Bronnen

Vacatures

Vaknieuws
Conclusie P.-G. Lindenbergh over Gedragscode Persoonlijk Onderzoek in letselschadezaak
 • ECLI:NL:PHR:2022:381

Eiser is verzekerde onder opzittendenverzekering; hij stelt door een brommerongeval als opzittende knieletsel te hebben opgelopen met chronische pijn als gevolg. Na een feitenonderzoek heeft verzekeraar een persoonlijk onderzoek laten doen waarbij eiser is geobserveerd. Uit de resultaten daarvan heeft het hof afgeleid dat eiser onjuiste mededelingen heeft gedaan over… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: achtergrond-onderzoeken voldoen deels aan GPO, resultaten wel meegenomen, benadeelde heeft onjuiste info verstrekt
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2020:8489

Benadeelde stelt ernstige beperkingen te hebben als gevolg van het ongeval (knieletsel). Hij claimt schade op opzittenden-verzekering. Door verzekeraar is persoonlijk onderzoek ingesteld door twee onderzoeksbureaus (naar verzekeringsfraude en naar bezigheden van benadeelde). 1. Art. 7:941 BW (mededelingsplicht) is van toepassing. 2. Het hof oordeelt dat het onderzoek naar de… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: terugvordering letselschade, is voldaan aan vereisten proportionaliteit en subsidiariteit in Gedragscode Persoonlijk Onderzoek?
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2020:1448

Verzekeraar vordert na vermoeden van fraude € 25000,- terug van benadeelde, welk bedrag was uitgekeerd i.v.m. whiplashklachten. Na mededeling van verzekerde was verzekeraar persoonlijk onderzoek gestart. 1. Het hof oordeelt dat art. 7:941 lid 5 BW niet van toepassing in WAM-zaken. 2. Het hof schets de vereisten uit de Gedragscode… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: whiplash, feitenonderzoek naar openbaar toegankelijke informatie toegestaan, maar (deels) onrechtmatig, causaal verband klachten en ongeval aangenomen, benoeming verzekeringsgeneeskundige
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2020:1560

Whiplash, ongeval 2007, was vennoot in bedrijf voor revalidatie van paarden (destijds 28 jaar). 1. Het hof oordeelt dat het feitenonderzoek in 2013 waarbij openbaar toegankelijke informatie op het internet (o.a. facebook) is benaderd niet onrechtmatig was (r.o.4.2). Nieuw feitenonderzoek in 2016 in strijd met Wbp? Bij de beoordeling spelen… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: Whiplashachtige klachten, observatie is rechtmatig en proportioneel, registratie frauderegister terecht
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2019:5421

Claim letselschade na ongeval met whiplashachtige klachten. Observatie rechtmatig en proportioneel. Klachten niet reëel of in ieder geval sterk overdreven. Registratie in frauderegister terecht. De rechtbank gaat ervan uit dat het doel van eiseres was om een hogere schade-uitkering te ontvangen dan waar recht op bestond. Hiermee heeft zij een… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: onderzoek (inclusief Facebook) niet in strijd met Gedragscode Persoonlijk Onderzoek
 • Rechtbank Noord-Nederland
 • ECLI:NL:RBNNE:2014:6661

Whiplash, ongeval 2007, toen 28-jarige dierenarts. Benadeelde stelt blijvende ernstige klachten en beperkingen te hebben; verzekeraar heeft persoonlijk onderzoek laten verrichten, waaruit blijkt dat zij vele activiteiten (o.a. paardrijden) verrichtte. 1. De rechtbank oordeelt dat de verzekeraar niet in strijd met de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek heeft gehandeld. Het stond de… Lees verder →

2
De Gedragscode Persoonlijk Onderzoek; wel of geen fraude? – Hoge Raad 18 april 2014, RvdW 2014, 600 – Het mes snijdt aan twee kanten
 • PIV-bulletin
 • Mr. R. Meelker, Marree Dyxhoorn Advocaten

Het geschil betrof een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Verzekerde meldde zich 8 april 2003 arbeidsongeschikt. Vervolgens volgden drie jaren waarin Interpolis uitkering deed aan verzekerde op basis van arbeidsongeschiktheidspercentages die varieerden van 50 tot 100. In juli 2006 heeft Interpolis een persoonlijk onderzoek als bedoeld in de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek (GPO) laten instellen.… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: persoonlijk onderzoek gerechtvaardigd
 • Rechtbank Noord-Holland
 • ECLI:NL:RBNHO:2014:5555

Over benadeelde kwamen via het ‘Informatieknooppunt’ van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid anonieme meldingen binnen bij verzekeraar. Eerst raadpleegde verzekeraar sociale media, wat haar vrij stond, of de meldingen enig waarheidsgehalte hadden. Benadeelde afficheerde zich als ‘Casino at Pokerhuis’. De medisch deskundige stelde een discrepantie tussen de ernst… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: schaderegeling staakt op onvoldoende bewijs door benadeelde, niet op evt. onrechtmatigheid persoonlijk onderzoek.
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2013:15613

Verzekeraar liet dossieronderzoek doen en verzoeker volgen, observeren en filmen, zonder dat hij dit wist. De verzochte beslissingen kunnen niet bereiken dat de onderhandelingen worden vlotgetrokken. Verzekeraar beroept zich niet alleen op de bevindingen uit het persoonlijk onderzoek maar ook op de beschikbaar gekomen cijfermatige gegevens, waaruit is gebleken dat… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: verzoek observatierapport buiten beschouwing te laten afgewezen, geen verdere onderhandelingen
 • Rechtbank Den Haag
 • BX7172

Verzoek tot bepaling waarde observatierapport naar aanleiding van persoonlijk onderzoek, tot buiten beschouwing laten van observatierapport en verzoek tot voortzetting buitengerechtelijke onderhandelingen afgewezen. Door de verzekeraar zijn de onderhandelingen afgebroken, omdat zij op basis van medische en arbeidsdeskundige bescheiden meent dat benadeelde sinds 2010 geen beperkingen meer ondervindt als gevolg… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey