Bronnen

Vacatures

Jurisprudentie
Rb, val van racefiets op geasfalteerde bosweg, oneffenheden geen gevaar opleverend gebrek in de zin van 6:174 BW wegbeheerder niet aansprakelijk, ook niet op grond van onrechtmatige daad
 • Rechtbank Utrecht, Rechtspraak.nl
 • ECLI:NL:RBUTR:2000:4

In 1996 is een racefietser op een geasfalteerde bosweg gevallen en heeft daarbij een dubbele bekkenbreuk en een gebroken duim opgelopen. Staatsbosbeheer is verantwoordelijk voor het onderhoud en beheert de eigen bosweg. De valpartij heeft plaatsgevonden op een gedeelte in de weg waar door worteldruk oneffenheden in het wegdek zaten.… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: Voor voorschot is meer duidelijkheid nodig
 • Rechtbank Midden-Nederland, Rechtbank Utrecht
 • ECLI:NL:RBMNE:2013:2704

Partijen onderhandelen over de medische expertises. Het feit dat verzekeraar geen nader voorschot wil uitbetalen kan de lopende onderhandelingen bemoeilijken. In zoverre is de rechtbank van oordeel dat sprake is van een impasse en dat in dit verband niet te zware eisen moeten worden gesteld aan de voorwaarde dat de… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: whiplashklachten zijn ongevalsgevolg, geen onderzoek naar fibromyalgie
 • Rechtbank Utrecht
 • BZ8632

Whiplash, ongeval 2006. De rechtbank verklaart voor recht dat causaal verband bestaat tussen nog bestaande lichamelijke en psychische klachten en ongeval. De rechtbank verwerpt het verweer van verzekeraar dat nader onderzoek nodig is naar de – in de gegevens van de behandelend artsen genoemde -fibromyalgie, nu de looptijd van de… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: werkgever aansprakelijk voor ongeval met onveilige roldeur in gehuurd pand
 • Rechtbank Utrecht
 • BZ8091

Werknemer krijgt roldeur waarop kabelbeveiliging ontbrak op zijn hoofd en loopt letsel op. De kantonrechter oordeelt dat sprake is geweest van een onveilige situatie doordat er geen beveiliging aanwezig was op de roldeur. Daarmee is aansprakelijkheid van de werkgever ex art. 7:658 BW een gegeven, tenzij de werkgever aannemelijk kan… Lees verder →

2
Rb, deelgeschil: scoutingvereniging voor 90% aansprakelijk voor letsel vrijwilliger door val van kabelbaan
 • Rechtbank Utrecht
 • BZ1412

Benadeelde, als vrijwilliger werkzaam bij scoutingvereniging, valt van kabelbaan op scoutingterrein en loopt zwaar letsel op. 1. Rechtbank is bevoegd kennis te nemen van een vordering op grond van 7:658 lid 4 BW. Er is geen sprake van een arbeidsovereenkomst waardoor de kantonrechter bevoegd zou zijn. 2. Er is geen… Lees verder →

1
Rb: organisator motorcross aansprakelijk voor rijden tegen boom
 • Rechtbank Utrecht
 • BY8897

Op een crossterrein bevond de baan zich vrijwel naast een boom terwijl volgens de richtlijnen tenminste twee meter afstand moet bestaan. Een 12-jarige jongen reed tegen de boom. Ook zonder de richtlijnen is met toepassing van de kelderluik-criteria sprake van schending van veiligheidsnormen. Juist bij risicovolle sporten mag worden verwacht… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: werkgever aansprakelijk voor letsel tijdens risicovol bedrijfsuitje op RIB-boot
 • Rechtbank Utrecht

Werknemer loopt schouderletsel op tijdens bedrijfsuitje (‘Powerdag’) op RIB-boot. De kantonrechter acht de werkgever aansprakelijk ex art. 7:658 BW. Op deelname aan de dag was sterk aangedrongen en de dag was bedoeld om teamspirit te versterken. Hiermee bestaat er voldoende verband tussen de personeelsdag en de werkzaamheden. Ook ruime uitleg… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: verzekeraar mag gezien stadium schadeafhandeling geen medische expertise meer verlangen
 • Rechtbank Utrecht
 • BY1146

Ongeval 2006, onderhoudsmedewerker. De rechtbank oordeelt dat de verzekeraar, gelet op het stadium van de schadeafhandeling en het overleg dat heeft plaatsgevonden tussen het door de verzekeraar ingeschakelde bureau en de advocaat van benadeelde in redelijkheid niet meer een medische expertise verlangen om het causaal verband tussen het ongeval en… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: verzekeraar gebonden aan rapport arbeidsdeskundige; gerechtvaardigd vertrouwen benadeelde
 • Rechtbank Utrecht
 • BY0650

Ongeval 1995, beveiligingsbeambte. Partijen verschillen van mening over de vraag of verzekeraar gebonden is aan het rapport van de op gezamenlijk verzoek ingeschakelde arbeidsdeskundige (om uit de ontstane impasse te komen) en of in dit rapport een oordeel wordt gegeven over de onregelmatigheidstoeslag en het overwerk tot de pensioengerechtigde leeftijd.… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: ongeval auto uit uitrit en inhalende motorfiets: 80%-20%
 • Rechtbank Utrecht
 • BY0648

Ongeval tussen motorrijder (verzoeker) op voorrangsweg en auto (BMW van verweerder) die vanuit uitrit vanaf landgoed de weg op draait. Motorrijder haalde andere auto in die afremde om diezelfde inrit op te gaan; motorrijder overschrijdt hierbij doorgetrokken streep (inhaalverbod). Hij loopt zwaar letsel op. 1. De rechtbank acht de bestuurder… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: geen aansprakelijkheid auto jegens door rood rijdende bromfiets
 • Rechtbank Utrecht
 • BY0014

Ongeval tussen bromfietser (verzoeker) en auto. Verzoeker stelt dat hij door oranje licht is gereden, maar de kantonrechter oordeelt op basis van overgelegde getuigenverklaringen dat het verkeerslicht op rood stond. Zowel het door rood rijden als de overschrijding van de maximumsnelheid betreffen aan verzoeker toe te rekenen verkeersfouten. Het ongeval… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: psychiatrisch expertiserapport op gezamenlijk verzoek bindend, aansprakelijkheid ex art. 185 WVW
 • Rechtbank Utrecht
 • BX7653

Geschil over waarde expertiserapport en over aansprakelijkheid ex art 185 WVW. 1. Benadeelde verzoekt de rechtbank te bepalen dat het op gezamenlijk verzoek uitgebrachte psychiatrisch expertiserapport níet en het op verzoek van benadeelde uitgebrachte psychiatrisch rapport wél als uitgangspunt dient te gelden voor het afwikkelen van de schade. De rechtbank… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: whiplash, causaal verband tussen ongeval en beperkingen aangenomen, verband beperkingen en schade niet vastgesteld
 • Rechtbank Utrecht
 • BX5657

Whiplash, ongeval 1998, belastingadviseur, vordering 2 miljoen. Geschil over causaal verband tussen a. klachten en ongeval en b. beperkingen en arbeidsvermogenschade. Ad a. De rechtbank overweegt dat aan het bestaan van whiplashachtige klachten geen hoge eisen mogen worden gesteld. Het in neurologische zin ontbreken van beperkingen betekent niet steeds dat… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: kosten huishoudelijke hulp toegewezen, ook al had benadeelde reeds hulp vóór het ongeval
 • Rechtbank Utrecht
 • BX5629

Afwikkeling letselschade. 1. Pensioenleeftijd van 67 jaar gezien de huidige maatschappelijke ontwikkelingen realistisch. 2. Rechtbank wijst standpunt van verzekeraar dat slechts tweederde deel van de schade behoeft te worden vergoed in verband met goede en kwade kansen af, nu goede en kwade kansen reeds in de schadeberekening zijn verdisconteerd. 3.… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: verzekeraar mag na misverstand alsnog aanvullende vragen aan expertisearts stellen
 • Rechtbank Utrecht
 • BX5635

Benadeelde verzoekt rechtbank te verklaren dat op gezamenlijk verzoek gevraagd expertiserapport als uitgangspunt voor de vaststelling van de schade moet gelden. Als gevolg van een misverstand heeft verzekeraar niet tijdig gereageerd op de conceptrapportage van de deskundige. Kern van het geschil is de vraag of verzekeraar aanvullende vragen mag stellen.… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: zwaar letsel: smartengeld naar maatstaven jaar ongeval, verplaatste schade en verzorgingskosten toegewezen
 • Rechtbank Utrecht
 • BX5644

Ongeval 2001, zeer zwaar letsel: hersenletsel en gedeeltelijke verlamming; benadeelde in 2006 overleden. 1. Smartengeld:, € 70.000,- toegewezen( gevorderd € 100.000,-) naar maatstaven van 2001 + wettelijke rente. De duur van het lijden en het feit dat smartengeld niet aan benadeelde zelf toekomt spelen naar het oordeel van de rechtbank… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: whiplash, deskundigenbericht nodig ter vaststelling causaal verband
 • Rechtbank Utrecht
 • BX5660

Whiplash. De rechtbank oordeelt dat op basis van de beschikbare medische informatie niet kan worden geconcludeerd dat sprake is van causaal verband tussen het ongeval en de nek- en rugklachten van benadeelde. Het betreft alleen medische gegevens uit de behandelend sector, waaronder bovendien geen neurologische gegevens. Neuroloog is vooralsnog de… Lees verder →

2
Rb: vordering op huisarts verjaard? Subjectieve bekendheid van echtgenoot niet toegerekend aan benadeelde
 • Rechtbank Utrecht
 • BW8487

Benadeelde stelt in 2010 huisarts aansprakelijk voor mogelijk verwijtbaar missen in 2001 van diagnose TIA, waarna zij hersenstaminfact en locked-in syndroom heeft gekregen. Vordering verjaard? 1. Eventuele subjectieve bekendheid met schade en aansprakelijke persoon van echtgenoot (als vertegenwoordiger ex art 7:465 lid 3 BW) wordt niet toegerekend aan benadeelde. 2.… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: whiplashklachten zijn ongevalsgevolg
 • Rechtbank Utrecht
 • BT8647

De rechtbank oordeelt op basis van expertiserapport van Vos dat sprake is van een postwhiplashsyndroom. Juridische causaliteit: in het onderhavige geval is niet gesteld of gebleken dat verzoekster vóór het ongeval vergelijkbare klachten had. De klachten die verzoekster sinds het ongeval ervaart kunnen bovendien op zichzelf door het ongeval verklaard… Lees verder →

1
Rb: voorlopig getuigenverhoor tegen Aartsbisdom Utrecht toegestaan ondanks verjaring (advies Cie Lindenbergh)
 • Rechtbank Utrecht
 • BT6206

Verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor inzake seksueel misbruik Katholieke kerk. Naar het oordeel van de rechtbank kan op voorhand niet worden uitgesloten dat de bodemrechter tot de conclusie komt dat een beroep op verjaring door het Aartsbisdom naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Bij deze… Lees verder →

1
Rb: voorlopig getuigenverhoor tegen Aartsbisdom Utrecht toegestaan ondanks verjaring (advies Cie Lindenbergh)
 • Rechtbank Utrecht
 • BT6206

Verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor inzake seksueel misbruik Katholieke kerk. Naar het oordeel van de rechtbank kan op voorhand niet worden uitgesloten dat de bodemrechter tot de conclusie komt dat een beroep op verjaring door het Aartsbisdom naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Bij deze… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey