Bronnen

Vacatures

Jurisprudentie
Rechtbank: Werkgever heeft onvoldoende aan haar zorgplicht voldaan om de gezondheidsschade in de vorm van RSI-klachten bij werknemer te voorkomen
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2023:1043

De rechtbank concludeert na deskundigenbericht en twee tussenvonnissen dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade van de werknemer als gevolg van zijn RSI-klachten. Gezien de aangeboren beperking van de werknemer (die bij de werkgever bekend was), zijn voornamelijk beeldschermwerk en de inrichting van zijn werkplek, was er een verhoogd… Lees verder →

2
Eén op 15 werknemers heeft arbeidsongeval
 • Centr. Bureau voor Statistiek

In 2013 liepen 458 duizend werknemers lichamelijk letsel of geestelijke schade op door een ongeval tijdens het werk. Dat komt overeen met 1 op de 15 werknemers in Nederland. Bijna de helft van de slachtoffers verzuimde hierdoor één dag of langer. De meeste arbeidsongevallen deden zich voor in de horeca.… Lees verder →

1
Rb: RSI, causaal verband werkzaamheden en schade te onzeker, werkgever niet aansprakelijk
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2014:815

RSI. Werknemer - edelsmid/productiemedewerker - raakt in 1997 arbeidsongeschikt vanwege klachten aan arm, pols en hand; diagnose RSI. De kantonrechter oordeelt dat niet is komen vast te staan dat werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden is blootgesteld aan zodanige fysiek belastende arbeidsomstandigheden dat zijn chronisch geworden armklachten daardoor zijn… Lees verder →

1
Hof: vermoeden causaal verband tendovaginitis en werk
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2013:5339

De arbeidsrechtelijke omkeringsregel leidt niet tot een omkering van de bewijslast, maar drukt slechts het vermoeden uit dat de gezondheidsschade van de werknemer is veroorzaakt door de omstandigheden waarin deze zijn werkzaamheden heeft verricht. De werkgever hoeft niet te bewijzen dat de gezondheidsklachten niet zijn veroorzaakt door de omstandigheden waaronder… Lees verder →

1
Hof: Holland Casino aansprakelijk voor RSI werkneemster
 • Hof Amsterdam
 • BY5409

Arrest na tegenstrijdige deskundigenrapporten. Bewijslast rust op werkneemster. 1. Het hof volgt het oordeel van de deskundigen die concludeerde dat de werkzaamheden van werkneemster als croupier in relatie kunnen staan tot het door haar ontwikkelde klachtenpatroon; de blanco voorgeschiedenis speelde hierbij een rol. Het hof overweegt dat niet bepalend is… Lees verder →

1
HR: geen werkgeveraansprakelijkheid voor RSI (-achtige) klachten, cassatieberoep afgewezen (art. 81 RO)
 • BX7591

De Hoge Raad verwerpt het ingestelde cassatieberoep zonder nadere motivering (art 81 RO). Het betreft een zaak waarbij een uitzendkracht in 1998 arbeidsongeschikt is geworden door RSI-(achtige) klachten. Het Hof wijst de aansprakelijkheid van de inlener af. Het feitenmateriaal biedt onvoldoende steun dat de ‘opgelegde werkdruk’ zondanig hoog was dat… Lees verder →

1
Hof: geen hoger beroep van deelgeschil; RSI-zaak niet te ingewikkeld voor deelgeschil
 • Hof Den Haag
 • BW8517

Het hof oordeelt dat geen hoger beroep mogelijk is van een deelgeschilprocedure en acht geen gronden aanwezig voor doorbreking van het appelverbod van artikel 1019bb Rv. De kantonrechter had geoordeeld dat de werkgever aansprakelijk was voor de RSI-klachten van de werknemer en dat de vordering niet was verjaard. Het hof… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: werkgever aansprakelijk voor RSI werknemer, tenzij beroep op verjaring slaagt
 • Rechtbank Den Haag
 • BU3478

Werkgever aansprakelijk ex art 7:658 BW voor RSI? 1. Werkgever beroept zich op verjaring. De kantonrechter acht voor dit verweer de tussen partijen gevoerde correspondentie van belang en stelt verzoeker in de gelegenheid deze over te leggen. 2. Indien het verjaringsverweer van de werkgever niet slaagt, acht de kantonrechter de… Lees verder →

1
Hof: omkeringsregel, arbeidsomstandigheden oorzaak RSI
 • Hof Amsterdam
 • BT7387

De deskundige was van mening dat de vastgestelde arbeidsomstandigheden als waarschijnlijke oorzaak kunnen worden aangemerkt voor de RSI waarvoor een percentage van 75% hanteerbaar is. Dat percentage komt niet uit de lucht vallen, maar is een op kennis, ervaring en intuïtie gebaseerde schatting. Het hof volgt de zienswijze van de… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey