Bronnen

Vacatures

Jurisprudentie
Rechtbank: Organisator doet succesvol beroep op exoneratie- en vrijwaringsbeding
 • Rechtbank Noord-Holland
 • ECLI:NL:RBNHO:2024:626

In deze zaak heeft een botsing plaatsgevonden tussen twee RIB-boten tijdens een bedrijfsuitje. Het bedrijf en haar verzekeraar houden de organisator van het uitje aansprakelijk voor de (letsel)schade die het bedrijf en haar benadeelde werknemers hebben geleden en lijden als gevolg van het ongeval. De organisator doet ter afwering van… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Aansprakelijkheid voor botsing bij inhaalactie
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2024:663

Op 19 oktober 2016 heeft in Dordrecht een verkeersongeval plaatsgevonden. Verzoeker sloeg linksaf op het moment dat verweerder in dezelfde richting als verzoeker reed op de rijbaan voor tegemoetkomend verkeer en bezig was verzoeker in te halen. Verzoeker liep door het ongeval ernstig letsel op en verzoekt in deze deelgeschilprocedure… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Letsel tijdens hiketocht
 • Rechtbank Overijssel
 • ECLI:NL:RBOVE:2024:671

Eiseres heeft deelgenomen aan een door gedaagde georganiseerde studiereis. Onderdeel van deze reis was een hike-tocht. Tijdens deze tocht is eiseres van een brug gevallen. Als gevolg daarvan heeft zij letsel opgelopen. Eiseres heeft gedaagde aansprakelijk gesteld voor de door haar geleden en nog te lijden schade. De rechtbank is… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Causaal verband tussen lage rugklachten en het verkeersongeval staat niet vast.
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2024:531

In deze deelgeschilprocedure staat de vraag centraal welke klachten van verzoeker in causaal verband staan met het verkeersongeval van 7 oktober 2019. Ten aanzien van de nek- en schouderklachten en de hoofdpijnklachten oordeelt de rechtbank dat deze in causaal verband staan tot het ongeval. Daarvoor acht de rechtbank relevant dat… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: De Staat niet aansprakelijk voor letsel
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2023:14388

Eiser is (zelfstandig) belastingadviseur. Toen hij na een bespreking bij de Belastingdienst het pand wilde verlaten via de tourniquet verwachtte eiser dat de tourniquet linksom zou draaien, maar hij draaide naar rechts. De tourniquet kwam daarbij tegen de rechterelleboog van eiser aan. Daardoor liep eiser letsel op. Eiser meent dat… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Geen reden voor aanvullend voorschot, gelet op onduidelijkheid over causaal verband en omvang verlies verdienvermogen.
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2024:621

Op 12 juni 2014 is verzoekster betrokken geweest bij een kettingbotsing waarbij zij als bestuurder van de voorste auto van achteren is aangereden. Verzoekster stelt als gevolg van het ongeval arbeidsongeschikt te zijn. De verzekeraar van de achterste auto heeft de aansprakelijkheid erkend en een bedrag van €192.500,- aan voorschotten… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Opzettelijk dubbel claimen kosten biedt voldoende grondslag voor de registratie in het EVR en het Incidentenregister.
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2023:21360

Eiser 2 exploiteert een expertisebureau op het gebied van letselschade en eiser 1 werkt daar als belangenbehartiger. Na een verkeersongeval schakelt het slachtoffer eiser 2 in als belangenbehartiger. De behandeling van de claim werd verzorgd door eiser 1. De schade als gevolg hiervan heeft het slachtoffer geclaimd onder zijn autoverzekering.… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Geen toewijzing shockschade voor nabestaanden van slachtoffer van de tramaanslag
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2024:415

In deze zaak staat de vraag centraal of nabestaanden van een slachtoffer van de tramaanslag in Utrecht d.d. 18 maart 2019 Qbuzz en/of de provincie Utrecht als secundaire daders aansprakelijk kunnen houden voor wat hun is overkomen als gevolg van de tramaanslag. De op shockschade gebaseerde vorderingen worden door de… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Eiser heeft onvoldoende onderbouwd dat de verzekeraar aansprakelijk is voor de schade die eiser als gevolg van een verkeersongeval heeft geleden
 • Rechtbank Noord-Holland
 • ECLI:NL:RBNHO:2024:378

Eiser heeft de WAM-verzekeraar van de auto met wie zij op 8 april 2018 in botsing is gekomen aansprakelijk gesteld. De verzekeraar heeft aansprakelijkheid afgewezen. In deze procedure vordert eiser voor recht te verklaren dat de WAM-verzekeraar aansprakelijk is voor haar schade als gevolg van het ongeval op 8 april… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Gewijzigde verkeersomstandigheden. Automobilist aansprakelijk, voor een deel eigen schuld.
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2023:21500

Op 19 oktober 2023 heeft een ongeval plaatsgevonden tussen een bromfiets en een auto. Er was sprake van gewijzigde verkeersomstandigheden en een wegomlegging waarbij de verkeerslichten buiten werking waren gesteld. De rechtbank oordeelt dat verweerder bij het linksaf slaan voorrang had moeten verlenen aan verzoekers. Dat de (voorrangs)situatie destijds onduidelijk… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Causaal verband onvoldoende aannemelijk
 • Rechtbank Limburg
 • ECLI:NL:RBLIM:2024:346

Op 18 februari 2019 is eiser betrokken geraakt bij een verkeersongeval waardoor hij letsel heeft opgelopen. Eiser vordert in kort geding dat een aanvullend voorschot aan hem wordt betaald. Aan zijn vordering legt eiser ten grondslag dat hij als gevolg van het ongeval een ernstige whiplash heeft opgelopen. Tot op… Lees verder →

Jurisprudentie
Gerecht Aruba: Geen wettelijke verjaringstermijn voor instellen schadestaatprocedure.
 • Gerecht in eerste aanleg Aruba
 • ECLI:NL:OGEAA:2022:573

Eiseres is in 2005 door gedaagde aangereden terwijl zij de weg overstak. Als gevolg hiervan is zij gewond geraakt en arbeidsongeschikt. Eiseres vordert inkomstenderving, kosten voor huishoudelijke hulp en medische kosten. Deze schadestaatprocedure volgt op het vonnis waarin voor het recht is verklaard dat gedaagde onrechtmatig jegens eiseres heeft gehandeld… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Onrechtvaardige en onrechtmatige inbreuk op persoonlijke levenssfeer door fraudeonderzoek
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2024:267

In september 2015 is eiser een verkeersongeval overkomen. Eiser werkte als zzp’er en vordert na deze achterop aanrijding verschillende schadeposten. De verzekeraar van de wederpartij stelt een fraude-/persoonlijk onderzoek in na een anonieme tip waarin wordt vermeld dat de zzp’er ‘de boel aan het oplichten is’. De rechtbank komt tot… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Verkeersongeval tussen motor en auto, toepassing billijkheidscorrectie
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2024:129

Het gaat in deze zaak om een verkeersongeval tussen een rechtsaf slaande auto en een op het fietspad rijdende motorscooter. Als gevolg van het ongeval heeft de motorscooterbestuurder ernstig blijvend letsel opgelopen. De rechtbank oordeelt dat het ongeval voor 70% is veroorzaakt door omstandigheden die aan de motorscooterbestuurder zijn toe… Lees verder →

Vaknieuws
Folder “Zo herstelt u het beste van nekklachten na een verkeersongeval”
 • VU

Gebaseerd op de wetenschappelijke literatuurstudie zijn ook de medische aanbevelingen vastgesteld voor een sneller herstel van nekklachten na een verkeersongeval. Om benadeelden eenvoudig te kunnen informeren hoe zij het beste kunnen herstellen van deze nekklachten, is vanuit de VU en UMCG - in afstemming met verschillende medisch adviseurs - de… Lees verder →

Jurisprudentie
Conclusie A-G: ‘Zwarte inkomsten’
 • Parket bij de Hoge Raad
 • ECLI:NL:PHR:2023:1203

De vraag die in deze conclusie centraal staat is of, en zo ja, hoe, bij de vaststelling van de omvang van schade wegens het verlies van arbeidsvermogen door letsel rekening mag worden gehouden met de omstandigheid dat een benadeelde voordat hij het letsel opliep arbeid heeft verricht waarover geen inkomstenbelasting… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: Toewijzing shockschade in strafproces
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2023:10633

De benadeelde partij heeft zich in hoger beroep gevoegd in het strafproces. Gevorderd wordt een bedrag van € 5.000,00 wegens shockschade. Het hof verwijst voor zijn oordeel naar het arrest van de Hoge Raad van 28 juni 2022, ECLI:NL:HR:2022:958 en loopt de gezichtspunten na die een rol spelen bij de… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Aansprakelijkheid. ‘Kraken’ van de nek door manueel therapeut was niet geïndiceerd volgens de geldende professionele standaard.
 • Rechtbank Noord-Holland
 • ECLI:NL:RBNHO:2023:6383

Eiseres heeft zich met nek- en hoofdpijnklachten gewend tot de praktijk waar gedaagde als manueel therapeut en fysiotherapeut werkzaam is. Tijdens het tweede bezoek op 10 augustus 2021 heeft manueel therapeut een hoog cervicale manipulatie toegepast (het kraken van de nek). Eiseres verwijt manueel therapeut dat hij die behandeling zonder… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Deskundigenbericht met het oog op causaal verband
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2023:7713

Verzoeker is op 7 september 2020 in Hilversum betrokken geraakt bij een verkeersongeval. Het voertuig van verzoeker werd van achteren aangereden. De verzekeraar van dat voertuig heeft aansprakelijkheid erkend. Op verzoek van verzoeker beveelt de rechtbank een onderzoek door een neuroloog en neuropsycholoog, met het oog op de vaststelling van… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Deskundigenonderzoek nodig om vast te stellen of sprake is van medische eindtoestand
 • Rechtbank Limburg
 • ECLI:NL:RBLIM:2023:7421

In deze zaak heeft het ziekenhuis een fout gemaakt bij de behandeling van een te vroeg geboren kind met ondergewicht door kort na de geboorte een verkeerde hoeveelheid magnesium toe te dienen. De afwikkeling van de kwestie is in een impasse beland. De rechtbank concludeert dat deskundigenonderzoek nodig om vast… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: 15-minutennorm voor aanrijdtijd ambulance niet bepalend voor aansprakelijkheid
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2023:7599

Op 10 oktober 2010 was minderjarige samen met zijn ouders op bezoek bij familie in een tuinpark. Tijdens het buitenspelen is minderjarige, zonder dat zijn ouders het in de gaten hadden, in een sloot terechtgekomen. Na enige tijd hebben familiedelen minderjarige gevonden en uit de sloot gehaald. Omstanders hebben minderjarige… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Geen zorgplichtschending onderwijsinstelling
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2023:11936

In deze zaak gaat het om de vraag of een onderwijsinstelling die (onder meer) technisch mbo-onderwijs aanbiedt haar zorgplicht heeft geschonden. Eiser meent dat daarvan sprake is omdat de onderwijsinstelling leerlingen de beroepspraktijkvorming zou hebben laten doorlopen bij een (extern) leerbedrijf waar op zeer onveilige wijze zou worden gewerkt. De… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Val met fiets over kabelgoot op de openbare weg
 • Rechtbank Noord-Holland
 • ECLI:NL:RBNHO:2023:9374

Een minderjarig meisje is gevallen met haar elektrische fiets. Verzoekers stellen dat hun dochter is gelanceerd over een op de openbare weg geplaatste kabelgoot. Een verhuurbedrijf heeft feestbenodigdheden geleverd aan een bruidspaar, waaronder een toiletwagen met een afvoerslang en kabelbrug. Het bruidspaar heeft de afvoerslang met kabelbrug over de openbare… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Verzoek voorlopig getuigenverhoor deels toegewezen
 • Rechtbank Noord-Holland
 • ECLI:NL:RBNHO:2023:11154

Verzoekster heeft verzocht om in totaal 14 personen te horen, waaronder zichzelf. Dit verzoek wordt deels toegewezen, want het aantal te horen getuigen wordt beperkt tot 6 personen. De afwijzing van het verzoek met betrekking tot de overige getuigen heeft te maken met het zwaarwegend belang om niet (nog een… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey