Bronnen

Vacatures

Jurisprudentie
Rb: verband tussen gezondheidsklachten en blootstelling aan oplosmiddelen te onzeker, arbeidsrechtelijke omkeringsregel niet van toepassing
 • Rechtbank Limburg
 • ECLI:NL:RBLIM:2020:7633

Werknemer stelt zijn werkgever aansprakelijk ex art 7:658 BW aansprakelijk voor ernstige depressie en geheugenstoornis door blootstelling aan oplosmiddelen. 1. Beroep op verjaring afgewezen; verjaring is rechtsgeldig gestuit. 2. Uit de medische rapportages volgt dat factoren in de privésfeer aan het ontstaan van de depressie hebben bijgedragen. De kantonrechter oordeelt… Lees verder →

Vaknieuws
Regeling eenmalige financiële tegemoetkoming slachtoffers OPS
 • overheid.nl

Slachtoffers van het OPS-syndroom de zogenaamde ‘Schilderziekte’, krijgen een eenmalige financiële tegemoetkoming van 20.730 euro. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Tweede Kamer heeft via een bijna kamerbreed gesteunde motie om deze regeling verzocht. Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: AOV-verzekeraar geslaagd in bewijs van verzwijging
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2018:5101

Het deskundigenbericht is naar het oordeel van het hof deugdelijk gemotiveerd. Het gaat volgens de deskundige bij CTE om een aandoening die een sluipend beloop heeft. De deskundige meent dat appellant dus klachten gedurende een langere tijd moet hebben gehad. Bij een toenemend verloop van de klachten zou de aanvraag… Lees verder →

1
HR: OPS, cassatieberoep na deskundigenbericht over blootstelling aan schadelijke stoffen verworpen (art. 81 RO)
 • ECLI:NL:HR:2015:295

OPS. Werknemer vordert vergoeding van gezondheidsschade, die hij stelt te hebben opgelopen doordat hij in de uitoefening van zijn werkzaamheden voor zijn toenmalige werkgever, Unilever, is blootgesteld aan schadelijke stoffen. Deze zaak wordt voor de tweede keer aan de Hoge Raad voorgelegd. In zijn arrest van 17 november 2000 (ECLI:NL:HR:2000:AA8369,… Lees verder →

1
Hof: werkgever heeft onvoldoende maatregelen getroffen ter voorkoming van OPS/CTE
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2014:207

Werknemer, operator verftapmachine bij leverancier van kleurenmengsystemen, is van 1989 tot 2002 blootgesteld aan oplosmiddelen. In hoger beroep staat vast dat werknemer als gevolg hiervan lijdt aan OPS/CTE. Het hof oordeelt op basis van de gedurende jaren opgestelde risico-inventarisaties en -evaluaties (RI&E's) blijkt dat de werkgever niet steeds en consequent… Lees verder →

1
Hof: OPS; werkgever geslaagd in tegenbewijs langdurige blootstelling aan neurotoxische stoffen, vordering werknemer afgewezen
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2013:6202

OPS-zaak. In eerder tussenarrest heeft het hof overwogen dat werknemer dient te stellen en te bewijzen dat hij tijdens zijn werkzaamheden door (in relevante mate) is blootgesteld aan neurotoxische stoffen en dat hij dient te stellen dat zijn gezondheidsklachten door die blootstelling kunnen zijn veroorzaakt. Het hof achtte op basis… Lees verder →

1
HR: verband blootstelling aan gevaarlijke stoffen en kanker te onzeker, schending algemene zorgplicht onvoldoende
 • BZ1721

Werkgeversaansprakelijkheid wegens blootstelling aan gevaarlijke stoffen, art. 7:658 BW. De Hoge Raad vernietigt het arrest van het hof Amsterdam, waarin de werkgever aansprakelijk werd geacht voor de gevolgen van long- en blaaskanker van werknemer (onderhoudsschilder). De Hoge Raad oordeelt dat het hof zich teveel laten leiden door een vermoeden van… Lees verder →

1
Hof: OPS, klachten niet door blootstelling, maar door slaapstoornissen; geen proportionele benadering
 • Hof Leeuwarden
 • BZ4763

OPS. Het hof oordeelt dat de werkgever is geslaagd in het bewijs dat geen sprake is van causaal verband tussen gezondheidsklachten en blootstelling. Het hof volgt de conclusie van de deskundige dat de klachten kunnen worden toegeschreven aan slaapademhalingsstoornissen. Nu benadeelde aan slaapstoornissen lijdt, kan op grond van de geldende… Lees verder →

1
Hof: OPS autospuiter: deskundigenbericht door Solvent Team gelast
 • Hof Den Bosch
 • BZ3317

Werknemer (autospuiter) stelt dat hij in 1984-1988 bij tectyleerwerkzaamheden in autofabriek is blootgesteld aan toxische stoffen. Het hof laat het vonnis van de kantonrechter in stand. De kantonrechter heeft eerst vastgesteld dat werknemer voldoende aannemelijk had gemaakt dat hij met solventen in aanraking was gekomen; vervolgens heeft hij overwogen dat… Lees verder →

1
Hof: aansprakelijkheid werkgever voor OPS/CTE? Nader onderzoek na deskundigenbericht vereist
 • Hof Leeuwarden
 • BX7965

Aansprakelijkheid werkgever voor OPS /CTE na blootstelling aan oplosmiddelen? Uitgebreid deskundigenonderzoek over de oorzaken van het ontstaan van OPS/CTE. Is voor het ontstaan van OPS een minimale blootstellingsduur vereist? Wat is de invloed van piekblootstellingen? Het hof neemt de bevindingen van de deskundigen over. Het hof acht een nader onderzoek… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey