Bronnen

Vacatures

1
Rb: geen omkeringsregel na fout arts, maar gebrekkige verslaglegging voor risico ziekenhuis
 • Rechtbank Maastricht
 • BY3180

Medische aansprakelijkheid. Patiënte stelt ziekenhuis aansprakelijk wegens niet tijdig onderkennen van caudasyndroom. 1. De rechtbank oordeelt dat het onderzoek van de arts en de verslaglegging daarvan niet adequaat en volledig waren. De arts is dan ook tekortgeschoten. 2. Causaliteit. De rechtbank oordeelt dat de geschonden algemene zorgvuldigheidsnorm onvoldoende specifiek genoeg… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: verzekeraar gebonden aan expertiserapporten, rechtsverwerking
 • Rechtbank Maastricht
 • BW4587

Whiplash. De rechtbank oordeelt partijen zijn in beginsel gebonden aan een deskundigen­bericht, indien partijen overeenstemming hebben bereikt over de persoon van de deskundige en de aan deze te stellen vragen. Verzekeraar is niet in de gelegenheid gesteld op- en aanmerkingen te maken bij de rapportage van de deskundigen (neuroloog en… Lees verder →

1
Rb: Deelgeschil: niet ontvankelijk bij noodzaak kostbaar en tijdrovend onderzoek, geen kostentoewijzing
 • Rechtbank Maastricht
 • BQ5739

Getuigenverhoor over verjaring is nodig. De vraag of de arts zijn informatieplicht schond vereist een uitgebreid deskundigenbericht en uitgebreide bewijsvoering die kostbaar zijn en veel tijd in beslag zullen nemen. De geschillen zijn geen deelgeschillen, nu deze tot kostbare en tijdrovende bewijsleveringen zullen leiden. Daarmee valt het verzoek buiten het… Lees verder →

1
Rb: Deelgeschil: deskundigenbericht noodzakelijk, geschil leent zich niet voor deelgeschilprocedure; BGK: € 0
 • Rechtbank Maastricht
 • BQ5739

Medische aansprakelijkheid. De Rechtbank oordeelt: - dat patiënt niet ontvankelijk is omdat de deelgeschilprocedure zich niet leent voor een uitgebreid deskundigenbericht (kostbare en tijdrovende bewijsvoering); - dat het verzoek dat de verzekeraar de kosten van een deskundigenbericht moet betalen, naar haar inhoud geen deelgeschil is in de zin van de… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: aansprakelijkheid wegbeheerder voor val racefietser, bewijs toedracht d.m.v. getuigen
 • Rechtbank Maastricht
 • BT1939

Aansprakelijkheid wegbeheerder voor val racefietser bij niveauverschil van 4 cm tussen fietspad en afwateringsgeul. De rechtbank is van oordeel dat het fietspad niet aan de te stellen eisen van art. 6:174 lid 1 BW. De wegbeheerder dient er zorg voor te dragen dat het voor weggebruikers, waaronder racefietsers met smalle… Lees verder →

1
Deelgeschil: zonder onderhandelingen geen deelgeschil
 • Rechtbank Maastricht

Een deelgeschilprocedure moet dienstig zijn om vastgelopen onderhandelingen vlot te trekken. Partijen hebben geen onderhandelingen gevoerd over de aansprakelijkheid van de Woningstichting of over enig ander aspect met betrekking tot de bepaling van de schade van [Verzoekster]. Er is geen sprake van een deelgeschil als bedoeld in artikel 1019w e.v.… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey