Bronnen

Vacatures

Jurisprudentie
Rb: berekening verlies arbeidsvermogen DGA, fiscale aspecten Box 1, 2 en 3, rekenrente
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2022:4321

Berekening schade wegens verlies arbeidsvermogen DGA (directeur groot- aandeelhouder). 1. Partijen zijn het erover eens dat benadeelde zelf kan bepalen of zij de gemiste winst in de vorm van een hoger dga-salaris aan zichzelf zou uitkeren (dus box 1), of dat zij dit zou doen door een winst- of dividenduitkering… Lees verder →

Jurisprudentie
Advies A.-G. Niessen aan Hoge Raad over gevolgen van het recente box 3-arrest van Hoge Raad voor nog lopende zaken
 • ECLI:NL:PHR:2022:180

Advocaat-generaal (AG) Niessen adviseert in zijn conclusie de Hoge Raad over de toepassing van het recente box-3 arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021 voor nog lopende zaken over box 3. Dan gaat het onder meer over zaken die (mede) betrekking hebben op de jaren vóór 2017, over… Lees verder →

Jurisprudentie
HR (belasting): vermogensrendementsheffing box 3 in strijd met het eigendomsrecht en discriminatieverbod
 • ECLI:NL:HR:2021:1963

De in het jaar 2017 ingegane wettelijke regeling van het belasten van spaargeld en overig vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting is in strijd met het ongestoord genot van eigendom en het discriminatieverbod in het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). De wettelijke regeling… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof (belasting): letselschadevergoeding niet uitgezonderd in Box 3
 • Hof Amsterdam
 • ECLI:NL:GHAMS:2020:160

Een vrouw was in 2001 slachtoffer geworden van gasexplosie. Daardoor had zij recht op een schadevergoeding voor letselschade van € 320.000. Voor het jaar 2016 is in geschil bij Hof Amsterdam of het van de verzekeraar ontvangen bedrag onbelast dient te blijven in box 3. De vrouw stelt dat de… Lees verder →

Vaknieuws
Reactie op motie over letselschadevergoedingen – gebruikte cijfers door staatssecretaris zijn onjuist
 • Overheid overig, PIV

Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op een motie over letselschadevergoedingen. Aanleiding hiervoor was de eerdere brief aan de staatssecretaris waarin een aantal partijen verzochten om de mogelijkheden hiervoor uit te zoeken. De staatsecretaris vindt aanvullend onderzoek nodig. Hij is daarom voornemens de kabinetsreactie op de… Lees verder →

Jurisprudentie
ABRS: Letseluitkering betrekken bij recht op huurtoeslag
 • ABRS
 • ECLI:NL:RVS:2018:2919

De Belastingdienst heeft de letseluitkering, en het daaruit voortvloeiende voordeel uit sparen en beleggen, terecht niet buiten beschouwing gelaten bij de beoordeling van het recht op huurtoeslag over het jaar 2015. Artikel 9 van de Uitvoeringsregeling Awir biedt geen ruimte om naast de in dat artikel genoemde categorieën van gevallen… Lees verder →

Jurisprudentie
ABRS: Belastingdienst dient deel smartengeld van lumpsum aannemelijk te maken
 • ABRS
 • ECLI:NL:RVS:2017:3091

Uit de toelichting bij artikel 9 van het Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen van 29 augustus 2005 vloeit voort dat immateriële schadevergoedingen alleen voor zover het gedeelte dat daadwerkelijk als smartengeld is verstrekt voor de vermogenstoets op de rendementsgrondslag in mindering mag worden gebracht. Op grond van de vaststellingsovereenkomst is… Lees verder →

Jurisprudentie
CRvB: letselschadevergoedingen na 11-10-2010 meetellen in de vermogensinkomensbijtelling niet onredelijk
 • Centrale Raad van Beroep
 • ECLI:NL:CRVB:2016:3853

Het Besluit van 4 december 2013, houdende wijziging van het Bijdragebesluit zorg en het Besluit maatschappelijke ondersteuning, verzacht de vermogensinkomensbijtelling voor de eigen bijdrage AWBZ en Wmo (Stb. 2013, 535). Het is tot stand gekomen om onder meer letselschadevergoedingen met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2013 uit te… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey