Bronnen

Vacatures

Jurisprudentie
HR: cassatieberoep tegen oordeel dat werkgever voor 25% proportioneel aansprakelijk is voor overlijden schilder na blootstelling aan gevaarlijke stoffen verworpen (art 81 RO)
 • Hoge Raad
 • ECLI:NL:HR:2020:1996

De Hoge Raad verwerpt zonder nadere motivering (art 81 RO) het door de dochter van benadeelde ingestelde cassatieberoep. Het hof achtte de werkgever van een schilder die overleed aan blaaskanker na blootstelling aan kankerverwekkende stoffen voor 25% proportioneel aansprakelijk. Het hof oordeelde dat het verband tussen de gezondheidsschade en de… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: benoeming deskundige ter vaststelling causaal verband tussen COPD en blootstelling aan sigarettenrook
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2020:10685

Werknemer, huismeester/klusjesman, stelt werkgever aansprakelijk ex art 7:658 BW voor schade door COPD door blootstelling aan sigarettenrook. 1. De kantonrechter oordeelt dat werknemer  afdoende heeft gesteld en onderbouwd dat hij gedurende meerdere jaren structureel is blootgesteld aan sigaretten-/rooklucht in gebouw. 2. Omdat het causale verband te onzeker en te onbepaald… Lees verder →

Jurisprudentie
***Rb: verloskundige voor 3,6% aansprakelijk voor overlijden kindje; omkeringsregel niet, kansschade wel van toepassing; geen shockschade
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2020:5297

Verloskundige verwijst in strijd met geldende richtlijn zwangere vrouw niet door naar ziekenhuis; het kindje overlijdt perinataal. 1. Geen toepassing omkeringsregel; het niet vast staan van de doodsoorzaak staat aan het toepassen van de omkeringsregel in de weg. (r.o. 5.6) 2. Benadering via proportionele aansprakelijkheid in dit geval niet geschikt.… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: Staat voor 30% aansprakelijk voor dood militair bij schietincident in Irak, proportionele aansprakelijkheid toegepast
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2020:10058

Zoon van eiser is omgekomen bij schietincident in Irak in 2004. Buiten discussie staat dat niet met zekerheid kan worden vastgesteld wie het dodelijke schot of de dodelijke schoten heeft afgevuurd: luitenant A en/of één of meer ICDC-ers (Iraqi Civil Defense Corps). Of er causaal verband bestaat tussen het geweld… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: geen causaal verband tussen rugklachten en werkomstandigheden; geen proportionele aansprakelijkheid
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2020:1534

Werknemer (productmanager) acht werkgever aansprakelijk ex art 7:658 BW voor rugklachten door slechte werkomstandigheden. 1. Het hof oordeelt, evenals de kantonrechter, dat uit de rapportage van de deskundige niet blijkt dat de klachten door deze omstandigheden kunnen zijn veroorzaakt. Zo rapporteert de deskundige dat het bij appellant gaat om degeneratieve… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: Staat voor 20% aansprakelijk voor schade van slachtoffers vliegramp Faro
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2020:4

De Staat is voor 20% aansprakelijk voor een deel van de onvergoed gebleven schade die nabestaanden en slachtoffers van de vliegramp in Faro hebben geleden. Dat heeft de rechtbank Den Haag bepaald in een procedure die 28 nabestaanden en slachtoffers van de vliegramp hebben aangespannen tegen de toenmalige Raad voor… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: Schending buitencontractuele zorgplicht, verlies van een kans, toewijzing 50%
 • Hof Den Haag
 • ECLI:NL:GHDHA:2018:2558

Het gezin van overledene had zelf de zorg voor haar op zich genomen. De huisarts heeft in verband daarmee op een verzoek om casemanagement verstuurd naar de zorgverlener. Een overeenkomst tot zorgverlening door de casemanager was niet tot stand gekomen. Desalniettemin kan de in het maatschappelijk verkeer vereiste zorgvuldigheid meebrengen… Lees verder →

Vaknieuws
De leer van de proportionele aansprakelijkheid toegepast – Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 7 april 2015 – Een voor- of een nadeel ….
 • PIV-bulletin
 • Mr. C. Banis en mevrouw mr. L.K. de Haan – V&A Advocaten
 • ECLI:NL:GHSHE:2015:1249

Eenieder draagt in beginsel zijn eigen schade, zo luidt het welbekende adagium dat ten grondslag ligt aan ons aansprakelijkheidsrecht. Een ander met succes aansprakelijk stellen kan alleen, wanneer daarvoor een rechtsgrond bestaat. Het is aan de benadeelde om de feiten te stellen en te bewijzen die nodig zijn voor het… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: proportionele aansprakelijkheid nu schade kan zijn veroorzaakt door ongeval, overbelasting of beide
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2015:2599

Benadeelde verzoekt de rechtbank te bepalen dat aannemelijk is dat hij door het ongeval van 2011 niet meer in staat is tot een 40-urige werkweek en dat hij hierdoor genoodzaakt was zijn arbeidsovereenkomst om te zetten in een 32-urige werkweek. In 2007 had benadeelde ook letsel opgelopen bij een ongeval;… Lees verder →

1
Hof: 20% proportionele aansprakelijkheid voor klachten na ongeval vanwege voor rekening van benadeelde komende factoren
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2015:1249

Werknemer heeft rugklachten na arbeidsongeval in 1997 en raakt volledig arbeidsongeschikt. Uit diverse deskundigenberichten – door orthopedisch chirurg, psychiater en verzekeringsarts - volgt onder meer dat werknemer pre-existente rugklachten had, dat hij behandeladviezen niet heeft opgevolgd, dat sprake was van Cannabisverslaving en dat er psychiatrische problemen zijn ontstaan. 1. Het… Lees verder →

1
Rb: proportionele aansprakelijkheid wel jegens benadeelde, niet jegens regresnemer; epilepsie voor 40% door mishandeling veroorzaakt
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2014:7276

Vaststelling causaal verband letsel en mishandeling in 1992. In 2011 is reeds vastgesteld dat geen causaal verband bestaat tussen psychiatrische klachten en ongeval. Over het causaal verband tussen de epilepsie en het ongeval heeft de neuroloog geantwoord dat hij het verband “denkbaar” acht, d.w.z. tussen de 40% en de 60%.… Lees verder →

1
Rb: terugloop boekingen zeiltochten ook door andere factoren dan mishandeling, geen omkeringsregel
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
 • ECLI:NL:RBZWB:2013:9287

Benadeelde, vennoot bij boekingskantoor voor zeiltochten, heeft na mishandeling blijvende beperkingen door o.a. concentratiestoornissen en vergeetachtigheid. 1. Ter vaststelling van verlies aan verdiencapaciteit is deskundigenonderzoek door bedrijfseconoom uitgevoerd. Deze concludeert dat de ontwikkeling van dergelijke ondernemingen sterk is beïnvloed door het vertrek van een aantal schippers. Het is niet 100%… Lees verder →

2
Causaliteit in letselschadezaken – 7e RuG Letselschadecongres …
 • PIV-bulletin
 • Mr. A. Kolder

Ieder jaar organiseert de vakgroep Privaatrecht & Notarieel Recht van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) een letselschadecongres over een nog niet uitgekristalliseerd onderwerp. Dit jaar vond het congres plaats op 7 oktober 2013 met als thema: Causaliteit in letselschadezaken. Een gemengd gezelschap van advocaten, letselschadespecialisten, verzekeraars, rechters, wetenschappers en studenten reisde… Lees verder →

1
Hof: OPS, klachten niet door blootstelling, maar door slaapstoornissen; geen proportionele benadering
 • Hof Leeuwarden
 • BZ4763

OPS. Het hof oordeelt dat de werkgever is geslaagd in het bewijs dat geen sprake is van causaal verband tussen gezondheidsklachten en blootstelling. Het hof volgt de conclusie van de deskundige dat de klachten kunnen worden toegeschreven aan slaapademhalingsstoornissen. Nu benadeelde aan slaapstoornissen lijdt, kan op grond van de geldende… Lees verder →

1
HR: geen billijkheidscorrectie naar boven na toepassing proportionele aansprakelijkheid
 • BX8349

Zwangere vrouw raakt betrokken bij ongeval; 8 weken later geboren baby heeft hersenbeschadiging. In cassatie staat niet ter discussie dat proportionele aansprakelijkheid op zijn plaats is. De Hoge Raad oordeelt dat bij toepassing van proportionele aansprakelijkheid geen ruimte bestaat om – nadat de rechter de in een percentage uitgedrukte kans… Lees verder →

1
Rb: proportionele aansprakelijkheid ziekenhuis: verloren gegane kans op minder zenuwschade zonder delay geschat op 15%
 • Rechtbank Arnhem
 • BX4548

Medisch aansprakelijkheid. Zonder het verwijtbaar niet opvolgen van de instructies van de arts tot verwijderen haematoom zou benadeelde 4 uur eerder zijn geopereerd. De rechtbank leidt uit het deskundigenbericht af dat de deskundige het aannemelijk acht dat eerder ingrijpen tot minder restverschijnselen zou hebben geleid, zij het dat de deskundige… Lees verder →

1
Rb: onzekerheid causaal verband over partijen verdelen
 • Rechtbank Rotterdam
 • BQ5652

Mishandeling impliceert opzet. Dat rechtvaardigt ruime toerekening. Toerekening kan slechts bij csqn-verband (HR 9 april 2004, AO3170; r.o.v. 3.4.2). De strikte eis van het csqn-verband wordt genuanceerd met de omkeringsregel en de leer van proportionele aansprakelijkheid. De neuroloog oordeelde dat sprake is van een mogelijk verband. Het is niet zodanig… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey