Bronnen

Vacatures

Jurisprudentie
Hof: Onschuldpresumptie laat art. 149 Rv. onverlet
 • Hof Amsterdam
 • ECLI:NL:GHAMS:2024:241

De rechtbank heeft in een civiele procedure de stelling van geïntimeerde dat appellant hem in zijn knie heeft gestoken als vaststaand aangemerkt. Appellant had die stelling onvoldoende betwist. Ook merkte de rechtbank de (vaststaande) gedraging aan als een onrechtmatige daad. Ondertussen was er ook een strafzaak tegen appellant gaan lopen.… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: Manege aansprakelijk voor arbeidsongeval
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2024:758

Appellante was vanaf 2011 werkzaam in een manege, waar zij ten val is gekomen en ernstig polsletsel heeft opgelopen. Appellante meent dat de manege aansprakelijk is voor haar schade. Het hof is van oordeel dat appellante schade heeft geleden in de uitoefening van haar werkzaamheden. Ook vindt het hof dat… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: Geen gevaarzettende situatie in het leven geroepen
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2024:141

Deze zaak gaat over de vraag of geïntimeerde aansprakelijk is voor het letsel dat appellant heeft opgelopen toen hij – naar eigen zeggen – op de houten vlonder in de tuin achter zijn woning is uitgegleden. Geïntimeerde heeft bouwwerkzaamheden uitgevoerd voor appellant, en zou daarbij volgens appellant een gevaarzettende situatie… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: Bekende derde heeft mededelingsplicht geschonden
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2023:10091

In deze zaak had een persoon op naam van een ander een WAM-verzekering afgesloten voor een auto waarvan die ander feitelijk eigenaar en bestuurder is, de verzekeringspremies voldoet en daarmee direct belanghebbende is bij die verzekering. Het staat echter vast die diegene de verzekering niet zelf kon afsluiten. Het hof… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Bewijslevering nodig, deelgeschil niet geschikt
 • Rechtbank Gelderland
 • -

In deze zaak is verzoeker ten val gekomen tijdens het bezorgen van een bank, en heeft daarbij zijn hakken gebroken. Naar het oordeel van de kantonrechter zijn de voorhanden zijnde schriftelijke verklaringen en de mondelinge toelichting ter zitting onvoldoende om de toedracht van het ongeval in deze deelgeschilprocedure te kunnen… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Politieruiter heeft niet onrechtmatig gehandeld
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2024:501

In deze zaak is een politieruiter te paard over een demonstrant heen gereden. Op het Museumplein was toen een demonstratie aan de gang tegen de coronamaatregelen die door de overheid waren getroffen. De rechtbank beoordeelt de gestelde onrechtmatigheid van het handelen van het politieoptreden in het licht van de Politiewet.… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Ernstiger beperkingen niet gebleken
 • Rechtbank Den Haag
 • -

In deze zaak heeft eiser een ongeval met zijn scooter gehad. Eiser heeft pijnklachten aan zijn been overgehouden, maar een eenduidige verklaring voor die klachten is niet gevonden. De rechtbank komt tot de conclusie dat niet kan worden vastgesteld dat eiser als gevolg van het ongeval meer beperkt is dan… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Ontucht met minderjarige is onrechtmatig
 • Rechtbank Limburg
 • ECLI:NL:RBLIM:2023:7423

In deze procedure stelt eiser zich op het standpunt dat gedaagde door seksueel misbruik onrechtmatig jegens hem heeft gehandeld. Volgens eiser heeft het misbruik bij hem tot psychische schade geleid. In een eerdere strafrechtelijke procedure is gedaagde veroordeeld voor ontucht gepleegd in de periode van 1 september 2015 tot en… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Kort gedingprocedure leent zich niet voor nader toedrachtonderzoek
 • Rechtbank Overijssel
 • ECLI:NL:RBOVE:2023:5116

In dit kort geding vordert eiser een voorschot op de schade die hij als gevolg van een verkeersongeval heeft geleden en zal lijden, alsmede veroordeling van de verzekeraar haar medewerking te verlenen aan de afwikkeling van de schade. De verzekeraar overweegt echter de erkende aansprakelijkheid in te trekken naar aanleiding… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Onvoldoende belang om over te gaan tot bewijslevering
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2023:6660

In deze zaak heeft de benadeelde een gemeente aansprakelijk gesteld voor de schade die hij lijdt als gevolg van een fietsongeval. De benadeelde stelt door een gebrekkige berm over de kop te zijn gegaan. Volgens de benadeelde is de gemeente aansprakelijk als wegbeheerder. De rechtbank concludeert in dit deelgeschil dat… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Feitelijke situatie benadeelde uitgangspunt voor beoordeling restverdiencapaciteit
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2023:6508

In deze zaak verschillen partijen van mening over het verlies aan verdienvermogen van benadeelde. De rechtbank is van oordeel dat voor de beantwoording van de vraag of er sprake is van restverdiencapaciteit, moet worden gekeken naar de feitelijke situatie van benadeelde. In dit geval concludeert de rechtbank dat de woon-… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: Voormalige werkgever aansprakelijk voor PTSS door onvoldoende nazorg
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2023:10134

Appellant heeft als treinmachinist gewerkt. Na een aantal incidenten is hij volledig arbeidsongeschikt geraakt wegens PTSS. Appellant heeft zijn voormalige werkgever aansprakelijk gesteld op grond van artikel 7:658 BW. Anders dan de rechtbank, oordeelt het hof dat de voormalige werkgever in haar zorgplicht is tekortgeschoten. In dat kader overweegt het… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: Mesothelioom als gevolg van blootstelling aan asbest op de werkplek
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2023:3687

A. was in de periode 1989 tot en met 1996 werkzaam als verwarmingsmonteur. In maart 2019 is bij A. een asbestziekte, mesothelioom, geconstateerd. SVB stelt namens A. dat deze ziekte is ontstaan door asbestblootstelling ten gevolge van de door A. bij de werkgever verrichte werkzaamheden en heeft de werkgever aangesproken… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Ernstig oogletsel na mishandeling
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2023:5447

Eiser is tijdens het uitgaan mishandeld door gedaagde, waarbij eiser ernstig (oog)letsel heeft opgelopen. Gedaagde is onherroepelijk strafrechtelijk veroordeeld voor deze mishandeling. Eiser vordert in deze civiele procedure een vergoeding voor het restant van zijn schade. De rechtbank komt in dit tussenvonnis tot het oordeel dat gedaagde aansprakelijk is voor… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Voorlopig deskundigenbericht nodeloze exercitie
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • -

In deze procedure wijst de rechtbank een verzoek tot het houden van een voorlopig deskundigenbericht af. Verzoekster wilde nadere vragen stellen aan een neuroloog die eerder al een rapport had uitgebracht. De rechtbank ziet daar geen reden toe, nu de rechtbank eerder al heeft geoordeeld dat het rapport van de… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Geen aansprakelijkheid voor arbeidsongeval
 • Rechtbank Overijssel
 • ECLI:NL:RBOVE:2023:4496

Twee werknemers van eiseres zijn tijdens werkzaamheden door een plafond gezakt. Eiseres stelt de opdrachtgever en een sloopbedrijf, waarvan werknemers op die dag ook werkzaam waren voor de opdrachtgever, aansprakelijk. De rechtbank wijst de vorderingen van eiseres af. Onder meer relevant is dat eiseres haar eigen werknemers werkzaamheden op het… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Feitelijke leidinggevende niet aansprakelijk op grond van art. 7:658 lid 4 BW
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2022:7577

Eiser heeft gesteld dat hij brandwonden heeft opgelopen in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Hij heeft materiële en immateriële schade geleden. Gedaagde is de feitelijk leidinggevende van eiser. De rechtbank wijst de vordering van eiser af, onder meer omdat artikel 7:658 lid 4 BW geen aansprakelijkheid vestigt voor een feitelijk… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Verzoek voorlopig deskundigenbericht toegewezen
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2023:6646

Verzoekster heeft als onderdeel van een gendertransitietraject aangezichtoperaties laten verrichten in een ziekenhuis. Deze operaties zijn uitgevoerd onder de noemer van Facial Feminization Surgery (FFS). Verzoekster stelt onvoldoende te zijn geïnformeerd over de operatie, aan de operatie een lui oog te hebben overgehouden en dat het ziekenhuis haar niet schriftelijk… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Onvoldoende belang bij voorlopig getuigenverhoor
 • Rechtbank Overijssel
 • ECLI:NL:RBOVE:2023:4399

In deze procedure verzoekt een verzekeraar de rechtbank om een voorlopig getuigenverhoor te bevelen. De verzekeraar wil aanvullende verklaringen verkrijgen over de feiten en omstandigheden van de aanrijding, om daarmee duidelijkheid te krijgen over de vraag of er aanleiding bestaat om terug te komen op de erkende aansprakelijkheid. De rechtbank… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Verzoek voorlopig getuigenverhoor toegewezen
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
 • ECLI:NL:RBZWB:2023:7158

De zoon van verzoekster is op 13e jarige leeftijd in een zwembad verdronken. Verzoekster verzoekt de rechtbank een voorlopig getuigenverhoor te gelasten. Verzoekster stelt voornemens te zijn verweerster in rechte te betrekken en een verklaring voor te recht vorderen dat verweerster aansprakelijk is. Nu niet is gebleken van een afwijzingsgrond,… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Gemeente niet aansprakelijk als wegbeheerder
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
 • ECLI:NL:RBZWB:2015:9019

In deze procedure is verzoeker tijdens een fietstocht een ongeval overkomen ter hoogte van een verbreding van de weg. Verzoeker heeft door het ongeval een dwarslaesie opgelopen. Verzoeker heeft de gemeente als wegbeheerder op grond van art. 6:174 BW aansprakelijk gesteld voor zijn schade. De rechtbank oordeelt dat de gemeente… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Onvoldoende onderbouwd gesteld dat sprake is van een consistent, consequent en samenhangend patroon van klachten
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2023:5333

In deze zaak heeft de benadeelde in 2001 een mountainbike ongeval gehad als gevolg waarvan hij nekpijn, hoofdpijn, geheugen- en concentratiestoornissen heeft ontwikkeld. In 2002 is de benadeelde gevallen in een bus, omdat die bus een noodstop moest maken. De rechtbank moet in deze procedure vaststellen wat de gevolgen zijn… Lees verder →

Jurisprudentie
Hoge Raad: Oordeel Hof onvoldoende gemotiveerd
 • ECLI:NL:HR:2023:1375

In deze zaak is de benadeelde onder een metalen bak terecht gekomen die los was geplaatst op de dragers van een vorkheftruck. De benadeelde heeft daardoor letsel opgelopen aan zijn rechterarm en rechterelleboog. De benadeelde spreekt de bestuurder van de vorkheftruck aan tot vergoeding van zijn schade. In cassatie klaagt… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey