Bronnen

Vacatures

Jurisprudentie
Rb; deelgeschil: Deskundigenbericht op gezamenlijk verzoek leidend, geen causaal verband tussen klachten en ongeval
 • Rechtbank Arnhem
 • ECLI:NL:RBAMS:2019:4893

Ongeval buspassagier. In deelgeschil verzoekt verzoeker een verklaring voor recht dat het door haar opgelopen gehoorverlies en de evenwichtsstoornis (duizeligheid) als ongevalsgevolg moeten worden aangemerkt en voor vergoeding in aanmerking moeten komen. Indien op gezamenlijk verzoek van partijen een deskundige is benoemd, de deskundigheid van de deskundige niet ter discussie… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: vaststelling causaliteit psychische klachten na ongeval te complex voor deelgeschilprocedure
 • Rechtbank Arnhem
 • ECLI:NL:RBARN:2012:3827

Benadeelde (31 jarige restauranthoudster) vraagt voor recht te verklaren dat alle beperkingen, zoals omschreven in het psychiatrisch expertiserapport, ongevalsgevolg zijn en zij. De rechtbank is van oordeel dat de psychiatrische rapportage niet tot uitgangspunt kan worden genomen, nu dat rapport zich nog in de conceptfase bevindt en beide partijen nog… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: aanvaarding van aanbod per mail leidt tot bindende vaststellingsovereenkomst
 • Rechtbank Arnhem
 • ECLI:NL:RBARN:2012:3828

Na telefonisch overleg tussen de belangenbehartiger van benadeelde en de door de verzekeraar ingeschakelde schaderegelaar, stuurt de belangenbehartiger een mailtje met daarin: “(…) Hierbij kan ik mededelen dat cliënt akkoord gaat met de besproken € 25.000,00 slotbetaling tegen finale kwijting. Maakt u de vaststellingsovereenkomst + belastinggarantie op? (…)”. Benadeelde heeft… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: onduidelijkheid over aansprakelijkheid en blokkering deskundigenrapport ontstijgt een deelgeschil
 • Rechtbank Arnhem
 • ECLI:NL:RBARN:2012:3818

De orthopeed heeft voor de eerste en laatste keer geopereerd volgens de zogenoemde Hintermann-variant bij benadeelde, waarbij schuin naar achter toe in het hielbot wordt gezaagd in plaats van parallel aan het gewricht in het hielbeen en cuboïd. De deskundigen Öner en Verhaar menen dat hij dat lege artis deed.… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: onderzoek is niet in balans met het belang, geen kostentoewijzing
 • Rechtbank Arnhem
 • ECLI:NL:RBARN:2012:3819

Bij de beoordeling zal de investering in tijd, geld en moeite moeten worden afgewogen tegen het belang van de vordering en de bijdrage die een beslissing aan de totstandkoming van een minnelijke regeling kan leveren. Naast het geschil over de aansprakelijkheid verschillen partijen ook over de vraag of en zo… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: afwijzing verzoek, bewijslevering is nodig, geen BGK wegens niet vaststaande aansprakelijkheid
 • Rechtbank Arnhem, Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2013:4729

Verzoeker heeft erkend dat een beroep op overmacht zou kunnen slagen indien de door de verzekeraar gestelde toedracht zou komen vast te staan. Ook voor het beroep op volledige eigen schuld is de precieze ongevalstoedracht van belang. De investering in tijd, geld en moeite die bewijslevering meebrengt weegt niet op… Lees verder →

1
Rb: whiplash, predispositie: ook klachten buiten normale lijn van de verwachtingen aan ongeval toegerekend
 • Rechtbank Arnhem
 • CA0284

Whiplash; zijn vermoeidheidsklachten, hoofdpijnklachten, concentratie- en geheugenstoornissen het gevolg zijn van het ongeval uit 2001? Uit neuropsychologisch deskundigenbericht. Uit het rapport blijkt dat benadeelde geen structurele schade aan haar brein heeft die verminderde cognitieve belastbaarheid veroorzaakt en voorts dat benadeelde voor het ongeval niet bekend was met cognitieve klachten. De… Lees verder →

1
Rb: rugklachten niet direct na ongeval geuit: geen causaal verband wervelkolomaandoening en ongeval
 • Rechtbank Arnhem

Benadeelde is bij tussenvonnis in de gelegenheid gesteld om aan te geven op welk moment hij in de behandelende sector rugklachten heeft geuit. De rechtbank oordeelt dat benadeelde niet heeft aangetoond dat hij direct in aansluiting op het ongeval over zijn rug heeft geklaagd. De deskundige heeft in zijn rapport… Lees verder →

1
Rb: rugklachten niet direct na ongeval geuit: geen causaal verband wervelkolomaandoening en ongeval
 • Rechtbank Arnhem

Benadeelde is bij tussenvonnis in de gelegenheid gesteld om aan te geven op welk moment hij in de behandelende sector rugklachten heeft geuit. De rechtbank oordeelt dat benadeelde niet heeft aangetoond dat hij direct in aansluiting op het ongeval over zijn rug heeft geklaagd. De deskundige heeft in zijn rapport… Lees verder →

1
Rb: Aan Waarborgfonds als regresnemer staat toepassing van de billijkheidscorrectie niet in de weg
 • Rechtbank Arnhem
 • BY9767

Degene die zich erop beroept dat geen autogordel werd gedragen dient dat te bewijzen (vgl. HR 11 juni 2010, BM1733). Bewijs niet geleverd. 80 kilometer per uur was de maximaal toegestane snelheid, maar te hoog omdat de bestuurder een onoverzichtelijke kruising naderde. Hij droeg daardoor voor 30% bij aan het… Lees verder →

1
Rb: ziekenhuis niet aansprakelijk voor gebrekkige hulpzaak wegens onbekendheid met gebrek
 • Rechtbank Arnhem
 • BY6606

Complicatie bij een Miragelplombe (versteviging na netvliesloslating ). 1. Bezwaren tegen deskundige – die ook voor IGZ had opgetreden- afgewezen. 2. Niet in geschil is dat de Miragelplombe als (hulp)zaak in de zin van artikel 6:77 BW moet worden aangemerkt. Een zaak is ongeschikt wanneer deze gebrekkig is of om… Lees verder →

1
Rb: rugklachten ongevalsgevolg? Doorslaggevend of benadeelde rugklachten direct na ongeval heeft aangegeven
 • Rechtbank Arnhem
 • BX8738

Vonnis na deskundigenbericht. Bezwaren van benadeelde- onder meer dat deskundige hem niet zelf had onderzocht- afgewezen. De deskundige is hij tot de conclusie gekomen dat het ongeval niet als bepalende factor voor het beloop van de wervelkolomaandoening is te beschouwen. Hij komt tot deze conclusie, omdat er bij benadeelde er… Lees verder →

1
Rb: proportionele aansprakelijkheid ziekenhuis: verloren gegane kans op minder zenuwschade zonder delay geschat op 15%
 • Rechtbank Arnhem
 • BX4548

Medisch aansprakelijkheid. Zonder het verwijtbaar niet opvolgen van de instructies van de arts tot verwijderen haematoom zou benadeelde 4 uur eerder zijn geopereerd. De rechtbank leidt uit het deskundigenbericht af dat de deskundige het aannemelijk acht dat eerder ingrijpen tot minder restverschijnselen zou hebben geleid, zij het dat de deskundige… Lees verder →

1
Rb: Klachten na ongeval kunnen ook gevolg zijn van ziekte, vanaf bepaald moment causaal verband verbroken
 • Rechtbank Arnhem
 • BW7827

Eiseres is een ongeval overkomen. Behoudens de nekpijn zouden haar klachten ook zonder ongeval op termijn zijn ontstaan als gevolg van de ziekte SMA type II. De rechtbank volgt de conclusies van de deskundig en moet vervolgens de vraag beantwoorden vanaf welk moment de klachten volledig aan de ziekte toegeschreven… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: kantonrechter bevoegd bij werkgeversaansprakelijkheid, ook bij directe actie tegen verzekeraar
 • Rechtbank Arnhem
 • BW7289

Het verzoek van de werknemer is gebaseerd op de directe actie en dus op een verzekeringsovereenkomst. De kantonrechter acht zich toch bevoegd kennis te nemen van het geschil, omdat door de verzekeraar geen dekkingsverweren zijn gevoerd. De verzekeraar wordt daarom niet benadeeld door de behandeling van het verzoek in deze… Lees verder →

1
Rb: niet door slachtoffer zelf ervaren, maar door deskundigen vastgestelde klachten zijn bepalend
 • Rechtbank Arnhem
 • BQ5291

Bij de bepaling van de omvang van verlies van arbeidsvermogen zijn niet de door het slachtoffer zelf ervaren klachten en beperkingen doorslaggevend, maar de klachten en beperkingen zoals die door de rechter op basis van de ingewonnen deskundigenberichten - die zijn opgesteld op basis van de onderzoeksresultaten van de deskundigen… Lees verder →

1
Rb: whiplash, huishoudelijke hulp, smartengeld, diverse schadeposten
 • Rechtbank Arnhem
 • BV7170

1. 1. Huishoudelijke hulp tot 70 jaar (gevorderd tot 75 jaar); abstracte schadeberekening: vergoeding van € 12,50 per uur voor werkzaamheden waarvan normaal en gebruikelijk is dat deze door professionele kracht worden gedaan, ook als hulp wordt verricht door echtgenoot; 2. Rekenrente 3%; 3. Extra kosten vakantie afgewezen; 4. Kosten… Lees verder →

1
Deelgeschil: afwijzing verzoek om deelgeschil, geschil betreft uitleg vaststellingsovereenkomst en vaststelling definitieve schade
 • Rechtbank Arnhem

In de door partijen overeengekomen vaststellingovereenkomst is een voorbehoud opgenomen. Op grond van de gesloten vaststellingsovereenkomst staat tussen de partijen vast wat de aard en het vermoedelijke beloop van de vordering van eiser is. Het verzoek van eiser betreft alleen nog de uitleg van de vaststellingsovereenkomst en de definitieve schade… Lees verder →

1
Deelgeschil: procedure is niet bedoeld om de aansprakelijk gestelde partij(en) te dwingen in onderhandeling te treden.
 • Rechtbank Arnhem
 • BQ9096

Het doel van de deelgeschilprocedure is de vereenvoudiging en versnelling van de buitengerechtelijke afhandeling van letsel- en overlijdensschade. Uitgangspunt is dat de betrokken partijen in onderhandeling moeten zijn. De deelgeschilprocedure is bedoeld om het onderhandelingsproces te versnellen, althans een daarin ontstane impasse te doorbreken. De kantonrechter is van oordeel dat… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: complexe medische aansprakelijkheidsvraag niet geschikt voor deelgeschil, uurtarief € 530 niet redelijk
 • Rechtbank Arnhem
 • BV0285

Delay bij hersenabses? De rechtbank is van oordeel dat in deze zaak, waarbij aan het ziekenhuis drie verschillende vormen van medisch verwijtbaar handelen wordt verweten, twee causaliteitsvraagstukken spelen, waarbij de waardering en duiding van een deskundigenbericht in het geding is, waarbij ten aanzien van het derde verwijt in het geheel… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: geboorteletsel na kunstfout, omkeringsregel van toepassing
 • Rechtbank Arnhem
 • BU4405

Medische aansprakelijkheid. Aansprakelijkheid voor te late keizersnede is erkend. Causaal verband tussen fout en ernstig letsel (asfyxie) van zoon van verzoekster. Verzoekster beroept zich op het rapport van de gezamenlijk aangezochte deskundige, zo nodig met toepassing van de omkeringsregel. Volgens verweerster is nader deskundigenbericht nodig, zodat het verzoek wegens de… Lees verder →

1
Rb: deelgeschil: verzoek afgewezen, onvoldoende gebleken dat oordeel over aansprakelijkheid leidt tot vaststellingsovereenkomst
 • Rechtbank Arnhem
 • ongepubliceerd

Deelgeschil over aansprakelijkheid van werkgever (Asito) voor letsel glazenwasser door val van wegglijdende ladder in 2007. De kantonrechter wijst het verzoek af, omdat door verzoeker onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat, indien de aansprakelijkheid van Asito zou worden vastgesteld, een reëel perspectief bestaat op het tot stand komen van een vaststellingsovereenkomst… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey