 1 Rv. Nu de rechter in de bodemprocedure in beginsel gebonden is aan deze in het deelgeschil gegeven beslissing, moet het doelmatig worden geacht dat over deze beslissing,… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: Geen ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever en geen causaal verband
 • Rechtbank Overijssel
 • ECLI:NL:RBOVE:2018:3620

Werknemer is vanaf augustus 2014 ziek na kritiek. UWV verlengde de loondoorbetalingsverplichting met één jaar. Voor een billijke vergoeding dient volgens art. 7:682 lid 1 BW sprake te zijn het gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever, bijvoorbeeld als sprake is van ziekmakende arbeidsomstandigheden, of indien de… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: brandstichting geen reden tot matiging
 • Rechtbank Overijssel
 • ECLI:NL:RBOVE:2018:3563

Op grond van art. 6:109 BW kan de rechter schadevergoeding matigen als volledige vergoeding tot kennelijk onaanvaardbare gevolgen zou leiden. De financiële situatie van gedaagden en hun financiële toekomstperspectief geven de rechtbank geen aanleiding tot matiging te besluiten. Er was sprake van opzettelijke brandstichting waarvoor gedaagden strafrechtelijk zijn veroordeeld. Geen… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: benoeming psychiater zonder voldoende overlegging medische informatie is fishing expedition
 • Rechtbank Overijssel
 • niet gepubliceerd

Afwijkingen op neurologische gebied ontbreken. De klachten kunnen niet worden beschouwd als een medisch causaal gevolg van de ongevallen. De rechtbank heeft bij tussenvonnis te bespreken onderwerpen opgegeven, causaliteitsvraag, medische (waaronder psychiatrische) behandelingen etc. Desondanks heeft benadeelde nagelaten medische informatie vanaf eind 2011 in het geding te brengen. Met de… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: toestemming tot geld opnemen van een BEM-rekening
 • Rechtbank Overijssel
 • ECLI:NL:RBOVE:2017:1628

De moeder van twee kinderen is gescheiden van de na de scheiding overleden vader. De kinderen erfden beiden € 25000, hetgeen op een BEM-rekening is gestort. De gemeente heeft het bijstandsbeleid dat geld van een BEM-rekening tot totaal € 25000 vrijgelaten wordt. Omdat er totaal € 50000 aanwezig is geeft… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: toewijzing verklaring voor recht dat verzekeraar voldoende betaalde
 • Rechtbank Overijssel
 • ECLI:NL:RBOVE:2016:4677

Er is sprake van ongevalsgerelateerde klachten. Niet is komen vast te staan dat deze tot de door benadeelde gestelde beperkingen hebben geleid. Benadeelde is niet in staat gebleken zijn stellingen omtrent de beperkingen voldoende te concretiseren en te onderbouwen. Bewijslevering op dit punt, bijvoorbeeld aan de hand van een deskundigenonderzoek,… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: geen gebrek aan ladder van sluis, geen verplichting tot maatregelen
 • Rechtbank Overijssel
 • ECLI:NL:RBOVE:2016:4630

De duim van de benadeelde scheurde gedeeltelijk af doordat een ladder in een sluis verschoof. De loodzware ladder kon niet handmatig en zonder extra externe kracht verschoven worden. Volgens sluiswachters schoof de ladder vermoedelijk doordat met de boot van benadeelde gas werd gegeven en in de tegenovergestelde richting is gevaren… Lees verder →

1
Rb: geen verlies van arbeidsvermogen op basis van deskundigenbericht, smartengeld beenletsel € 32.500, BGK
 • Rechtbank Overijssel

Eindvonnis na deskundigenbericht door verzekeringsgeneeskundige; ongeval 1998, beenletsel. 1. Verzekeringsgeneeskundige heeft geconcludeerd dat benadeelde alhoewel zij door het haar overkomen ongeval enige lichte beperkingen ondervindt, zij in staat wordt gemiddeld 8 uren per dag en/of 40 uur per week te werken. De rechtbank oordeelt dat er vanaf 2007 geen sprake… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: wegbeheerder niet aansprakelijk voor botsing fietser met paaltje
 • Rechtbank Overijssel
 • ECLI:NL:RBOVE:2015:1550

Fietser komt ten val na een botsing met paaltje dat is geplaatst om te voorkomen dat auto’s van het fietspad gebruik zouden maken; hij loopt een dwarslaesie op. De rechtbank overweegt dat de aansprakelijkheid van de gemeente als beheerder beoordeeld dient te worden aan de hand van de maatstaven die… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: hoge dwarslaesie, als gevolg waarvan benadeelde na 3 maanden is overleden, smartengeld: € 125.000,-
 • Rechtbank Overijssel
 • ECLI:NL:RBOVE:2015:944

Benadeelde (54 jaar) loopt na ongeval op zebrapad zeer zwaar letsel op (hoge dwarslaesie, voortdurende benauwdheid door problemen met beademing in verpleeghuis). Zijn echtgenote verzoekt om een smartengeld tussen € 150.000 en € 300.000. Door verzekeraars is € 30.000 aangeboden in verband met de korte duur van het lijden. De… Lees verder →

1
Rb: diverse schadeposten, smartengeld verhoogd met 10% vanwege discussie in literatuur
 • Rechtbank Overijssel
 • ECLI:NL:RBOVE:2014:7070

Benadeelde loopt bij ongeval in 1999 enkel- en kuitbeenbreuk op met blijvende beperkingen, waardoor zij arbeidsongeschikt is geraakt. Diverse schadeposten: 1. Zelfwerkzaamheid conform De Letselschade Richtlijn. 2. Kosten aanschaf aangepaste bestelbus minus inruilwaarde huidige bus a € 40.000 toegewezen. 3. Noodzaak verhuizing onvoldoende aannemelijk. 4 Smartengeld: € 15.000 passend (gevorderd:… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: bewijsvoering ongeval met racefietser te uitgebreid voor deelgeschilprocedure
 • Rechtbank Overijssel
 • ECLI:NL:RBOVE:2014:6657

Ongeval tussen racefietser en van rechts komende automobilist. De racefietser stelt automobilist aansprakelijk en ook de gemeente Borne, omdat het zicht werd belemmerd door hoogstaand gras en/of onkruid in de berm. De rechtbank oordeelt dat voor het beantwoorden van de aansprakelijkheidsvraag naar het zich laat aanzien (uitgebreide) bewijsvoering noodzakelijk zal… Lees verder →

1
Rb: letsel bij paragliding, benadeelde moet toedracht bewijzen
 • Rechtbank Overijssel
 • ECLI:NL:RBOVE:2014:6344

Benadeelde loopt in 2003 zwaar letsel op tijdens een cursus paragliden in Frankrijk. Hij stelt de paraglidingschool en de instructeur aansprakelijk. Nederlands recht is van toepassing is. De rechtbank oordeelt dat benadeelde als voldoende ervaren piloot zelf als eerste verantwoordelijk voor de gang van zaken tijdens de start. Eiser stelt… Lees verder →

1
Rb: klachten niet reëel en aannemelijk, door verzekeraar gevraagde verklaring voor recht dat causaal verband ontbreekt toegewezen
 • Rechtbank Overijssel
 • ongepubliceerd

Verzekeraar vraagt en krijgt verklaring voor recht, dat de aard en de ernst van het door benadeelde gestelde letsel ten gevolge van het ongeval in 2008 niet medisch is aangetoond, zodat het causaal verband tussen de huidige klachten het ongeval ontbreekt. In het deskundigenbericht was door de neuroloog geconcludeerd dat… Lees verder →

1
Rb: Geen verplichting winkelier tot ijsvrij houden stoep
 • Rechtbank Overijssel
 • ECLI:NL:RBOVE:2014:3424

Wanneer men in winterse weersomstandigheden naar buiten gaat, dient men op gladheid bedacht te zijn. Valt men dan is men in beginsel zelf aansprakelijk voor zijn schade. Een verplichting tot ijsvrij houden is slechts aan de orde in situaties die een bijzonder gevaar opleveren. De inspanningen tot het ijsvrij houden… Lees verder →

1
Rb: werkgever aansprakelijk voor letsel bij lossen topzware lading
 • Rechtbank Overijssel
 • ECLI:NL:RBOVE:2013:4559

Vrachtwagenchauffeur raakt bij het nachtelijk lossen van lading daaronder bekneld met verbrijzeling en amputatie van het onderbeen tot gevolg. De kantonrechter oordeelt dat de werkgever zijn zorgplicht heeft geschonden. Het lossen van topzware lading is een gevaarlijke handeling. Chauffeur was op zichzelf aangewezen en diende de lading alleen en zonder… Lees verder →

1
Rb: geen medische causaliteit tussen somatoforme stoornis en ongeval, dan geen juridische causaliteit
 • Rechtbank Overijssel

Tussenvonnis na psychiatrisch deskundigenbericht. Benadeelde heeft knieklachten die somatisch niet te verklaren zijn. Causaal verband tussen de somatoforme stoornis en het ongeval? Conclusie van het psychiatrisch deskundigenbericht is dat vanuit medische optiek geen sprake is van causaal verband tussen de ongedifferentieerde somatoforme stoornis en het ongeval. Benadeelde stelt dat het… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey