Bronnen

Vacatures

1
Hof: deskundigenbericht ter vaststelling tekortschieten arts, causaal verband en kansschade
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2015:933

Door huisarts is caudasyndroom (beknelde zenuwen in rug) niet onderkend. Naar het voorlopig oordeel van het hof had een redelijk handelend en redelijk bekwaam arts diverse genoemde onderzoeken niet achterwege gelaten hadden mogen worden. Het hof heeft er behoefte aan zijn voorlopige oordeel te laten toetsen door een neuroloog. Het… Lees verder →

1
Rb: ziekenhuis voor 20% (proportioneel) aansprakelijk voor schade door missen diagnose herseninfarct
 • Rechtbank Noord-Holland
 • ECLI:NL:RBNHO:2014:12412

Bij opname op afdeling neurologie wordt herseninfarct vastgesteld. Deze diagnose was door de SEH in de voorgaande nacht gemist. 1. Proportionele aansprakelijkheid. Tussen partijen is niet in geschil dat sprake is van een ‘gemiste kans op een beter behandelresultaat’, zodat de vaststelling van de schade dient te geschieden via proportionele… Lees verder →

1
Hof: voldaan aan stelplicht en verzwaarde motiveringsplicht: deskundigenbericht over prostaatoperatie
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2014:4784

Medische aansprakelijkheid; impotentie na prostaatoperatie. Het hof oordeelt dat benadeelde heeft voldaan aan zijn stelplicht. De stelling ‘voor de operatie had ik klachten niet en na de operatie wel’ is onvoldoende, maar benadeelde heeft met andere stellingen aan zijn stelplicht voldaan (o.a dat hij niet is gewaarschuwd voor de risico’s).… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: ziekenhuis aansprakelijk voor schade wegens terugvorderen bijstandsuitkering
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
 • ECLI:NL:RBZWB:2014:4520

In het deelgeschil is de vraag aan de orde of sprake is van schade die door het aansprakelijke ziekenhuis moet worden vergoed als verzoekster haar WWb-uitkering verliest vanwege de door haar ontvangen schadevergoeding. 1. De rechtbank oordeelt dat de zaak zich leent voor een deelgeschilprocedure. De gemeente is weliswaar nog… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: bij bepaling smartengeld rekening houden met discussie in juridische wetenschap over verhoging bedragen
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2014:4093

Benadeelde verzoekt om het smartengeld na fout bij galblaasoperatie vast te stellen op € 25.000,-; benadeelde is 14 maanden a.o. geweest, blijvende klachten zijn: pijnaanvallen in buik, conditieverlies en littekenproblematiek. Verzekeraar acht smartengeldvergoeding van € 11.250,- (zonder voorbehoud) passend. 1. De rechtbank is van oordeel dat het enkel aansluiten bij… Lees verder →

2
“The good, the bad and the ugly …”
 • PIV

VvAA* en MediRisk* organiseren samen met de Amerikaanse organisatie van medische aansprakelijkheidsverzekeraars PIAA* van woensdag 8 tot en met vrijdag 10 oktober 2014 een groot internationaal congres in het Renaissance hotel en de daar tegenover gelegen Koepelkerk in Amsterdam onder de titel: “The good, the bad and the ugly …”… Lees verder →

1
Hof: huisartsen aansprakelijk voor onvoldoende informatie aan ouders ziek kind; causaal verband met verlies van kans op beter behandelresultaat bewezen
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2014:1265

Delay, voorval 1993. Het hof oordeelt dat de huisartsen valt niet te verwijten dat zij aan het eind van de middag de diagnose meningokokkensepsis niet hebben gesteld, maar wel dat zij de ouders onvoldoende hebben geïnformeerd over gang van zaken na sluiting de praktijk alsmede hoe te handelen indien de… Lees verder →

1
Rb: arts en het ziekenhuis niet aansprakelijk voor lekkende borstprothese
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Benadeelde stelt de behandelend arts, het ziekenhuis en de fabrikant aansprakelijk voor de schade als gevolg van een lekkende borstprothese in 2004. 1. De rechtbank oordeelt dat voldoende vast staat dat de arts en het ziekenhuis de door benadeelde gestelde klachten als mogelijke gevolgen van een scheurend implantaat niet kenden… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: ziekenhuis wel aansprakelijk voor geboorte eerste kind, maar niet voor tweede kind na mislukte sterilisatie
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2014:784

Benadeelde raakt na mislukte sterilisatie nog twee maal zwanger van haar zesde en zevende kind. De aansprakelijkheid voor de eerste zwangerschap is erkend. 1. Geschil leent zich voor deelgeschilprocedure. Het niet adequaat uitvoeren van de op geboortebeperking gerichte ingreep is naar zijn aard letsel. 2. De rechtbank overweegt dat benadeelde… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: huisarts aansprakelijk voor littekens na kin- en halslift, BGK afgewezen
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2014:2101

Deelgeschilprocedure na eerdere tuchtklacht, waarin het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg oordeelde dat de huisarts niet over voldoende vaardigheden beschikte om de operaties uit te voeren en dat de uitgevoerde kin- en halslift een ongebruikelijke ingreep is die niet wetenschappelijk is beproefd. 1. De rechtbank acht de huisarts ook civielrechtelijke… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: ziekenhuis aansprakelijk voor val patiënt van trolley op SEH
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2014:794

Verwarde patiënt valt op de afdeling spoedeisende hulp van een trolley gevallen. De rechtbank concludeert, met inachtneming van de ‘Richtlijn vrijheidsbeperkende interventies’ van het ziekenhuis en alles overwegende , dat ten opzichte van deze patiënt niet de zorgvuldigheid in acht is genomen die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: geen smartengeld na confrontatie met ongevraagde filmbeelden operatie
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2014:422

Benadeelde ondergaat operatie i.v.m. haarnestcyste. De behandelend chirurg heeft -zonder toestemming van benadeelde - de operatie gefilmd met zijn iPhone en de beelden aan benadeelde getoond. Benadeelde vordert € 5000,- smartengeld. 1. De kantonrechter oordeelt dat de zaak zich niet leent voor een deelgeschilprocedure. 2. Ten overvloede oordeelt de kantonrechter… Lees verder →

1
Hof: ziekenhuis aansprakelijkheid gemiste diagnose handletsel, echter dezelfde beperkingen zonder na delay
 • Hof Den Bosch
 • CA2219

Gemiste diagnose peesletsel aan hand na snijwond door gebroken glas en schade ( € 38.084,85). 1. Het hof oordeelt op basis van het deskundigenbericht, dat ook indien het peesletsel direct zou zijn geconstateerd en kort nadien zou zijn geopereerd, met zij met dezelfde beperkingen zou zijn geconfronteerd. Aanbod om te… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: rapport gezamenlijke expertise bindend, bezwaren afgewezen; uurtarief € 200,- (gevorderd: € 386,10,- )
 • Rechtbank Roermond
 • BZ3464

Gemiste diagnose hersentumor . Benadeelde vraagt in deelgeschil om het expertiserapport, dat op gezamenlijk verzoek is aangevraagd, bindend te verklaren. In het rapport concludeert de deskundige dat de huisarts verwijtbaar onzorgvuldig heeft gehandeld door ondanks diverse signalen niet door te verwijzen. De rechtbank acht het rapport bindend, nu het op… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: ziekenhuis moet meewerken aan beantwoording nadere vragen aan expertisearts
 • Rechtbank Den Haag
 • BZ2041

Benadeelde loopt verlammingsverschijnselen op na operatie aan nekhernia. In het deelgeschil wordt verzocht te bepalen te bepalen dat verweerders hun medewerking dienen te verlenen aan beantwoording van de nadere vraagstelling aan de op gezamenlijk verzoek ingeschakelde expertiserend neuroloog. De rechtbank wijst het verzoek toe. Gelet op de wijze van informatieverstrekking… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: ziekenhuis niet aansprakelijk voor behandeling kaakchirurg; kosten deelgeschil onredelijk
 • Rechtbank Amsterdam
 • BY7466

Benadeelde loopt zenuwbeschadiging op na behandeling kaakchirurg. 1. Zaak leent zich voor deelgeschil. Dat geen onderhandelingen hebben plaatsgevonden doet daar niet aan af. 2. De rechtbank oordeelt op basis van op gezamenlijk verzoek opgesteld expertiserapport dat de beschadiging weliswaar het gevolg is van de behandeling, maar dat de kaakchirurg niet… Lees verder →

1
Rb: ziekenhuis niet aansprakelijk voor gebrekkige hulpzaak wegens onbekendheid met gebrek
 • Rechtbank Arnhem
 • BY6606

Complicatie bij een Miragelplombe (versteviging na netvliesloslating ). 1. Bezwaren tegen deskundige – die ook voor IGZ had opgetreden- afgewezen. 2. Niet in geschil is dat de Miragelplombe als (hulp)zaak in de zin van artikel 6:77 BW moet worden aangemerkt. Een zaak is ongeschikt wanneer deze gebrekkig is of om… Lees verder →

1
HR: medische aansprakelijkheid: omkeringsregel van toepassing, nu geschonden norm strekt ter voorkoming van specificiek gevaar
 • BX7264

Geboorteletsel. Bij de geboorte loopt kind hersenletsel en Erbse parese (verlamming arm op). De Hoge Raad oordeelt dat het hof terecht de omkeringsregel heeft toegepast. Het hof heeft vastgesteld dat sprake is van een normschending (geen permanente CTG-registratie van de harttonen van de baby), dat de geschonden norm strekte tot… Lees verder →

1
Hof: ziekenhuis via omkeringsregel, proportionele aansprakelijkheid en billijkheidscorrectie voor 60% aansprakelijk voor geboorteletsel
 • Hof Arnhem

Geboorteletsel; arrest na verwijzing door Hoge Raad. Causaal verband tussen te laat overgaan tot keizersnede en hersenletsel? Het hof overweegt dat indien aansprakelijkheid van de arts is gebaseerd op overtreding de algemene norm van art 7:453 BW, er in het algemeen geen plaats is voor de omkeringregel, maar niet uitgesloten… Lees verder →

1
Rb: ziekenhuis aansprakelijk na liesoperatie; schadevaststelling DGA restauratiebedrijf, diverse schadeposten
 • BX6419

Het Ziekenhuis heeft- na eerdere afwijzing- aansprakelijkheid erkend voor de gevolgen van een liesoperatie. 1. Geen proportionele aansprakelijkheid, nu de kans op complicaties slechts 5% is. 2. Verlies arbeidsvermogen van DGA van restauratiebedrijf. Verlies van inkomsten uit verhuur van onroerend goed afgewezen. Het komt de rechtbank aannemelijk voor dat de… Lees verder →

1
Rb: proportionele aansprakelijkheid ziekenhuis: verloren gegane kans op minder zenuwschade zonder delay geschat op 15%
 • Rechtbank Arnhem
 • BX4548

Medisch aansprakelijkheid. Zonder het verwijtbaar niet opvolgen van de instructies van de arts tot verwijderen haematoom zou benadeelde 4 uur eerder zijn geopereerd. De rechtbank leidt uit het deskundigenbericht af dat de deskundige het aannemelijk acht dat eerder ingrijpen tot minder restverschijnselen zou hebben geleid, zij het dat de deskundige… Lees verder →

1
Hof: benadeelde heeft geen recht op inzage in correspondentie tussen verzekeraar en verzekerde
 • Hof Arnhem
 • BX4091

Medische aansprakelijkheid. Benadeelde vordert in incident (art 843a Rv) om hem inzage te verschaffen in alle correspondentie die het ziekenhuis en/of de arts aan MediRisk heeft gezonden in het kader van de aansprakelijkstelling. Het hof wijst de vordering af en overweegt daarbij dat de eiser op grond artikel 843a lid… Lees verder →

1
Rb: Delay bij herniaoperatie? Tegenstrijdigheid in deskundigenbericht, nadere uitleg nodig.
 • Rechtbank Alkmaar
 • BW7789

Patiënt stelt dat indien hij eerder was geopereerd, hij er beter aan toe zou zijn geweest. De rechtbank heeft een deskundigenbericht gelast. De deskundige lijkt op verschillende plaatsen in de rapportage te stellen dat de kans op herstel bij een eerdere operatie zich niet of nauwelijks laat schatten, maar in… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey