Bronnen

Vacatures

Jurisprudentie
Rechtbank: Werkgeversaansprakelijkheid na blootstelling aan asbest
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2023:6155

De erfgenamen van betrokkene stellen namens betrokkene dat hij in de uitoefening van zijn werkzaamheden voor zijn oud-werkgever is blootgesteld aan asbest, en dat hij daardoor gezondheidsschade heeft opgelopen. In een eerder tussenvonnis is het causaal verband tussen de werkzaamheden van betrokkene en zijn gezondheidsschade voorshands aangenomen. Werkgever werd in… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Proportionele aansprakelijkheid voor schade door blootstelling aan asbest.
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2023:5841

Eiseres is partner en erfgename van een werknemer die aan maligne mesothelioom leed en daardoor is overleden. De werknemer had bij zijn oude werkgever(s) met asbesthoudend materiaal gewerkt. De oud-werkgever heeft een stichting opgericht om asbestclaims van (oud-)werknemers af te handelen. In deze procedure stelt eisers dat deze stichting verplicht… Lees verder →

Vaknieuws
Geen beroep op absolute verjaringstermijn asbestclaims door verzekeraars
 • Instituut Asbestslachtoffers, Verbond van Verzekeraars

Verzekeraars doen vanaf 21 oktober 2022 geen beroep meer op de absolute verjaringstermijn bij een claim van een asbestslachtoffer tegen een (oud) werkgever. Dit heeft het Verbond van Verzekeraars, samen met onder meer werkgeversorganisatie VNO-NCW en diverse vakbonden vandaag vastgelegd in het convenant Instituut Asbestslachtoffers. Hiermee wordt opnieuw een belangrijke… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: asbestblootstelling, beroep op verjaring niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar
 • Rechtbank Noord-Holland
 • ECLI:NL:RBNHO:2020:9717

Eiser is in 1982/1983 als sloopmedewerker in dienst geweest van de rechtsvoorganger van gedaagde. In 2019 is bij hem mesothelioom vastgesteld. Hij stelt gedaagde aansprakelijk. De kantonrechter overweegt dat de verjaringstermijn van art. 3:310 lid 2 BW is verstreken. Desalniettemin kan een beroep op verjaring naar maatstaven van redelijkheid en… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: mesothelioom, beroep op verjaring door werkgever niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2020:7016

Werknemer is in 2014 mesothelioom vastgesteld, waaraan hij in 2020 is overleden. Hij heeft zijn vroegere werkgever aansprakelijk gesteld wegens blootstelling aan asbest. Vaststaat dat de dertigjarige verjaringstermijn al was verstreken toen de werkgever in 2014 aansprakelijk werd gesteld. Het hof toetst aan de door de Hoge Raad geformuleerde gezichtspunten… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: asbest, werkgever heeft zorgplicht niet geschonden, risico op mesothelioom nog niet bekend
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2020:1341

Asbestzaak. Ten tijde van de blootstelling (1965-1969) was bekend dat bij intensieve en langdurige blootstelling aan asbest het risico bestond om asbestose op te lopen. Dat er ook een risico bestond om mesothelioom op te lopen (wat bij eiser het geval was) was toen nog niet bekend. Werkgever is niet… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: Bewijs van overgang van onderneming i.v.m asbestblootstelling
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2018:5106

Asbestblootstelling van de overledene vond plaats in 1985 tot 1987. Hij trad in 1980 in dienst bij gedaagde. Deze stelt dat hij in 1983 is overgegaan naar een op hetzelfde adres gevestigde failliet gegane onderneming waar gevelwerkzaamheden met asbestexpositie wel plaatsvonden. Dat is een bevrijdend verweer, waardoor gedaagde daarvan bij… Lees verder →

Vaknieuws
De arbeidsrechtelijke omkeringsregel bij asbestblootstelling: HR 6 april 2018[1]
 • PIV-bulletin
 • Chris van Dijk, advocaat bij Kennedy Van der Laan

1 Inleiding Als een werknemer bewijst dat hij gezondheidsschade heeft opgelopen in de uitoefening van zijn werk, rust op grond van art. 7:658 lid 2 BW de bewijslast op de werkgever dat hij zijn veiligheidsverplichtingen is nagekomen, of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of… Lees verder →

Vaknieuws
Ontwikkelingen in de asbestjurisprudentie – Gezichtspunten
 • PIV-bulletin
 • Mevrouw mr. V. (Veneta) Oskam – Van Traa Advocaten

In dit artikel1 beoog ik een overzicht2 te geven van de recente lijnen en ontwikkelingen in de asbestjurisprudentie en daarbij bespreek ik de (mogelijke) knelpunten waar partijen mee te maken kunnen krijgen (in en buiten de rechtszaal). Hierbij beperk ik mij tot de letselschadepraktijk, dus de aansprakelijkstellingen namens de benadeelde… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: garage bekend met gevaar wit asbest, beroep op verjaring onaanvaardbaar
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2015:5084

De automonteur is in de garage na 1965 aan asbest blootgesteld aan de gevolgen waarvan hij na aansprakelijkstelling van de werkgever is overleden. De gemeente is mogelijk mede aansprakelijk door het opleggen van een verplichting in zijn woning asbesthoudend materiaal aan te brengen. Dat vermindert de aansprakelijkheid van de werkgever… Lees verder →

1
Rb: asbest, beroep op verjaring niet in strijd met EVRM en niet onaanvaardbaar
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2014:5507

Werknemer is van 1956 tot 1970 in dienst geweest bij werkgever en daarbij blootgesteld aan asbest. In 2011 is mesothelioom vastgesteld; in 2013 heeft hij werkgever aansprakelijk gesteld en is hij overleden. Werkgever beroep zich op verjaring. 1. De kantonrechter oordeelt dat een beroep op verjaring niet in strijd is… Lees verder →

1
Hof: blootstelling aan asbest ná 1979 niet bewezen, voor periode vóór 1979 beroep op verjaring niet onaanvaardbaar
 • Hof Den Bosch

Asbest. Bij tussenarrest heeft het hof aan appellante (weduwe/erfgename) opgedragen te bewijzen dat de overleden werknemer tijdens zijn werkzaamheden bij werkgever na 1979 blootgesteld is geweest aan asbest. Het hof oordeelt dat appellante niet is geslaagd in bewijslevering; slechts één getuige heeft een verklaring heeft afgelegd over de periode na… Lees verder →

2
Eén op 15 werknemers heeft arbeidsongeval
 • Centr. Bureau voor Statistiek

In 2013 liepen 458 duizend werknemers lichamelijk letsel of geestelijke schade op door een ongeval tijdens het werk. Dat komt overeen met 1 op de 15 werknemers in Nederland. Bijna de helft van de slachtoffers verzuimde hierdoor één dag of langer. De meeste arbeidsongevallen deden zich voor in de horeca.… Lees verder →

2
Beantwoording kamervragen over uitspraak EHRM over verjaringstermijn asbestzaken
 • Tweede Kamer

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie beantwoordt kamervragen over de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens over de verjaringstermijn van civiele vorderingen van asbestslachtoffers en de toegang tot het recht. Hij geeft aan dat de Nederlandse wet- en regelgeving verschilt van de Zwitserse en wél… Lees verder →

1
Hof: werkgever aansprakelijk voor blootstelling aan wit asbest in 1977/1978
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2014:655

Wit asbest in periode 1977/1978. Het hof had al bij tussenarrest geoordeeld dat het bouwbedrijf, op grond van de omstandigheid dat zij wist dat met asbestplaten werd gewerkt en ook wist, althans had moeten weten, dat inademing van asbestvezels tot asbestose/longkanker kan leiden, het in beginsel verplicht was de veiligheidsmaatregelen… Lees verder →

2
Modules Overlijdensschade en Beroepsziekten weer van start bij NIBE-SVV
 • NIBE-SW

Dit voorjaar starten bij NIBE-SVV weer twee modules uit de leergang Personenschade zwaar letsel (PZL): Overlijdensschade (25 maart) en Beroepsziekten (13 mei). Met deze modules leren schadebehandelaars en belangenbehartigers de betreffende schades optimaal afhandelen. Als keuzeonderdelen binnen de leergang PZL, zijn beide modules ontwikkeld in nauw overleg met de Adviesraad… Lees verder →

1
Hof: werkgever (Wilton-Feijenoord) aansprakelijk voor mesothelioom, beroep op verjaring onaanvaardbaar
 • Hof Den Haag
 • BY6208

Werknemer is in de jaren 1950-1964 blootgesteld aan asbest tijdens werk op scheepswerf Wilton-Feijenoord. In 2008 wordt mesothelioom vastgesteld en stelt hij de werkgever aansprakelijk. 1. Het hof oordeelt dat de werkgever zijn zorgplicht heeft geschonden. Verweer dat mesothelioom elders kan zijn opgelopen verworpen. 2. Verjaring. Het hof toets aan… Lees verder →

1
Hof: werkgever (RDM) aansprakelijk voor mesothelioom, beroep op verjaring onaanvaardbaar
 • Hof Den Haag
 • BY6205

Werknemer is in de jaren 1952-1964 blootgesteld aan asbest tijdens werk bij werkgever RDM. In 2008 wordt mesothelioom vastgesteld en stelt hij de werkgever aansprakelijk. 1. Het hof oordeelt dat de werkgever zijn zorgplicht heeft geschonden. Verweer dat mesothelioom elders kan zijn opgelopen verworpen. 2. Verjaring. Het hof toets aan… Lees verder →

1
Hof: werkgever (De Schelde) aansprakelijk voor mesothelioom, beroep op verjaring onaanvaardbaar
 • Hof Den Bosch
 • BY7010

Werknemer is in de jaren 1959-1967 blootgesteld aan asbest tijdens werk bij werkgever De Schelde. In 2007 wordt mesothelioom vastgesteld en stelt zijn echtgenote de werkgever aansprakelijk. 1. Het hof oordeelt dat de werkgever zijn zorgplicht heeft geschonden. Verweer dat mesothelioom elders kan zijn opgelopen verworpen. 2. Verjaring. Het hof… Lees verder →

1
Hof: werkgever aansprakelijk voor blootstelling aan asbest in 1965/1966, geen verjaring
 • Hof Den Bosch
 • BX6042

Werknemer was rond 1965/1966 als bouwvakker werkzaam in een nieuwbouwwijk, waar astbesthoudende pijpen zijn gebruikt. In 2009 is werknemer aan de gevolgen van mesothelioom overleden. Het hof oordeelt aan de in Hoge Raad 28 april 2000, NJ 2000, 430 (Van Hese-De Schelde) ontwikkelde gezichtspunten dat het door de werkgever gedane… Lees verder →

1
Hof: Eternits aansprakelijk voor in het verkeer brengen asbestcementafval zonder waarschuwing
 • Hof Arnhem
 • BV0374

Nabestaanden van aan mesothelioom overleden slachtoffer stellen Eternit aansprakelijk voor het in 1968 ter beschikking stellen van asbestcementafval zonder passende waarschuwing. Het hof oordeelt dat Eternit in de periode vanaf de afgifte van het asbestcementafval tot aan in ieder geval 1999 (met de invoering van de overheidsmaatregelen tot sanering) onrechtmatig… Lees verder →

1
Hof: werkgever (klein garagebedrijf) onbekend met gevaren asbest in 1969/1970, zorgplicht niet geschonden
 • Hof Den Haag
 • BU7177

Werknemer van klein garagebedrijf overlijdt aan mesothelioom. Het hof overweegt dat publicaties van arbeidsinspectie uit 1968 en 1969 over gevaren asbest slecht betrekking hadden op asbestverwerkende bedrijven. Het hof concludeert dat niet kan worden geoordeeld dat in de periode 1969/1970 bekendheid bij de werkgever moet worden verondersteld van het risico… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey