Bronnen

Vacatures

Jurisprudentie
Hof: niet gebleken dat resultaten onderneming negatief zijn beïnvloed door mindere inzetbaarheid benadeelde, vordering tot medewerking aan neurologische expertise afgewezen
 • Hof Den Haag
 • ECLI:NL:GHDHA:2021:2179

Ongeval 2015, whiplash; enig aandeelhouder grondverzetwerkzaamheden. Verzekeraar heeft in eerste aanleg verklaring voor recht gevorderd dat zij niets meer is verschuldigd. De rechtbank heeft deze verklaring voor recht toegewezen. In hoger beroep vordert appellant onder meer om verzekeraar te gelasten haar medewerking te verlenen aan rekenkundige en neurologische expertise. 1.… Lees verder →

Jurisprudentie
HR: oordeel hof dat verzekeringsplicht werkgever o.g.v. art. 7:611 BW niet geldt jegens zzp’er blijft in stand, cassatieberoep verworpen (art 81 RO)
 • ECLI:NL:HR:2021:1267

De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep tegen het oordeel van het hof dat een verzekeringsplicht vergelijkbaar met die van de werkgever o.g.v. art. 7:611 BW niet geldt jegens zzp’ers. De Hoge Raad geeft geen nadere motivering (art 81 RO). P.-G. Hartlief concludeerde reeds tot verwerping van het cassatieberoep. Hartlief concludeerde dat… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: whiplash, geen causaal verband tussen ongeval en gezondheidsklachten
 • Hof Amsterdam
 • ECLI:NL:GHAMS:2020:1986

Whiplash, vermoeidheidsklachten, zelfstandige. Ongeval 2013; kort na ongeval is bedrijf van benadeelde failliet gegaan. Er heeft psychiatrisch en neurologisch deskundigenbericht plaatsgevonden. 1. Het hof oordeelt dat, hoewel tot uitgangspunt strekt dat aan het bewijs geen al te hoge eisen mogen worden gesteld, niet kan worden aangenomen dat benadeelde de bestaande… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: paardentrainer (ZZP-er) valt van paard, fokkerij niet aansprakelijk ex art 7:658 lid 4 en art. 6:179 jo art. 6:181 BW
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Midden-Nederland

Eiser, ervaren springruiter en gespecialiseerd in het opleiden en trainen van paarden naar topniveau, werkt op ZZP-basis voor fokkerij-organisatie voor springpaarden. Tijdens rit wordt hij afgeworpen en loopt hij letsel op. Hij stelt de fokkerij-organisatie aansprakelijk ex art 7:658 lid 4 BW en art. 6:179 jo art. 6:181 BW. 1.… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: hoofdaannemer aansprakelijk voor letselschade van door onderaannemer ingeschakelde ZZP-er (art 7:658 lid 4 BW)
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2019:3353

AVB -verzekeraar van onderaannemer, die letselschade van ZZP-er heeft vergoed, neemt regres en stelt hoofdaannemer aansprakelijk ex art. 7:658 lid 4 BW. 1. Het hof acht geïntimeerde als hoofdaannemer aansprakelijk, omdat deze zeggenschap had over de wijze waarop het werk werd uitgevoerd, ook wat betreft te nemen maatregelen in verband… Lees verder →

Vaknieuws
PIV-Bulletin: 29e LSA Symposion. De punten en komma’s in de schadebegroting
 • PIV-bulletin
 • Peter van Steen

Professionals in de letselschadebranche kunnen het leed van slachtoffers niet wegnemen, maar moeten hen per slot van rekening tevredenstellen met de spreekwoordelijke zak met geld. Het 29e LSA Symposion, op vrijdag 26 januari 2018 in Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk, stond in het teken van dat geld. Kunnen… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: onderneming niet rendabel, instandhouding betreft immateriële schade
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2017:6065

De arbeid die verzoekster vóór het ongeval op de boerderij verrichtte, betrof geen loonvormende arbeid omdat van een economisch rendabel boerenbedrijf geen sprake is. De kosten van een derde in verband met het verrichten van werkzaamheden die zij zelf niet meer kan verrichten komen alleen als vermogensschade voor vergoeding in… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: eisen van zelfstandige onvoldoende onderbouwd
 • Rechtbank Limburg
 • ECLI:NL:RBLIM:2017:3046

Verzekeraar heeft voor een ongeval in 2003 reeds € 270.000 betaald. De gewonde zelfstandige vordert een groot bedrag wegens VAV, mede aan de hand van een Duits rapport. De rechter acht het VAV onvoldoende onderbouwd omdat geen jaarrekeningen, begroting of strategisch plan zijn overgelegd. Onvoldoende is aangetoond dat het bedrijf… Lees verder →

1
Rb: terugloop boekingen zeiltochten ook door andere factoren dan mishandeling, geen omkeringsregel
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
 • ECLI:NL:RBZWB:2013:9287

Benadeelde, vennoot bij boekingskantoor voor zeiltochten, heeft na mishandeling blijvende beperkingen door o.a. concentratiestoornissen en vergeetachtigheid. 1. Ter vaststelling van verlies aan verdiencapaciteit is deskundigenonderzoek door bedrijfseconoom uitgevoerd. Deze concludeert dat de ontwikkeling van dergelijke ondernemingen sterk is beïnvloed door het vertrek van een aantal schippers. Het is niet 100%… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: bouwbedrijf aansprakelijk voor val in liftschacht van in v.o.f. werkende zzp’er
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2014:8149

liftschacht. Hij stelt het bouwbedrijf aansprakelijk ex art. 7:658 lid 4 BW. De kantonrechter oordeelt benadeelde is aan te merken als zzp'er; dat benadeelde heeft gekozen voor de rechtsvorm van een v.o.f. maakt dit niet anders. Een zzp’er valt onder het toepassingsbereik van artikel 7:658 lid 4 BW, nu hij… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: AOV-uitkering zzp’er (sommenverzekering) mag niet verrekend worden met de schade
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2014:167

Zzp’er raakt arbeidsongeschikt door arbeidsongeval. Mag arbeidsongeschiktheidsuitkering worden verrekend met de schade? Toepassing art. 6:100 BW (voordeelverrekening). De kantonrechter toetst aan de zes gezichtspunten van HR 1 oktober 2010 (LJN BM 7808, JA 2010, 155). De kantonrechter oordeelt dat de AOV strekt tot dezelfde schade te vergoeden als waarvoor veroorzaker… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: schaderegeling staakt op onvoldoende bewijs door benadeelde, niet op evt. onrechtmatigheid persoonlijk onderzoek.
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2013:15613

Verzekeraar liet dossieronderzoek doen en verzoeker volgen, observeren en filmen, zonder dat hij dit wist. De verzochte beslissingen kunnen niet bereiken dat de onderhandelingen worden vlotgetrokken. Verzekeraar beroept zich niet alleen op de bevindingen uit het persoonlijk onderzoek maar ook op de beschikbaar gekomen cijfermatige gegevens, waaruit is gebleken dat… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, in k.g.: onvoldoende onderbouwd dat geleden schade hoger is dan verstrekte voorschotten
 • Rechtbank Den Haag

Benadeelde, medewerkend echtgenote in horecabedrijf, heeft in 2011 zwaar letsel opgelopen. Revalidatie tot eind 2012, nadien stemmingswisselingen. Zij vordert in kort geding een aanvullend voorschot van € 5000,- + € 2500,- per maand gedurende twee jaar. De rechtbank oordeelt dat de kern van dit juridische geschil is gelegen in de… Lees verder →

1
Hof: opdrachtgever aansprakelijk ex art. 7:658 lid 4 BW voor beenletsel zzp’er, want werkzaamheden in uitoefening van bedrijf
 • Hof Den Bosch
 • BZ8300

Vervolg op Hoge Raad 23 maart 2012 (LJN: BV0616). Zzp'er heeft zwaar beenletsel opgelopen bij reparatiewerkzaamheden aan machine. Werkgeversaansprakelijkheid ex art. 7:658 lid 4 BW voor persoon die buiten dienstbetrekking voor opdrachtgever werkzaamheden verricht? Het hof toetst op grond van de door de Hoge Raad gegeven uitgangspunten of de werkzaamheden… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: geen voordeelverrekening AOV-uitkering
 • Rechtbank Den Bosch
 • BY1145

Benadeelde (ZZP-er jegens wie werkgever aansprakelijk is ex art 7:658 lid 4) verzoekt verklaring voor recht dat verzekeraar de AOV-uitkeringen niet als voordeel mag verrekenen. Het betreft een sommenverzekring die door benadeelde zelf is afgesloten. De kantonrechter toetst aan de zes gezichtspunten van HR 1 oktober 2010 (LJN BM 7808).… Lees verder →

1
Rb: eigen BV aansprakelijk voor letselschade van directeur/enig aandeelhouder van BV (parallel Hangmatzaak)
 • Rechtbank Zutphen
 • BX7229

Benadeelde, directeur en enig aandeelhouder van BV, loopt zwaar letsel op als de heftruck van de BV spontaan achteruit rijdt. Hij stelt zijn eigen BV aansprakelijk ex art 6:173 BW (gebrekkige zaak) jo 6:181 BW risicoaansprakelijk voor zijn letselschade. De rechtbank acht de BV aansprakelijk. Verweer dat benadeelde geen beroep… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: bepaling verlies van arbeidsvermogen vennoot v.o.f. te complex voor deelgeschilprocedure
 • Rechtbank Den Haag
 • BW0695

De rechtbank is met de verzekeraar van oordeel dat het geschil over de schade wegens verlies van arbeidsvermogen van de arbeidsongeschikte vennoot dermate veel tijd, geld en moeite gaat kosten, dat dit geschil zich niet leent voor een deelgeschilprocedure. De rechtbank overweegt daarbij dat de bewijslast op benadeelde rust. Partijen… Lees verder →

1
Rb: 2 ongevallen, 2x whiplash, causaal verband onduidelijk vanwege pre-existente klachten door eerste ongeval
 • Rechtbank Den Bosch
 • BU4781

Whiplash, twee ongevallen, commercieel directeur eigen BV, spil van miljoenenbedrijf. Schade eerste ongeval reeds afgewikkeld. Nu is het causaal verband tussen het tweede ongeval en de schade in geschil, met name in verband met de pre-existente klachten als gevolg van het eerste ongeval. Deskundigenbericht door arbeidsdeskundige en verzekeringsgeneeskundigen. Arbeidsdeskundige echt… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey