PPS-Bulletin 2023-4

PPS-Bulletin 2023-4 is verschenen!

Lees verder →

Toolkit Contact Helpt

hulp bieden bij verwerking ongeval

Lees verder →

Beslisboom Procesgang Licht Letsel en Clearinghuis

Bekijk het bestand hier

Lees verder →
Bronnen

Vacatures

Jurisprudentie
Hoge Raad: Onderscheid primaire dekkingsomschrijving en preventieve garantievoorwaarde niet langer relevant
 • ECLI:NL:HR:2024:258

In deze zaak staat de vraag centraal of de schade die het gevolg is van een val van een gehuurd paard onder de dekking valt van de aansprakelijkheidsverzekering van de managehouder. Volgens de managehouder was het beroep van de verzekeraar op de toepasselijke verhuurclausule naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: Onschuldpresumptie laat art. 149 Rv. onverlet
 • Hof Amsterdam
 • ECLI:NL:GHAMS:2024:241

De rechtbank heeft in een civiele procedure de stelling van geïntimeerde dat appellant hem in zijn knie heeft gestoken als vaststaand aangemerkt. Appellant had die stelling onvoldoende betwist. Ook merkte de rechtbank de (vaststaande) gedraging aan als een onrechtmatige daad. Ondertussen was er ook een strafzaak tegen appellant gaan lopen.… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: Manege aansprakelijk voor arbeidsongeval
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2024:758

Appellante was vanaf 2011 werkzaam in een manege, waar zij ten val is gekomen en ernstig polsletsel heeft opgelopen. Appellante meent dat de manege aansprakelijk is voor haar schade. Het hof is van oordeel dat appellante schade heeft geleden in de uitoefening van haar werkzaamheden. Ook vindt het hof dat… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: Geen gevaarzettende situatie in het leven geroepen
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2024:141

Deze zaak gaat over de vraag of geïntimeerde aansprakelijk is voor het letsel dat appellant heeft opgelopen toen hij – naar eigen zeggen – op de houten vlonder in de tuin achter zijn woning is uitgegleden. Geïntimeerde heeft bouwwerkzaamheden uitgevoerd voor appellant, en zou daarbij volgens appellant een gevaarzettende situatie… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Schadevergoedingsvordering naar aanleiding van misdrijf niet aangetast door schuldsaneringsregeling
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2023:16622

Eiser is in een eerdere procedure veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan gedaagde op grond van een onrechtmatige daad (poging tot doodslag van het kind van partijen). Eiser heeft het traject van wettelijke schuldsanering doorlopen en nu staat ter discussie of de schadevergoedingsvordering van gedaagde na afloop van… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Bedrijfsbusje stond gevaarzettend geparkeerd.
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2022:6613

Op 8 oktober 2020 heeft een eenzijdig fietsongeval plaatsgevonden. Een bedrijfsbus stond zo geparkeerd, dat de achterklep gedeeltelijk over het trottoir hing. Het regende hard die ochtend en het was donker. De fietser is tegen de achterklep van de geparkeerde bus gefietst en ten val gekomen. De rechtbank komt tot… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Organisator doet succesvol beroep op exoneratie- en vrijwaringsbeding
 • Rechtbank Noord-Holland
 • ECLI:NL:RBNHO:2024:626

In deze zaak heeft een botsing plaatsgevonden tussen twee RIB-boten tijdens een bedrijfsuitje. Het bedrijf en haar verzekeraar houden de organisator van het uitje aansprakelijk voor de (letsel)schade die het bedrijf en haar benadeelde werknemers hebben geleden en lijden als gevolg van het ongeval. De organisator doet ter afwering van… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Aansprakelijkheid voor botsing bij inhaalactie
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2024:663

Op 19 oktober 2016 heeft in Dordrecht een verkeersongeval plaatsgevonden. Verzoeker sloeg linksaf op het moment dat verweerder in dezelfde richting als verzoeker reed op de rijbaan voor tegemoetkomend verkeer en bezig was verzoeker in te halen. Verzoeker liep door het ongeval ernstig letsel op en verzoekt in deze deelgeschilprocedure… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Vordering inzage in gegevens.
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
 • ECLI:NL:RBZWB:2024:471

In deze procedure gaat het om het volgende. De echtgenoot van eiser was wegens depressieve klachten in behandeling bij gedaagde. Vervolgens overlijdt de echtgenoot in 2021 wegens suïcide. Het bestuur van gedaagde geeft opdracht tot een intern onderzoek naar de toedracht van de zelfdoding. Daaruit volgt kort gezegd dat er… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Collectieve actie tegen producent van borstimplantaten
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2024:745

Bureau Clara Wichmann (“BCW”) is een collectieve actie jegens een producent van borstimplantaten gestart. Centraal staat de vraag of de rechtbank bevoegd is en BCW ontvankelijk is in haar vorderingen. De gedaagden zijn in verschillende landen gevestigd, derhalve wordt onderscheid gemaakt tussen de ‘NL-gedaagden’, ‘EU-gedaagden’ en ‘buiten EU-gedaagden’. Bovendien wordt… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: verklaring voor recht dat ziekenhuis aansprakelijk is voor de schade niet toewijsbaar.
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2024:568

In deze deelgeschilprocedure vordert eiser de rechtbank voor recht te verklaren dat het ziekenhuis c.s. aansprakelijk is voor de schade die eiser lijdt ten gevolge van de medische tekortkomingen in het ziekenhuis in juni 2014 en september 2014. Het ziekenhuis heeft aansprakelijkheid voor het onzorgvuldig handelen in juni 2014 erkend.… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Aansprakelijk door tekortschieten in productveiligheidsinformatie
 • Rechtbank Noord-Holland
 • ECLI:NL:RBNHO:2024:1143

Eiser heeft een racefiets gekocht, waarbij hij geen fietshandleiding heeft ontvangen. Tijdens het fietsen is het voorwiel losgeschoten, waardoor eiser ten val is gekomen en ernstig letsel heeft opgelopen. Eiser stelt de verkoper aansprakelijk voor de gebrekkige fiets en houdt de verkoper subsidiair aansprakelijk op grond van een onrechtmatige daad.… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Letsel tijdens hiketocht
 • Rechtbank Overijssel
 • ECLI:NL:RBOVE:2024:671

Eiseres heeft deelgenomen aan een door gedaagde georganiseerde studiereis. Onderdeel van deze reis was een hike-tocht. Tijdens deze tocht is eiseres van een brug gevallen. Als gevolg daarvan heeft zij letsel opgelopen. Eiseres heeft gedaagde aansprakelijk gesteld voor de door haar geleden en nog te lijden schade. De rechtbank is… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Causaal verband tussen lage rugklachten en het verkeersongeval staat niet vast.
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2024:531

In deze deelgeschilprocedure staat de vraag centraal welke klachten van verzoeker in causaal verband staan met het verkeersongeval van 7 oktober 2019. Ten aanzien van de nek- en schouderklachten en de hoofdpijnklachten oordeelt de rechtbank dat deze in causaal verband staan tot het ongeval. Daarvoor acht de rechtbank relevant dat… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: De Staat niet aansprakelijk voor letsel
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2023:14388

Eiser is (zelfstandig) belastingadviseur. Toen hij na een bespreking bij de Belastingdienst het pand wilde verlaten via de tourniquet verwachtte eiser dat de tourniquet linksom zou draaien, maar hij draaide naar rechts. De tourniquet kwam daarbij tegen de rechterelleboog van eiser aan. Daardoor liep eiser letsel op. Eiser meent dat… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Toedracht van het ongeval niet bewezen.
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2024:506

Op 14 november 2020 wordt eiser van achteren aangereden op de snelweg. Kern van het geschil is of gedaagde als bestuurder van de achteroprijdende auto een verkeersfout heeft gemaakt en of de bestuurder en de WAM-verzekeraar daarom aansprakelijk zijn voor de schade van eiser. Volgens de rechtbank heeft eiser niet… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Geen werkgeversaansprakelijkheid voor gemorst (heet) theewater.
 • Rechtbank Noord-Nederland
 • ECLI:NL:RBNNE:2024:363

Een stagiair heeft tweedegraads brandwonden, omdat zij een kopje heet water over zichzelf heeft gemorst. In haar stagecontract is opgenomen dat de stageverlener conform artikel 7:658 lid 4 BW aansprakelijk is voor letsel of schade van de stagiair geleden tijdens de uitoefening van stageactiviteiten. Volgens de stagiair zou dit een… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Geen reden voor aanvullend voorschot, gelet op onduidelijkheid over causaal verband en omvang verlies verdienvermogen.
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2024:621

Op 12 juni 2014 is verzoekster betrokken geweest bij een kettingbotsing waarbij zij als bestuurder van de voorste auto van achteren is aangereden. Verzoekster stelt als gevolg van het ongeval arbeidsongeschikt te zijn. De verzekeraar van de achterste auto heeft de aansprakelijkheid erkend en een bedrag van €192.500,- aan voorschotten… Lees verder →

Jurisprudentie
Tuchtraad: niet voldaan aan dubbele redelijkheidstoets
 • -

Klager staat als belangenbehartiger cliënten bij in letselschadedossiers. In enkele dossiers is aangeslotene betrokken als verzekeraar. Aangeslotene heeft de door klager gevorderde vergoeding van buitenrechtelijke kosten niet voldaan. Klager heeft daarover een klacht ingediend. De Tuchtraad stelt voorop dat een verzekeraar bij een verzoek om vergoeding van de buitengerechtelijke kosten… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: Bekende derde heeft mededelingsplicht geschonden
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2023:10091

In deze zaak had een persoon op naam van een ander een WAM-verzekering afgesloten voor een auto waarvan die ander feitelijk eigenaar en bestuurder is, de verzekeringspremies voldoet en daarmee direct belanghebbende is bij die verzekering. Het staat echter vast die diegene de verzekering niet zelf kon afsluiten. Het hof… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Doorwerken billijkheidscorrectie bij regres.
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2024:154

Op 20 januari 2017 heeft een ongeval plaatsgevonden tussen een scooter en een bestelauto. De bestuurder van de scooter heeft (letsel)schade geleden als gevolg van het ongeval en is arbeidsongeschikt verklaard. Hij ontvangt een WIA-uitkering van het UWV. Er is overeenstemming bereikt over het feit dat de bestuurder van de… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Opzettelijk dubbel claimen kosten biedt voldoende grondslag voor de registratie in het EVR en het Incidentenregister.
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2023:21360

Eiser 2 exploiteert een expertisebureau op het gebied van letselschade en eiser 1 werkt daar als belangenbehartiger. Na een verkeersongeval schakelt het slachtoffer eiser 2 in als belangenbehartiger. De behandeling van de claim werd verzorgd door eiser 1. De schade als gevolg hiervan heeft het slachtoffer geclaimd onder zijn autoverzekering.… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Bewijslevering nodig, deelgeschil niet geschikt
 • Rechtbank Gelderland
 • -

In deze zaak is verzoeker ten val gekomen tijdens het bezorgen van een bank, en heeft daarbij zijn hakken gebroken. Naar het oordeel van de kantonrechter zijn de voorhanden zijnde schriftelijke verklaringen en de mondelinge toelichting ter zitting onvoldoende om de toedracht van het ongeval in deze deelgeschilprocedure te kunnen… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Geen toewijzing shockschade voor nabestaanden van slachtoffer van de tramaanslag
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2024:415

In deze zaak staat de vraag centraal of nabestaanden van een slachtoffer van de tramaanslag in Utrecht d.d. 18 maart 2019 Qbuzz en/of de provincie Utrecht als secundaire daders aansprakelijk kunnen houden voor wat hun is overkomen als gevolg van de tramaanslag. De op shockschade gebaseerde vorderingen worden door de… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey