Bronnen

Vacatures

Vaknieuws
De (on)redelijkheid van toerekening van een gebrekkige medische hulpzaak aan de arts of het ziekenhuis
 • PIV-bulletin
 • Mevrouw mr. M.S.E. van Beurden en mevrouw mr. L. Hofman – Van Benthem & Keulen Advocaten

– De stand van zaken – Vaker niet dan wel … Een jaar geleden schreven wij voor het PIV-Bulletin al over de redelijkheid van toerekening van een gebrekkige medische hulpzaak aan de arts of het ziekenhuis op grond van art. 6:77 BW1. Aanleiding was toen het tussenarrest van Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: arts aansprakelijk voor incontinentie na darmoperaties
 • Hof Amsterdam
 • ECLI:NL:GHAMS:2014:5119

Behandelovereenkomst tussen arts en patiënt. Arts verricht twee darmoperaties , waarvan de ene zonder toestemming van de patiënt en de andere, volgens de patiënt, met fouten. Na deskundigenbericht acht de eerste rechter de verwijten gegrond en voorshands bewezen dat door de zonder toestemming verrichte operatie ontlastingsincontinentie bij de patiënt is… Lees verder →

1
Hof: deskundigenbericht ter vaststelling tekortschieten arts, causaal verband en kansschade
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2015:933

Door huisarts is caudasyndroom (beknelde zenuwen in rug) niet onderkend. Naar het voorlopig oordeel van het hof had een redelijk handelend en redelijk bekwaam arts diverse genoemde onderzoeken niet achterwege gelaten hadden mogen worden. Het hof heeft er behoefte aan zijn voorlopige oordeel te laten toetsen door een neuroloog. Het… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: deelgeschilprocedure leent zich niet voor nadere instructie nu feiten niet vast staan
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2014:8179

Delay in behandeling meningitis. Erfgenamen van patiënt verzoeken de rechtbank te bepalen dat (huis)artsen aansprakelijk zijn voor de schade als gevolg van de delay in de behandeling in 2002 en dat het uitgebrachte deskundigenrapport tot uitgangspunt genomen moet worden. De rechtbank wijst het verzoek af. De rechtbank overweegt hierbij dat… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: ziekenhuis niet aansprakelijk voor teleurstellend resultaat borstoperatie
 • ECLI:NL:RBOBR:2015:1024

Verzoekster lijdt aan mastopathie, wat maakt dat zij erg pijnlijke borsten heeft. Verzoekster besluit tot het ondergaan van een borstverwijdering, maar is daarna niet van de pijn verlost. Zij stelt het ziekenhuis aansprakelijk. 1. De rechtbank oordeelt dat verzoekster onvoldoende gemotiveerd heeft gesteld dat het ziekenhuis verwijtbaar jegens haar heeft… Lees verder →

1
Rb: ziekenhuis voor 20% (proportioneel) aansprakelijk voor schade door missen diagnose herseninfarct
 • Rechtbank Noord-Holland
 • ECLI:NL:RBNHO:2014:12412

Bij opname op afdeling neurologie wordt herseninfarct vastgesteld. Deze diagnose was door de SEH in de voorgaande nacht gemist. 1. Proportionele aansprakelijkheid. Tussen partijen is niet in geschil dat sprake is van een ‘gemiste kans op een beter behandelresultaat’, zodat de vaststelling van de schade dient te geschieden via proportionele… Lees verder →

Beter genezen dan voorkomen, 20 Jaar Centramed!
 • PIV-bulletin
 • Mevrouw mr. B.M. Stam en mr. ing. J.F.Th. Boogaard, Centramed

Op 28 oktober 2014 vierde Centramed met leden en partners in business haar vierde lustrum in Domus Medica in Utrecht. Dagvoorzitter Marc de Hond (presentator, spreker & theatermaker) startte het symposium met het indrukwekkende verhaal van zijn medisch incident twaalf en een half jaar geleden. Wat je overkomt, heb je… Lees verder →

1
Rb: ziekenhuis aansprakelijk voor beenamputatie na onzorgvuldig handelen
 • ECLI:NL:RBOBR:2014:7183

Medisch onzorgvuldig handelen orthopedisch chirurg. Patiënt krijgt op een arthrodesepen in de linkerenkel geplaatst. Anderhalve maand later wordt een röntgenfoto gemaakt. Een maand daarna wordt na consult bij de orthopedisch chirurg het gips verwijderd. Er is voorafgaand daaraan geen röntgenfoto gemaakt. Weer twee maanden later wordt geconstateerd dat de schroeven… Lees verder →

1
Hof: ziekenhuis aansprakelijk voor schade door lekkende PIP-implantaten
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2014:4936

Benadeelde heeft in 2001 een borstvergroting ondergaan, waarbij PIP-implantaten zijn geplaatst, die in 2009 zijn gaan lekken. Zij stelt het ziekenhuis aansprakelijk. 1. Het hof oordeelt dat niet met zekerheid is te zeggen of deze implantaten vallen onder de categorie implantaten geproduceerd na 2001, waarmee is gefraudeerd (industriële gel gebruikt… Lees verder →

1
Hof: deskundigenbericht gelast over causaal verband niet toedienen antistollingsmiddel en herseninfarct
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2014:4655

Medische aansprakelijkheid. Herseninfarct na operatie aan aortaklep. Partijen hebben gezamenlijke expertise gevraagd aan cardioloog (Prof.). Deze oordeelde dat het niet toedienen van antistollingsmiddel niet van invloed was op herseninfarct. Benadeelde acht het ziekenhuis aansprakelijk, omdat het in strijd met het protocol geen antistollingsmiddel heeft toegediend en subs. dat geen onderzoek… Lees verder →

1
Hof: voldaan aan stelplicht en verzwaarde motiveringsplicht: deskundigenbericht over prostaatoperatie
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2014:4784

Medische aansprakelijkheid; impotentie na prostaatoperatie. Het hof oordeelt dat benadeelde heeft voldaan aan zijn stelplicht. De stelling ‘voor de operatie had ik klachten niet en na de operatie wel’ is onvoldoende, maar benadeelde heeft met andere stellingen aan zijn stelplicht voldaan (o.a dat hij niet is gewaarschuwd voor de risico’s).… Lees verder →

1
Rb: ziekenhuis aansprakelijk voor achtergebleven stuk glas in schouder
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2014:3763

Meisje valt op 12-jarige leeftijd door een glazen deur. Op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis wordt zij behandeld vanwege een glasverwonding aan haar rechterschouder; de wond wordt na onderzoek door middel van twee hechtingen gesloten. Na aanhoudende klachten en diverse bezoeken aan het ziekenhuis wordt acht jaar later op… Lees verder →

1
Hof: algemene statistische gegevens niet doorslaggevend, hoger smartengeld vanwege kritiek in literatuur, huishoudelijke hulp tot 75 jaar, BGK
 • Hof Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2014:6223

Visusverlies rechteroog na medische fout; zicht linkeroog was reeds beperkt (0,3). 1. Verlies arbeidsvermogen verpleegkundige. Uitgaan van fulltime of parttime werk bij alleenstaande vrouw met autistisch kind? Het hof stelt voorop dat statistische gegevens over een breed samengestelde groep – zoals groep alleenstaande moeders - niet doorslaggevend zijn; de specifieke… Lees verder →

2
Stroomschema helpt patiënten helpt met klacht
 • Verbond van Verzekeraars
 • VKIG

Patiënten die ontevreden zijn over de zorgverlening kunnen vanaf nu gebruik maken van het 'stroomschema klachtmogelijkheden'. Dit schema biedt een overzicht van de manieren waarop de patiënt werk kan maken van zijn klacht. Het schema is een initiatief van de Vereniging van Klachtenfunctionarissen in Instellingen voor Gezondheidszorg, VKIG, en medische… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: ziekenhuis aansprakelijk voor schade wegens terugvorderen bijstandsuitkering
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
 • ECLI:NL:RBZWB:2014:4520

In het deelgeschil is de vraag aan de orde of sprake is van schade die door het aansprakelijke ziekenhuis moet worden vergoed als verzoekster haar WWb-uitkering verliest vanwege de door haar ontvangen schadevergoeding. 1. De rechtbank oordeelt dat de zaak zich leent voor een deelgeschilprocedure. De gemeente is weliswaar nog… Lees verder →

1
Rb: verloskundige niet aansprakelijk voor niet voorzien zeldzame situatie
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2014:4197

De rechtbank neemt de conclusies van deskundige over en oordeelt dat de verloskundige gedurende de eerste dagen na de geboorte van het kind heeft gehandeld met inachtneming van de zorgvuldigheid die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend verloskundige mag worden verwacht. Aangenomen moet worden dat zich bij het kind… Lees verder →

1
Hof: huisartsen aansprakelijk voor onvoldoende informatie aan ouders ziek kind; causaal verband met verlies van kans op beter behandelresultaat bewezen
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2014:1265

Delay, voorval 1993. Het hof oordeelt dat de huisartsen valt niet te verwijten dat zij aan het eind van de middag de diagnose meningokokkensepsis niet hebben gesteld, maar wel dat zij de ouders onvoldoende hebben geïnformeerd over gang van zaken na sluiting de praktijk alsmede hoe te handelen indien de… Lees verder →

1
HR: aansprakelijkheid ziekenhuis voor dwarslaesie na operatie nekhernia, cassatieberoep verworpen (art. 81 lid 1 RO)
 • Hoge Raad
 • ECLI:NL:HR:2014:994

Het hof achtte het ziekenhuis aansprakelijk voor een dwarslaesie die was ontstaan na de operatie aan een nekhernia. Het hof oordeelde dat benadeelde door middel van een deskundigenbericht was geslaagd in het bewijs dat de dwarslaesie was ontstaan doordat de arts te grote drukkracht had uitgeoefend op de frees. Het… Lees verder →

1
Hof: ooglaserbehandeling, nader deskundigenbericht noodzakelijk
 • Hof Amsterdam
 • ECLI:NL:GHAMS:2014:247

Uit het deskundigenbericht volgt dat causaal verband bestaat tussen de te kleine zone van behandeling en de klachten van benadeelde, die zijn ontstaan na de ooglaserbehandeling. Aansprakelijkheid van de oogarts bestaat echter pas als hij door de te kleine zone van behandeling heeft gehandeld in strijd met de geldende professionele… Lees verder →

1
Hof: ziekenhuis niet aansprakelijk voor zenuwuitval na gipsspalk
 • Hof Amsterdam
 • ECLI:NL:GHAMS:2014:31

Benadeelde loopt bij mishandeling een beenbreuk op. Nadat gips is aangebracht is na enkele dagen zenuwletsel geconstateerd. Het hof oordeelt, evenals de rechtbank, dat sprake is van een complicatie en niet van een kunstfout. Het deskundigenbericht bevat onvoldoende aanknopingspunten voor de stelling van benadeelde dat een fout is gemaakt. Van… Lees verder →

1
Rb: arts en het ziekenhuis niet aansprakelijk voor lekkende borstprothese
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Benadeelde stelt de behandelend arts, het ziekenhuis en de fabrikant aansprakelijk voor de schade als gevolg van een lekkende borstprothese in 2004. 1. De rechtbank oordeelt dat voldoende vast staat dat de arts en het ziekenhuis de door benadeelde gestelde klachten als mogelijke gevolgen van een scheurend implantaat niet kenden… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey